Kahramanmaras Çeyiz Sandığı Oyma Motiflerinin Đncelenmesi

Öz Bu çalısmayla gün geçtikçe kaybolan oymacılığın ve çeyiz sandığı oyma

Kaynakça

Afyonlu A S 1992. Ağaç Đsleri Takım ve Makine Bilgisi. Milli Eğitim Basımevi, Đstanbul

Akgün Z 1995. Bilgisayar Kontrollü Tasarım, Đmalat Sistemleri ve Endüstride Bir Uygulama Örneği. Birsen Yayınevi, Đstanbul.

Aygün E 1989. Bilim ve Teknik Dergisi, Ankara.

Sevindik Ç 1997. Ağaç Đsleri Endüstrisinde Lazer Kullanımı ve Lazerle Kaplama Kesme Teknolojisi. Yüksek Lisans Tezi, Dumlupınar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kütahya.

Sanıvar N, Zorlu Đ 1987. Ağaç Đsleri Gereç Bilgisi. Milli Eğitim Basımevi, Đstanbul.

Kaynak Göster

APA Özalp, M , Sevim Korkut, D . (2008). Kahramanmaras Çeyiz Sandığı Oyma Motiflerinin Đncelenmesi . Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Ormancılık Dergisi , 4 (1-2) , 17-25 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/duzceod/issue/4829/290661