Konuralp Beldesinin Mekânsal Kimlik Değişimi

Güzel ve sağlıklı bir çevre yaratmanın yolu kimliği olan bir çevreden geçmektedir. İnsanların hem kişisel hem de topluluk olarak bir ‘Yer’e ait olmayı hissetmek istemeleri ve Yer’e sahip çıkmaları ancak kendilerinden bir parça buldukları mekânlarda oluşabilmektedir. Kimlik olarak da tanımladığımız bu özellik, hızlı kentleşme ve globalleşen dünya ile kimliksizleşmeye dönüşmektedir. ‘Yer’ siz yapılardan oluşan çevrelerde insanlar yaşadıkları mekânlara yabancılaşmaktadır. Tarihi M.Ö. 1300 yıllarına uzanan, Bithnya, Roma, Bizans ve Osmanlı olmak üzere dört ayrı dönemi olan Konuralp Beldesi, Düzce İlinin ilk yerleşim yeridir. Çok katmanlı bir geçmişi olan Konuralp, Beldede yer seçimi yapılan Düzce Üniversitesinin kuruluşu ile hızlı bir kentleşme sürecine girmiştir. ‘Her kentin, her dönemin bir kimliği vardır’ varsayımından hareketle Konuralp beldesinin tarihsel süreç içinde gelişen üç bölgesi, kimlik öğelerinin değişiminin irdeleneceği Çiftepınarlar, Ş. Murat Demir, Orhangazi Mahalleleri çalışma alanı olarak seçilmiştir. Bu alanlarda öncelikle çalışmanın teorik yaklaşımında ortaya konan yapay çevre kimlik bileşenleri doğrultusunda görsel analizler yapılarak alanların farklı kimliksel ögeleri ortaya konulmuştur.

Spatial Identity Change Urban of Konuralp

The way to create a beautiful and healthy environment passes through the setting identity. Both individuals and collectively people wants to belong a certain place, they find out some part of it, which they care and responsiple. We also identify this property as an identity, however with the rapid urbanization and world globalization turns cities to placelessness urban fabric. In time, people living in placelessness environment become estranged to their milieu. Konuralp, as an ancient city from 3rd century B.C., with 4 historical periods including Bithynia, Roman Empire, Byzantium and Ottoman, is the first settlement of Düzce in history. Konuralp which has multiple historical layers has already entered rapid urbanization nowadays by the emplacement of Düzce Üniversity. In our study, assuming the fact that ‘every city and every era has an identity’ we selected 4 districts of Konuralp, Terzialiler, Çiftepınarlar, Ş. Murat Demir, Orhangazi, each one belongs to different settlement periods. In these areas first, theorical querries about artificial environment elements were established in the light of litereature. Then, evaluations were made visual analysis of these neighbourhoods, photopraphs, maps in these areas and different identity elements have been demonstrated. As a conclusion, Konuralp which has entered rapid urbanization process, place identity was evauluated from past to present in scale of plannıng concept.

Kaynakça

Anonim, 2013. Konuralp hakkındaki doküman, Konuralp Müze Müdürlüğü- Düzce,

Anonim, 2011. Düzce Belediyesi İmar Planı,

Anonim, 2013. Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Konuralp Arazi Çalışmaları,

Ameling, Ed. W. 1985. Die Inschriften von Prusias ad Hypium.. Habelt, Bonn,

Demir, Z 1998. Search for an Identity: a Case Study of Centre City Baton Rouge, Yüksek Lisans Tezi, Louisiana Eyalet Üniversitesi, ABD,

Erdoğan, E ve Yazgan, M. 2004. Düzce Kenti Deprem Sonrası Kentsel Yenileme Araştırmaları. Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi Kesin Raporu,

Gür, Ş. Ö 2009. Dönüşen topraklarda kent kimliği. Dosya, TMMOB Yayın, 10/1 35-43, Ankara,4

Kuban, D 1990. Mimarlık Kavramları, Yem Yayın, İstanbul,

Kaynak Göster

APA Tanrıverdi Kaya, A , Demir, Z , Ayengin, N . (2017). Konuralp Beldesinin Mekânsal Kimlik Değişimi . Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Ormancılık Dergisi , 10 (1) , 72-85 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/duzceod/issue/27445/288657