Merağa İli (İran) Turizm Potansiyelinin A’WOT Analizi ile Değerlendirilmesi

Son yıllarda uluslararası turizm, dünya ekonomileri için en önemli sektörlerden birisi haline gelmiştir.

The evaluation of tourism potential of Marage province (Iran) with A'WOT Analysis

In recent years, international tourism has become one of the most important sectors for world’seconomy. International tourism has made tourism based economic development policies to be one of the hottestissues within public policies for many countries in the stage of economic growth and development. This studybesides revealing tourism potentials of Meragha (Iran), aims at defining appropriate tourism model for the area.The study draws upon the A’WOT technique. According to the findings, the most appropriate modeldetermined for the area is the natural tourism; besides the strength of the area for development, the weakness, theopportunities and the threats have been identified, besides the factors are changed into quantifiable data and thepriorities have been put forth. In addition, suggestions have been made for the development of the sector.

Kaynakça

Anonim, 2010a. Merağa İstasiyonuna ait iklimsel veriler. İran Meteoroloji Örgütü. http://www.iranhydrology.com.meteo.asp/

Anonim, 1996b. Sufi Çay Havzasının Doğal Bitki Örtüsü. Doğu Azerbaycan Çevre Koruma Örgütü.Tabriz.

Anonim, 1996c. Urmiye havzasında Doğal Kaynanlar, Rapor. Doğu Azerbaycan Çevre Koruma Örgütü.Tabriz.

Anonim, 2009d. Yılık Eyalet İstatistik Raporu. Doğu Azerbaycan Eyalet İstatistik ve Planlama Örgütü. Tabriz.

Anonim, 2010e. Doğu Azerbaycan Turizm Örgütü. www.eachto.ir/main Arslan, E. 2010. Analitik Hiyerarşi Süreci Yöntemiyle Strateji Seçimi, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. Cilt:15. Sayı:2. 455-477.

Farabiasl, C. 2010. Merağa Cazibeleri www.farabiasl.com/portal/gallery/index.html.

Gürbüz, F. 2010. AWOT Analizi; Erciyes Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Uygulaması. Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 26(4): 369-378.

Heydarzadegan, P. 2012. İran - Merağa İli Peyzaj Özelliklerinin Turizm Potansiyeli ve Hareketliliği Açısindan Değerlendirilmesi. Doktora Tezi(Basılmamış), Ankara Üniversitesi Fan Bilimleri Enstitüsü, Peyzaj Mimarlığı Bilim Dalı, s.56.

Özdemir, A., Öksüzler, O. 2011. Türkiye’de Turizm Bir Ekonomik Büyüme Politikası Aracı Olabilir mi? Bir Granger Nedensellik Analizi. Sosyal Bilimler Dergisi. 9(16):107-126.

Yılmaz, E. 1999. Analitik Hiyerarşi Süreci Kullanılarak Çok Kriterli Karar Verme Problemlerinin Çözümü. Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü. Doğa Dergisi. 5: 95-122.

Yılmaz, E. 2005. Analitik Hiyerarşi Süreci Tekniği ve Orman Kaynakları Planlamasına Uygulanması Örnekleri. Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü. Doğa Dergisi. 11: 1-33.

Kaynak Göster

APA Heydarzadegan, P , Arslan, M . (2012). Merağa İli (İran) Turizm Potansiyelinin A’WOT Analizi ile Değerlendirilmesi . Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Ormancılık Dergisi , 8 (1) , 107-117 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/duzceod/issue/4822/289538