Mobilya Sektöründeki Đsletmelerde Hizmet Đçi Eğitim Uygulanmasına Yönelik Mevcut Durum Tespiti

Öz Bireyin isinin gerektirdiği bilgi, beceri ve davranısları kazandıracak ve kendini

Kaynakça

Aliyeva S 2001. Tekstil Sektöründe bir Arastırma Hizmet Đçi Eğitim Programlarının Çalısanların Đs Tatmini ve Đs Stresi Üzerindeki Etkisi.Marmara Ün. Eğitim Bilimleri Enst. Kütüphanesi, Yüksek Lisans Tezi, Đstanbul.

Armutçuoğlu G 1992. Hizmetiçi Eğitimde Görev Alan Öğretmenlerde Bulunması Gereken Nitelikler. Eğitim dergisi, cilt.1, sayı.2, Ankara.

Gürsoy G 1997. Hizmet-Đçi Eğitimin Đslevselliği Verimlilik Olmalıdır”. Milli Eğitim, Sayı.133, Ankara.

Koçak N 1997. Okul Öncesi Eğitimde Hizmet-Đçi Eğitim. MEB Basımevi, sayı:133,Ankara.

Pirecioğlu T, Koç K H 2001. Toplam Kalite Yönetimine Geçis Sürecinde Türkiye Moblya Endüstrisinin Kalite Alt Yapısı. Đ.Ü. Orman Fakültesi Dergisi, A51:2 117-130, Đstanbul.

Taskın E 1993. Đsletme Yönetiminde Eğitim Ve Gelistirme, Der Yayınları, Đstanbul.

TDK Sözlüğü, 1974. Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara.

Taymaz H 1992. Hizmet-Đçi Eğitim, PEGEM Yayınları, No: 3, Ankara.

Yalın H Đ 1997. Hizmetiçi Eğitim Varolan veya Đlerde Çözülmesi Gerekecek Bir Problem için Yapılır.MEB Basımevi, sayı:133, Ankara

Kaynak Göster

APA Gürleyen, L , Çakıcıer, N , Ulay, G . (2008). Mobilya Sektöründeki Đsletmelerde Hizmet Đçi Eğitim Uygulanmasına Yönelik Mevcut Durum Tespiti . Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Ormancılık Dergisi , 4 (1-2) , 56-68 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/duzceod/issue/4829/290690