Kök Boğazı Çapı ve Fidan Boyunun Karaçam (Pinus nigra), Toros Sediri (Cedrus libani) ve Saçlı Meşe (Quercus cerris) Fidanlarının Yarı-Kurak Sahalardaki Tutma Başarısına Etkisi

Fidanların morfolojik özellikleri, fidan kalitesinin belirlenmesinde kullanılmakta olup, arazideki tutma başarısını etkileyebilmektedir. Bu çalışmada kök boğazı çapı ve fidan boyunun karaçam, Toros sediri ve saçlı meşe fidanlarının yarı-kurak sahalardaki tutma başarılarına etkileri araştırılmıştır. Çalışma Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü’nün 2012 ve 2013 yılı programındaki (Mihalıççık/Eskişehir, Sobran/Kütahya ve Taşoluk/Afyon) ağaçlandırma sahalarında gerçekleştirilmiştir. Çalışmada fidanların dikim sırasındaki çap ve boy değerleri ile büyüme dönemi sonundaki tutma başarıları değerlendirilmiştir. Dikim sırasındaki kök boğazı çapı 4,5 mm olan Saçlı Meşe fidanları ile boyları 12 cm olan Karaçam fidanlarının hayatiyetlerini devam ettirebildikleri tespit edilmiş olup diğer değerler bakımından istatistiki olarak önemli farklılıklar belirlenememiştir.

Effects of Seedling Diameter and Height on Survival of Black Pine (Pinus nigra), Taurus Cedar (Cedrus libani) and Turkish Oak (Quercus cerris) in Semi-aridland Afforestation

Seedling morphology is used to determine seedling quality and it is assumed to have influence on seedling survival. In this study, effects of seedling diameter and height on survival of Black pine (Pinus nigra), cedar (Cedrus libani) and Turkish oak (Quercus cerris) in semi-arid land afforestations were investigated. The experimental plots were situated on designated afforestation areas of Eskisehir Regional Directorate of Forestry for the year 2012-2013 period. The seedlings were planted Mihalıççık/Eskişehir, Sobran/Kütahya and Taşoluk/Afyon provinces. Seedling diameters and heights were measured following the plantation. At the end of the first growing season the survival rates of the seedlings were determined. The highest survival rates were recorded for the Turkish oak seedlings which have 4,5 mm root collar diameter and for the Black Pine seedlings which have 12 cm shoot height.

Kaynakça

Anonim. 2002. 1/500.000 Türkiye Jeoloji Haritaları, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü.

Anonim. 2008. Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberliği Eylem Planı 2008-2012, Çevre ve Orman Bakanlığı, Ankara.

Anonim, 2010. Ormanlarımızda Yayılış Gösteren Asli Ağaç Türleri, Orman Genel Müdürlüğü, Ankara.

Atalay, İ. 2014. Türkiye’nin Ekolojik Bölgeleri Ecoregions of Turkey, Orman Bakanlığı Genişletilmiş 2. Baskı, İzmir.

Haase, D.L. 2008. Understanding Forest Seedlig Quality: Measurements and Interpretation, Tree Planters' Notes, 52 (2): 24-30.

Mexal, J.G., Landis T.D. 1990. Target Seedling Concepts: Height and Diameter, Target Seedling Symposium, 13-17 August 1990, Roseburg-Oregon, 17-35.

Ritchie, G.A. 1984. Assessing seedling quality, Forest Nursery Manual: Production Of Bareroot Seedlings, Springer Netherlands, 243–259.

Shiver, B.D., Borders, B.E., Page H.H., Raper, S.M. 1990. Effect of Some Seedling Morphology and Planting Quality Variables On Seediing Survival in the Georgia Pidemont, Southern Journal of Applied Forestry, 14 (3): 109-114.

South, D.B., Mexal, J.G. 1984. Growing The “Best” Seedlings For Reforestation Success, Forestry Department Series No. 12. Auburn, AL: Auburn University, Alabama Agricultural Experiment Station.

South, D.B., Zwolinski, J.B., Donald, D.G.M. 1993. Interactions Among Seedling Diameter Grade, Weed Control And Soil Cultivation for Pinus radiata in South Africa, Canadian Journal of Forest Research, 23 (10): 2078-2082.

Kaynak Göster

APA Toprak, B , Yıldız, O , Sargıncı, M , Güner, Ş . (2016). Kök Boğazı Çapı ve Fidan Boyunun Karaçam (Pinus nigra), Toros Sediri (Cedrus libani) ve Saçlı Meşe (Quercus cerris) Fidanlarının Yarı-Kurak Sahalardaki Tutma Başarısına Etkisi . Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Ormancılık Dergisi , 12 (1) , 105-111 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/duzceod/issue/24383/291060

1423 969

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Plantasyonda ve Doğal Meşcerelerde Yetişen Dar Yapraklı Dişbudak (Fraxinus angustifolia Vahl.) Odununun Doğal Dayanıklılığı

Kamile TIRAK HIZAL, Nurgün ERDİN

Yangın Geciktirici Kimyasal Maddeler ile Emprenye İşleminin Odun ve Odun Esaslı Malzemelerin Teknolojik Özellikleri Üzerine Etkileri

Aydın DEMİR, İsmail AYDIN

Türkiye’deki Bazı Orman Ürünleri Dış Ticaretinin Karşılaştırmalı Analizi

Cumhur ALEVLİ, İbrahim YILDIRIM

Saptırma Duvarlarının Çığ Kontrol Önlemi Olarak Trabzon Araklı-Kayaiçi Köyünde Projelendirilmesi

Abdurrahim AYDIN, Remzi EKER

Saplı Meşe (Quercus robur L.) Odununun Fiziksel Özelliklerinin Toprak Değişkenleriyle İlişkisi

İbrahim BEKTAŞ, Suphi ORUÇ, Bekir Cihad BAL, Ayşenur KILIÇ AK

Farklı Ağaç Türlerinden Üretilmiş Kontrplakların Yanal Çivi Dayanımı

Bekir Cihad BAL, Elif AKÇAKAYA, Zeynep GÜNDEŞ

Orman Ürünleri Endüstrisinde Kalite Faaliyetlerinin İncelenmesi; Düzce İli Örneği

Derya SEVİM KORKUT, Merve SARAÇ

Yongalevha Fabrikasının Çalışma Prensibi ve Farklı Presleme Tekniğinin Levha Kalitesi Üzerine Etkisi

Cengiz GÜLER, Semih SANCAR

İmalat Sanayi İçerisinde Yer Alan Sektörlerin İş Kazası İstatistiklerinin Küme ve Ayırma Analizleri İle Değerlendirilmesi

Kadri Cemil AKYÜZ, İbrahim YILDIRIM, Turan TUGAY, İlker AKYÜZ, Tarık GEDİK

Orman Ürünleri Sanayinin Orman Endüstri Mühendisliği Öğretiminden Beklentilerinin İrdelenmesi

Tarık GEDİK, Muhammet ÇİL, Derya SEVİM KORKUT, Kadri CEMİL AKYÜZ, Gökşen KOŞAR, İlter BEKAR