Küçük Ölçekli Mobilya İşletmelerinde Gürültü Analizi

Gelişen endüstrileşme ile artan makine kullanımı imalat sektöründe; fiziksel çevre şartları, iş güvenliği, işçi sağlığı, üretkenlik ve iş kalitesini direkt olarak etkilemektedir. İş yeri fiziki şartları; aydınlatma, gürültü, titreşim, hava koşulları, toz, gaz ve buhar olarak bilinmektedir. Küçük ölçekli işletmelerde işyerinin fiziksel şartları büyük ölçekli işletmelerden daha kötü olmaktadır. Ülkemizde imalat sanayi içerisinde önemli bir yere sahip olan mobilya endüstrisinin yaklaşık olarak % 98’i küçük ölçekli işletmelerdir.

Noise Analyses in Small-Scale Furniture Enterprises

Machine utilization with fast-paced industrialization affects directly occupational safety, occupational health, productivity and quality of work at manufacturing sector. These factors are known that lighting, noise, vibration, air conditions, dust, gas and steam. Physical conditions of the workplace in small-scale enterprises are much worse than big-scale enterprises. Approximately % 98 of furniture industry enterprises in Turkey consists of small-scale enterprises.In this study, noise level of the small-scale furniture enterprises, which operate in Kahramanmaraş, has been investigated. For this purpose, totally 5460 times noise-measurement has been done at 450 number of workplaces. This data has been evaluated as average according to machine varieties in furniture industry. As a result, it has been found that the band saw machine has the highest noise level (95,17±4,50 dB(A)) and the CNC machine has the lowest noise level (88,09 ±0,036 dB(A)), when the machines individually have been evaluated. The noise pressure reaches levels that can threaten occupational’s health. Some psychological and physiological health problems may also occur when working time is increased.

Kaynakça

Anonim, 2004. Türkiye Çevre Atlası, XV. Gürültü ve Titreşim, Çevre ve Orman Bakanlığı, Çevre Envanteri Dairesi Yayınları 438-441, Ankara.

Anonim, 2011. Çevresel Gürültü Ölçüm ve Değerlendirme Kılavuzu, T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, Ankara, 105 s.

Anonim, 2012a. Türkiye Mobilya Sektörü. T.C. Ekonomi Bakanlığı Sektör Raporları, İhracat Genel Müdürlüğü, Maden, Metal ve Orman Ürünleri Daire Başkanlığı, Ankara.

Anonim, 2012b. Mobilya Sektör Raporu 2012/1, T.C. Bilim, Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı, Sanayi Genel Müdürlüğü, Sektörel Raporlar ve Analizler Serisi, http://sgm.sanayi.gov.tr/Files/Documents/mobilya-sekt-duzeltme-201-04042012114531.pdf (Erişim Tarihi: 24/04/2013)

Anonim, 2013a. Çalışanların Gürültü İle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 28 Temmuz 2013 Pazar Resmî Gazete Sayı : 28721 Erişim Tarihi:20/11/2013

Anonim, 2013b. Deltaohm Gürültü Ölçüm Çihazı http://www.deltaohm.com/ver2010/ uk/st_acustica.php?str=HD2010 (Erişim Tarihi: 24/04/2013)

Akyıldız, N. 1980. Kulak Hastalıkları ve Mikrosirürjisi, Cilt: 1. Ongun Kardeşler Matbaası, Ankara, 587-598.

Atmaca, E. 1997. Sivas’ta Trafik ve Endüstriden Kaynaklanan Gürültü Kirliliğinin İncelenmesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Sivas. 93 s.

Babalık, F. 2003. İş Yerinde Gürültü ve Sağırlık Olasılığı. Mühendis ve Makine Dergisi, http://www.mmo.org.tr/resimler/dosya_ekler/b04d152845ec0a3ek.pdf?dergi=50 (Erişim Tarihi:06.05.2013)

Balcı, N. 2007. Sürekli Gürültüye Maruz Kalınan Bazı İş Kollarında Çalışan Kişilerde Serum Total Sialik Asit, Ksantin Oksidaz, Malondialdehit. Nitrik Oksit. Arginaz ve Ornitin Değerleri. KSÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi 60 s.

Barlı, Ö. 1998. Orman Endüstri İsletmelerinde İnsan Sağlığını Etkileyen Fiziksel Çevre Faktörleri, Tr. J. of Agriculture and Forestry 22: 521–524.

Dalgıç, N. 1992. Gürültü ve Sağlık, Sağlık ve Sosyal Yardim Vakfı Dergisi, 3:5-7.

Demirkale, S. Y. ve Aşcıgil, M. 2007. Sağlıklı Kentlerle ve Yapılarla İlgili Türkiye'nin Gürültü Politikası, VIII. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, 267-285.

Doygun, H. ve Gurun, D. K. 2007. Analysing and Mapping Spatial and Temporal Dynamics of Urban Traffic Noise Pollution: A Case Study in Kahramanmaras, Turkey. Environ. Monit Assess., 142: 65-72

DPT, 2006. Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007-2013) Ağaç Ürünleri ve Mobilya Sanayi Özel İhtisas Komisyonu Raporu., Ankara. 126s.

Esen, M. 2010. Üretim Sahasında Gürültü ve Gürültü Kontrol Uygulaması. Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi. İstanbul. 107s

Güner, C. 2000. Gürültünün Sağlık Üzerine Etkileri, Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, (9)7:251-253.

Haksal, V. 1997. Gürültü ile Oluşan İşitme Kayıpları ve Korunma Yolları. Mühendis ve Makine TMMOB Makine Mühendisleri Odası Aylık Yayını, (451): 28-29

Hayta, A. B. 2007. Effect on Work Environment Conditions Operating Efficiency. J. Commerce Tourism Educ. Fac., 1: 21-41.

İlgurel, N. ve Sözen, M. S. 2005. Objective and Subjective Examinations Related to the Noise Factor in Noisy Plants and Analyses of the Noise Regulation. YTU, Faculty ot Architecture. Electr. J. 1(1): 9-17

İnal, M. E. ve Toksarı, M., 2006. Mobilyacılık Sektöründe Karşılaşılan Pazarlama Sorunları ve Bu Sorunlara Çözüm Üretmeye Yönelik Bir Araştırma: Kayseri Örneği, ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 2 (4) 105–121.

OSHA, 1983. Occupational Noise Exposure: Hearing Conservation Amendmend. Federal Register, Occupational Safety and Health Administration (OSHA) 48, 9738-9783.

Serin, H. ve Tutuş, A. 2008. Kağıt Fabrikasında Gürültü ve Aydınlatma Düzeyi Analizi, 14. Ulusal Ergonomi Kongresi, Trabzon, 30-31 Ekim/1 Kasım pp. 224-230.

Serin, H. 2012. Analysis of noise levels in corrugated board factories, International Journal of Physical Sciences Vol. 7(11), pp. 1857 – 1861.

Sönmez, A. Arslan, A. R. Asal, Ö. ve Akdere, B. 2009. Ankara’da Mobilya Sektöründe Faaliyet Gösteren Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerde Fiziksel Çevre Koşullarından Ortam Faktörlerinin Değerlendirilmesi, Journal of Polytechnic, 12 (2): 127-135.

Kaynak Göster

APA Serin, H , Şahin, Y , Durgun, M . (2013). Küçük Ölçekli Mobilya İşletmelerinde Gürültü Analizi . Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Ormancılık Dergisi , 9 (2) , 1-8 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/duzceod/issue/4819/288326