Kuruluş Yeri Seçimini Etkileyen Faktörlerin Düzce İli Açısından Değerlendirilmesi

Öz Kurulus yerinin isletmenin amaçlarına ulasabilmesi için gerekli kosulları gerçeklestirebilecek

Kaynakça

Anonim, 2008. Düzce Đl Çevre Durum Raporu, Düzce Valiliği, Đl Çevre ve Orman Müdürlüğü, Düzce

Alpugan O, Demir H, Oktav M, Üner N 1997. Đsletme Ekonomisi ve Yönetimi, Beta Basımevi, Đstanbul,

Anonim, 2009. Düzce Ticaret ve Sanayi Odası resmi sitesi, http://www.duzcetso.org.tr/Tr/Duzce-Ekonomi.aspx [Ziyaret Tarihi: 29.02.2008]

Aytin A, Sevim Korkut D 2007. Düzce Orman Ürünleri Sanayisi’nin Sorunları ve Çözüm Önerileri, Düzce Üniversitesi, Ormancılık Dergisi, 3(1), Haziran 2007, 1-17, ISSN: 1306-2182

Borak, AU 2006. Yatırımların ve Đstihdamın Tesviki Đle Bazı Kanunlarda Değisiklik Yapılması Hakkında Kanunun (5084 S.K.) Düzce Đline Etkilerinin Analitik Değerlendirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, Abant Đzzet Baysal Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı.

Can, H 2005. Organizasyon ve Yönetim, Siyasal Kitabevi, Ankara, ISBN 9757351156 Demirdöğen O, Bilgili B 2004. Organize Sanayi Bölgeleri Đçin Yer Seçimi Kararlarını Etkileyen Faktörler: Erzurum Örneği, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4(2), 305-324. http://e-dergi.atauni.edu.tr/index.php/SBED/issue/view/10

Erkut H, Baskak M 1997. Stratejiden Uygulamaya Tesis Tasarımı, Đrfan Yayımcılık No:52, Yönetim Bilimleri Dizisi: 3, Đkinci Baskı, Đstanbul, ISBN 975-371-035-6

Ertürk, M 2001. Đsletme Biliminin Temel Đlkeleri, Beta Basım Yayım Dağıtım, Yayın No.597, Eğitim Dizisi. 56, 5.Bası, ISBN 975-486-492-6.

Đlhan R, Burdurlu E 1993. Ağaç Đsleri Endüstrisinde Fabrika Planlaması, Ankara.

Kobu, B 1996. Üretim Yönetimi, Đstanbul Üniversitesi Đsletme Fakültesi Đsletme Đktisadı Enstitüsü Arastırma ve Yardım Vakfı Yayın No: 01, Avcıol Basım-Yayın Đstanbul, ISBN 975-94850-0-1

Kobu, B 2006. Üretim Yönetimi, Yayın No: 1598, Đsletme-Ekonomi Dizisi:166, 13.Bası, Beta Basım Yayım Dağıtım, ISBN: 975-295-483-9.

Kurtoğlu A, Tanrıtanır E 1995. Mobilya Endüstrisinde Fabrika Yeri Seçimi, Mobilya Dekorasyon Dergisi, Mayıs-Haziran 1995, Sayı: 6, sayfa:82-84

Üçüncü, K 2003. Tesis Planlama, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü, Ders Notları: 68, Trabzon.

Sabuncuoğlu Z, Tokol T 2009. Đsletme, Alfa Basım Yayım Dağıtım, Đstanbul, ISBN 975- 00310-6-9

http://www.alomaliye.com/5084_sayili_kanun_yatirim.htm [Ziyaret Tarihi:12.04.2010]

Kaynak Göster

APA Korkut, D , Doğan, A , Bekar, İ . (2010). Kuruluş Yeri Seçimini Etkileyen Faktörlerin Düzce İli Açısından Değerlendirilmesi . Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Ormancılık Dergisi , 6 (1) , 32-39 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/duzceod/issue/4826/291106