Küçük ve Orta Ölçekli Mobilya Sanayi İşletmelerinde Stok Yönetim Modellerinin İncelenmesi

Üretim ortamında yaşanan rekabet, işletmelerin sahip oldukları kaynakları en etkin bir biçimde kullanmalarını zorunlu hale getirmektedir. Stoklar finansal açıdan işletmelerin en önemli kaynakları arasında yer almaktadır. Stokların etkin kullanılması işletmelere büyük avantaj sağlarken, plansız uygulamalar ise işletmeleri önemli sorunlarla karşı karşıya bırakmaktadır. Bu çalışmada birçok stok kalemine sahip olan mobilya sanayi sektöründe yer alan küçük ve orta ölçekli işletmelerin mevcut stok yönetim politikaları ve stok yönetim tekniklerinden ne düzeyde yararlanıyor oldukları incelenmiştir.  Trabzon ilini kapsayan çalışmada hazırlanan anket formu araştırmacılar yardımıyla işletme yöneticileri ile görüşülerek doldurulmuştur. Çalışma sonucunda mevcut durum, sorunlar ve alınması gereken önlemler tartışılmıştır. 

Evaluation of Stock Management Model in Small and Medium-Sized Furniture Industry

Competition in the production environment, businesses are required to use the resources they have in the most effective manner. Inventories are among the most important sources of business financial sense. Effective use of stocks is a great advantage to the business but unplanned applications enterprises are facing significant challenges. Furniture industry enterprises have many stocks. This study examined current stock inventory management policies and modern management techniques in small and medium-sized enterprises are located in furniture industry. This study was carried out in the survey with the help of the Trabzon province. As a result of the current situation, problems and measures to be taken were discussed.

Kaynakça

Aksu B., Koç K. H. 2009. Türkiye Mobilya Endüstrisinde Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin (KOBİ) Gelişebilirlik Potansiyelinin Değerlendirilmesi, 1. Uluslararası, 5. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, 27-29 Mayıs, Konya.

Akyüz K. C. 2000. Doğu Karadeniz Bölgesinde Yer Alan Küçük ve Orta Ölçekli Orman Ürünleri Sanayi İşletmelerinin Yapısal Analizi, K.T.Ü., Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.

Bal J., Gundry J. 1999. Virtual Teaming in the Automotive Supply Chain Team Performance Management: An International Journal, 5 (6), 174-193.

Bilgin D. 2013. KOBİ’lerde Modern Stok Yönetim Modellerinin Uygulanabilirliği: Karaman İlinde Bir Uygulama, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Karaman.

Çil B. 2000. İstatistik, Ankara, Detay Yayıncılık 197-196.

Dorman J. S., La Porte R. E., Stone R. A., Trucco M. 1990. World Wide Differences in the Incidence of Type I Diabetes are Associated with Amino Acid Variation at Position 57 of the HLA- DQ Beta Chain, Proc Natl Acad Sci. USA 87

Giannoccaro I. 2003. A Fuzzy Echelon Approach For Inventory Management In Supply Chains, European Journal of Operational Research, Vol. 149, Issue 1, 185-196.

Hılkın A. S. 2002. Lojistik ve Ulaştırma Hizmetlerinde Optimal Stok Planlama Yönetimi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Kaynak Göster

APA Akyüz, K , Yıldırım, İ , Tiryaki, S , Tugay, T , Akyüz, İ , Ersen, N . (2016). Küçük ve Orta Ölçekli Mobilya Sanayi İşletmelerinde Stok Yönetim Modellerinin İncelenmesi . Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Ormancılık Dergisi , 12 (2) , 19-26 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/duzceod/issue/26809/287961

1840 2234

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Mikoriza Uygulamasının Karaçam (Pinus nigra) Fidanlarının Morfolojik Özelliklerine Etkisi

Bülent TOPRAK, Oktay YILDIZ, Murat SARGINCI, Şükrü Teoman GÜNER, Aysun PEKŞEN, Ernaz ALTUNDAĞ ÇAKIR

Türkiye’de Ahşap Donatı Elemanı Üretiminin Değerlendirilmesi

Aybike Ayfer KARADAĞ, Derya Sevim KORKUT, Süleyman KORKUT, Pınar KÖYLÜ, Güniz AKINCI KESİM

Tarihi Nitelik Taşıyan Kentsel Bir Alanda Bitkisel Çeşitliliğin Floristik ve Estetik Açıdan İrdelenmesi

Engin EROĞLU, Sertaç KAYA, Züleyha ÖZÇELİK

Doğal ve Plantasyonda Yetişen Kızılağaç (Alnus glutinosa L. Gaertner) Odunlarının Yıllık Halka Genişliği ve Lif Boyutlarının Radyal Değişimi

Kamile TIRAK HIZAL, Nurgün ERDİN

Orman Ürünleri Sanayi Sektöründe İş Kazası İstatistiklerine Genel Bir Bakış

Kadri Cemil AKYÜZ, İlker AKYÜZ, Turan TUGAY, Tarık GEDİK

Düzce Üniversitesi Yerleşkesi Örneğinde Çim Alanların Görsel Algı Değerlendirmesi

Mehmet Kıvanç AK, Sertaç KAYA

Konut ve Site Alanlarında Uygulanan Peyzaj Tasarımlarının Yeterliliği Üzerine Bir Araştırma: Tekirdağ Kenti

Murat ÖZYAVUZ, Yasin DÖNMEZ

Melamin ve Üre Formaldehit Tutkalı ile Üretilmiş Yonga Levhaların Bazı Teknolojik Özelliklerinin İncelenmesi

Cengiz GÜLER, Barış ALTINTAŞ, A. Kemal YÜKSEK

Küçük ve Orta Ölçekli Mobilya Sanayi İşletmelerinde Stok Yönetim Modellerinin İncelenmesi

Kadri Cemil AKYÜZ, İbrahim YILDIRIM, Sebahattin TİRYAKİ, Turan TUGAY, İlker AKYÜZ, Nadir ERSEN

Yerli ve Yabancı Ağaç Türlerinin Külleri ile Emprenye Edilen Sarıçam Odunun Esmer Çürüklük Mantarlarından Coniophora puteana’ya Karşı Dayanımının Araştırılması

Çağlar AKÇAY, Ufuk TOPAL