Kamuya Bağlı Bir Kurumda Kurumsal İtibar Algısı (İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü Örneği)

Bu çalışma ile bazı dış paydaşlarca İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü’nün kurumsal itibar algısı ölçülmeye çalışılmıştır. Çalışma sonucunda katılımcıların %71,5’inin İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü hakkında olumlu düşüncelere sahip oldukları belirlenmiştir.

Perception of the corporate Reputation in a Public Institution (The case of Forest Regional Directorate of Istanbul)

In this study, the corporate reputation perception of Forest Regional Directorate of Istanbul has been tried to be measured by some external stakeholders. As a result of the study, it was determined that 71.5% of the participants had positive thoughts about Regional Directorate of Forestry of Istanbul.

Kaynakça

Akyüz, K.C., Yıldırım, İ., Akyüz, İ. 2015. Orman ürünleri sanayi sektöründe çalışanların iş tatmini ve örgütsel bağlılık düzeylerinin analizi. Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Ormancılık Dergisi, 11 (1): 16-34. Akyüz, K.C., Gedik, T., Akyüz, İ., Balaban, Y. 2011. Organize sanayi bölgelerinde yer alan işletmelerinin performans değerlendirme anlayışları (Arsin örneği). Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Ormancılık Dergisi, 7 (2): 73-81. Anonim, 2016. İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü’nden 26.05.2017 tarih ve 1090616 numaralı yazı ile 2016 yılında İzin İrtifak ve İşletme Pazarlama çalışmalarına konu hizmet ve ürünleri satın alan firma ve kurum listesi. Eroğlu, E., Solmaz, B. 2012. Kurumsal itibar araştırması ve bir uygulama örneği. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 1 (4): 1-18. Eroğlu, E. 2016. OGM Paydaş Analizi Raporu 2016, Ankara. Er, G. 2008. Sanal Ortamda İtibar Yönetimi, Cinius Yayınları, 176 s. İstanbul. Eren, E. 2000. İşletmelerde Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası, Beta Basım Dağıtım, 874 s. İstanbul. Fombrun, C.J., Van Riel, C. 1997. The reputation all and scape. Corporate Reputation Review, 1 (1-2): 5-13. http://dx.doi.org/10.1057/palgrave.crr Fombrun, C.J., Van Riel, C.B.M. 2004. Fame and fortune: How successful companies build winning reputations. Upper Saddle River, NJ: Financial Times Prentice Hall. Gedik, T., Kurutkan, M.N., Durusoy, İ. 2015. İSO ilk 1000 içinde yer alan orman ürünleri sanayi işletmelerinde kurumsal itibar kavramı üzerine bir araştırma. Düzce Üniversitesi Ormancılık Dergisi, 11 (1): 1-15. Gezmen, A. 2014. Kurumsal İtibar Yönetimi ve Kurumsal İtibar Algısının Ölçülmesine Yönelik Bir Araştırma: Türkiye Büyük Millet Meclisi Örneği. Yüksek Lisans Tezi, Türk Hava Kurumu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, İşletme Programı, 104 s. Ankara. Gümüş, M., Öksüz, B. 2009. Turizm İşletmelerinde Kurumsal İtibar Yönetimi. Nobel Akademik Yayıncılık, 167 s. İstanbul. Kalaycı Ş. 2009. SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, Asil Yayın Dağıtım, 426 s. Ankara.

Kaynak Göster

APA Yılmaz, T , Gedik, T . (2019). Kamuya Bağlı Bir Kurumda Kurumsal İtibar Algısı (İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü Örneği) . Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Ormancılık Dergisi , 15 (1) , 38-50 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/duzceod/issue/47396/597241