Kentsel Kimliğin Yesil Alanlar Açısından Đrdelenmesi

Öz Yesil alanlar ulasım, toplumun yeniden canlandırılması, ekonomik gelismeye

Kaynakça

Akdoğan. G. 1984: Doğa Düzenleme, Yıldız Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi Sehir ve Bölge Planlama Bölümü Baskı Đsliği, SBP:311/312.02.84, Đstanbul.

Altınçekiç. H. ve Aksoy. Y. 2002 Đstanbul’daki Parkların Uygulamadan Doğan Sorunlar Açısından Đrdelenmesi, Yapı Mimarlık, Kültür ve Sanat Dergisi (245) 32-35.

Anonim, 2000. Genel Nüfus Sayımı: Nüfusun Sosyal ve Ekonomik Nitelikleri, D.Đ.E. Ankara

Çöl, S.1998. Kentlerimizde Kimlik Sorunu Ve Günümüz Kentlerinin Kimlik Derecesini Ölçmek Đçin Bir Yöntem Denemesi. Mimar Sinan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Basılmamıs Doktora Tezi, Đstanbul.

Demir, Z. 2004. Düzce’nin Yeni Kentlesme Sürecinde Açık Ve Yesil Alanlara Yeni Fonksiyonlar Kazandırılması. Đ.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Basılmamıs Doktora Tezi, Đstanbul

Kesim, G.A., Demir, Z., Kutay, E., Örnekçi, S., Yerli, Ö., 2006. Yeni Düzce Yerlesiminde Bir Parkın Fonksiyonel Açıdan Đrdelenmesi. AĐBÜ Ormancılık Dergisi, 2 (1), :11-27. Düzce

Invesco, 2000. Düzce Afetzede Yerlesim Alanı Nazım ve Uygulama Đmar Planları Açıklama Raporu, Đmar Ofisi, T.C. Bayındırlık ve Đskan Bakanlığı, Ankara Lynch, K. 1996.

The Image of the City. The Mit Pres, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge

Schaefer. V. 1997. Green Links: Connecting Ecosystem Fragments in the City, Douglas College, Institute of Urban Ecology, Volume:1-2

Uçkun, E. 2001: Düzce Revizyon ve Đlave Đmar Planı Raporu, Erkan Uçkun Planlama, Ankara.

Uzun. G. 1987. Kentsel Rekreasyon Alan Planlaması. Ç.Ü.Ziraat Fakültesi Ders Kitabı No:48 Ziraat Fakültesi Ofset ve Teksir Atölyesi, Adana.

Yıldızcı, A.C. 1982. Kentsel Yesil Alan Planlaması ve Đstanbul Örneği, Đ.T.Ü. Mimarlık Bölümü, Basılmamıs Doçentlik Tezi, Đstanbul

Kaynak Göster

APA Demir, Z , Erhan Acar, E , Tavukoğlu, E . (2007). Kentsel Kimliğin Yesil Alanlar Açısından Đrdelenmesi . Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Ormancılık Dergisi , 3 (1) , 18-34 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/duzceod/issue/4831/290722