İmalat Sanayi İçerisinde Yer Alan Sektörlerin İş Kazası İstatistiklerinin Küme ve Ayırma Analizleri İle Değerlendirilmesi

Üretimin tüm alanlarında meydana gelen gelişme ve ilerlemeye karşın insan faktörü çalışma hayatı içinde etkiliğini yoğun bir biçimde sürdürmekte ve üretime yön vermektedir. Sahip olunan çalışma koşulları nedeniyle her yıl gerek ülkemizde ve gerekse Dünyada önemli düzeyde iş gücü, iş kazası ve meslek hastalıklarına yakalanmakta sosyal ve ekonomik olarak kayıplar oluşmaktadır. Bu çalışmada imalat sanayi içinde yer alan 18 farklı sektöre ait 2011-2014 yılı kaza istatistikleri ortalamaları sektörlerin gruplandırılması amacıyla küme ve ayırma analizleri ile değerlendirilmiştir. Benzer sektörel kümeler oluşturulması amacıyla sekiz farklı değişken ve üç farklı oran kullanılmıştır. Çalışma sonucunda sektörlerin iki farklı küme içinde yer aldı belirlenmiştir. Orman ürünleri sanayi sektörünü imalat sanayi içinde temsil eden üç alt sektörün aynı küme içinde yer aldıkları görülmüştür. Çalışma sonucunda aynı küme içinde yer alan sektörlerin kendi yapılarına uygun benzer kriterler doğrultusunda önlem almaları gerektiği vurgulanmıştır.

A Cluster and Discriminant Analysis of Sub-Sectors of Manufacturing Based on The Occupational Accident Statistics

Albeit the improvement and development in the production processes, human factor hold its central position in business life and steers the manufacturing. Working environment factors causes social and economic losses either by way of occupational accidents or occupational diseases exposed by the most of labor both in Turkey and worldwide. The study used accident statistics for 2011-2014 period for grouping of 18 different manufacturing sectors using cluster and discriminant analysis. Eight different variables and three ratios were used for the grouping of sectors. The data break sectors into two groups. 3 different forest product sectors are in the same group of manufacturing sector. Results of the study suggested that manufacturing sectors in the same group should apply similar precautions against the occupational accidents.

Kaynakça

Akyüz, 2000. Doğu Karadeniz Bölgesinde Yer Alan Küçük ve Orta Ölçekli Orman Ürünleri Sanayi İşletmelerinin Yapısal Analizi, K.T.Ü., Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.

Akyüz, K.C., Balaban, Y. Ve Yıldırım, İ. 2012. Bilanço Oranları Yardımıyla Orman Ürünleri Sanayinin Finansal Yapısının Değerlendirilmesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi-Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, Yıl 5, 133-144.

Ceylan, H. 2012. Türkiye’deki Elektrik İletim Tesisinde Meydana Gelen İş Kazalarının Analizi, Electronic Journal of Vocational Colleges, 98-109.

Dengizler, İ. 2002. Konfeksiyon Sektöründe İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği, Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 170 sayfa.

Dura, C., Atik, H. Ve Türker, O. 2004. Beşeri Sermaye Açısından Türkiye’ nin Avrupa Birliği Karşısındaki Kalkınma Seviyesi, 3. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Eskişehir. Kalaycı, Ş. 2009. SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Tek-nikleri, 4. Baskı, Ankara: Asil Yayın Dağıtım Ltd. Şti.

Karadağ, S.E. 2010. Türk İnşaat Sektörünün İş Güvenliği Açısından Risk Analizi, Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 153 sayfa.

Özdamar, K. 2002. Paket Programlar ve İstatistiksel veri Analizi (Çok Değişkenli Analizler), II. Cilt, Kaan Kitapevi, Eskişehir.

Manly, B.F.J. 1990. Multivariate Statistical Methods, A Primer, IV. Edition, J.W. Arrowsmith LTD. Bristol.

Resmi Gazete, 2015. İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, 19 Şubat.

Kaynak Göster

APA Akyüz, K , Yıldırım, İ , Tugay, T , Akyüz, İ , Gedik, T . (2016). İmalat Sanayi İçerisinde Yer Alan Sektörlerin İş Kazası İstatistiklerinin Küme ve Ayırma Analizleri İle Değerlendirilmesi . Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Ormancılık Dergisi , 12 (1) , 18-29 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/duzceod/issue/24383/290943

1276 731

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Orman Ürünleri Endüstrisinde Kalite Faaliyetlerinin İncelenmesi; Düzce İli Örneği

Derya SEVİM KORKUT, Merve SARAÇ

Ağaç Yetişme Bölgesinin Kontrplaklarda Formaldehit Emisyonuna Etkisi

Hasan ÖZTÜRK, Gürsel ÇOLAKOĞLU

İmalat Sanayi İçerisinde Yer Alan Sektörlerin İş Kazası İstatistiklerinin Küme ve Ayırma Analizleri İle Değerlendirilmesi

Kadri Cemil AKYÜZ, İbrahim YILDIRIM, Turan TUGAY, İlker AKYÜZ, Tarık GEDİK

Saptırma Duvarlarının Çığ Kontrol Önlemi Olarak Trabzon Araklı-Kayaiçi Köyünde Projelendirilmesi

Abdurrahim AYDIN, Remzi EKER

Köklendirme ortamı ve hormonun dişbudak (Fraxinus angustifolia Vahl.) çeliklerinin köklenmesine etkisi

Bilal ÇETİN, Yavuz YAVUZŞEFİK

Düzce İçin Yeni Bir Zararlı Cydalima perspectalis (Walker, 1859) (Lepidoptera: Crambidae)

Nuray ÖZTÜRK, Süleyman AKBULUT, Beşir YÜKSEL

Türkiye’deki Bazı Orman Ürünleri Dış Ticaretinin Karşılaştırmalı Analizi

Cumhur ALEVLİ, İbrahim YILDIRIM

Saplı Meşe (Quercus robur L.) Odununun Fiziksel Özelliklerinin Toprak Değişkenleriyle İlişkisi

İbrahim BEKTAŞ, Suphi ORUÇ, Bekir Cihad BAL, Ayşenur KILIÇ AK

Kök Boğazı Çapı ve Fidan Boyunun Karaçam (Pinus nigra), Toros Sediri (Cedrus libani) ve Saçlı Meşe (Quercus cerris) Fidanlarının Yarı-Kurak Sahalardaki Tutma Başarısına Etkisi

Bülent TOPRAK, Oktay YILDIZ, Murat SARGINCI, Şükrü Teoman GÜNER

Orman Ürünleri Sanayinin Orman Endüstri Mühendisliği Öğretiminden Beklentilerinin İrdelenmesi

Tarık GEDİK, Muhammet ÇİL, Derya SEVİM KORKUT, Kadri CEMİL AKYÜZ, Gökşen KOŞAR, İlter BEKAR