Endüstriyel Odun Hammaddesinin Bölmeden Çıkarma Yöntemlerinin CBS ile Planlanması ve Mevcut Uygulamaların İncelenmesi (Denizli Yöresi Örneği)

Ormancılıkta endüstriyel odun hammaddesinin bölmeden çıkarılmasında insan, hayvan ve makine gücü gibi yöntemler kullanılmaktadır. Çalışmada endüstriyel odun hammaddesinin teknik açıdan en uygun bölmeden çıkarma yönteminin planlanması yapılmıştır. Çalışma Denizli Orman Bölge Müdürlüğü’ndeki Çardak, Çivril, Elmaözü ve Göldağ Orman İşletme Şefliği (OİŞ) sınırları içerisinde yürütülmüştür.

Planning Extracting of Industrial Wood Based Forest Products by Using GIS and Investigation of Current Practices (Case Study-Denizli Region)

Methods based on human, animal and machine power is used for extracting of industrial wood raw material in forestry. In this study, optimum extracting model was planned for wood raw material considering technical aspect.  The study was carried out within the boundaries of Çardak, Çivril, Elmaözü, and Göldağ Forest Enterprise Chief in Denizli Regional Directorate of Forestry.The main material of the study were 1/25000 scale topographic maps, maps of stand types of management plans, forest road network plans and maps. Slope is the one of predominant factors for determining extracting method. Thus Digital Terrain Model of the workspace (DTM) was established and maps of slope classes have produced from this model.  Optimum extracting model of compartments of study areas was planned considering technical aspect. Additionally applied extraction methods and planned optimum extraction methods also were compared in the study areas.At the end of this study, human power, animal power, and farm tractor based extraction methods were found highest rates in Çardak Forest Enterprise Chief.  Forest tractor, skyline, and log-line extraction methods were found highest rates in Elmaözü Forest Enterprise Chief.  When applied extraction methods and planned optimum extraction methods were compared, the highest percentage (31%) was found to overlap in Çardak Forest Enterprise Chief.

Kaynakça

Acar, H. H. 2000. Dağlık Arazide Tekray (Monorail) Tekniği, K.T.Ü.Orman Fakültesi Seminerleri, Yayın No:6, 69-75s., Trabzon.

Acar, H. H. 2004. Ormandan İnsanlığın Hizmetine; İnce Çaplı Odunların Plastik Oluklar İçinde Önce Kayarak Sonra Uçarak Orman Yoluna Doğru Hızlı Seyahatleri, Orman Mühendisliği Dergisi, 41, 10-11-12, 22-24, Ankara.

Acar, H. H. 2004. Ormancılıkta Transport, Lisans Ders Notları, K.T.Ü. Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü, Ders Teksirleri, 367 s., Trabzon.

Acar, H. H., Ünver, S. ve Kaplan, E. 2008. Dağlık Arazide Tomrukların Plastik Oluklar İçerisinde Kontrollü Olarak Taşınması (TOKK Yöntemi), Orman Mühendisleri Odası Dergisi, 45, 13-14-15, 31-34.

Akay, A. E., Sivrikaya, F., Yenilmez, N., Taylan, H. 2011. Yangın gözetleme kulelerinin lokasyonlarının CBS ortamında görünürlük analizi ile değerlendirilmesi. I. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu. 24-26 Ekim, Kahramanmaraş.

Devlet Planlama Teşkilatı (DTP). 2007. Dokuzuncu Beş Yıllık Kalkınma Planı Ormancılık Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Ankara, 10 s.

Dykstra, D. P. ve Heinrich, R. 1996. FAO Model Code of Forest Harvesting Practice, FAO Publacitions, Rome, 85 p.

Erdaş, O. ve Acar, H. H. 1993. Türkiye’de Odun Hammaddesi Üretimi Özellikle Kesim, Bölmeden Çıkarma ve Taşıma Sırasında Karşılaşılan Güçlükler ve Bunların Orman Ürünleri Endüstrisi Üzerine Etkileri, II. Ulusal Orm. Ürü. End. Kongresi, Trabzon.

Erdaş, O. ve Gümüş, S. 2000. Orman Yol Geçkilerinin Belirlenmesinde Coğrafi Bilgi Sistemlerinden Yararlanma İmkânları Üzerine Bir Araştırma. T. J. of Arg. and For., 24:611-619.

Erdaş, O., Yılmaz, H., Akay A. E. ve Gümüş S. 2007. Ormancılıkta Üretim İşlerinin CBS Teknikleri Yardımı İle Planlanması, Proceedings of International Symposium Bottlenecks, Solutions. And Priorities in the Context of Functions of Forest Resource, October 2007, İstanbul, 322-329 p.

Kaynak Göster

APA Türk, Y . (2016). Endüstriyel Odun Hammaddesinin Bölmeden Çıkarma Yöntemlerinin CBS ile Planlanması ve Mevcut Uygulamaların İncelenmesi (Denizli Yöresi Örneği) . Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Ormancılık Dergisi , 12 (2) , 153-162 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/duzceod/issue/26809/289000

1827 2228

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Küçük ve Orta Ölçekli Mobilya Sanayi İşletmelerinde Stok Yönetim Modellerinin İncelenmesi

Kadri Cemil AKYÜZ, İbrahim YILDIRIM, Sebahattin TİRYAKİ, Turan TUGAY, İlker AKYÜZ, Nadir ERSEN

Orman Ürünleri Sanayi Sektöründe İş Kazası İstatistiklerine Genel Bir Bakış

Kadri Cemil AKYÜZ, İlker AKYÜZ, Turan TUGAY, Tarık GEDİK

Konut ve Site Alanlarında Uygulanan Peyzaj Tasarımlarının Yeterliliği Üzerine Bir Araştırma: Tekirdağ Kenti

Murat ÖZYAVUZ, Yasin DÖNMEZ

Abant Tabiat Parkı Rekreasyonel Beklentilerinin Değerlendirilmesi

Şerif SAYIN, Aybike Ayfer KARADAĞ

Doğal ve Plantasyonda Yetişen Kızılağaç (Alnus glutinosa L. Gaertner) Odunlarının Yıllık Halka Genişliği ve Lif Boyutlarının Radyal Değişimi

Kamile TIRAK HIZAL, Nurgün ERDİN

Düzce Üniversitesi Yerleşkesi Örneğinde Çim Alanların Görsel Algı Değerlendirmesi

Mehmet Kıvanç AK, Sertaç KAYA

Türkiye’de Ahşap Donatı Elemanı Üretiminin Değerlendirilmesi

Aybike Ayfer KARADAĞ, Derya Sevim KORKUT, Süleyman KORKUT, Pınar KÖYLÜ, Güniz AKINCI KESİM

Düzce Üniversitesi Konuralp Yerleşkesinde Görsel Peyzaj Kalitesinin Değerlendirilmesi

Sertaç KAYA, Huriye BAŞAR, Tuğba CAN, Haldun MÜDERRİSOĞLU

Orman Ürünleri Endüstrisi Yöneticilerinin Ekonomi Okuryazarlık Seviyelerinin Belirlenmesi: Kahramanmaraş İli Örneği

Hasan SERİN, Yunus ŞAHİN, Muhammet DURGUN

Melamin ve Üre Formaldehit Tutkalı ile Üretilmiş Yonga Levhaların Bazı Teknolojik Özelliklerinin İncelenmesi

Cengiz GÜLER, Barış ALTINTAŞ, A. Kemal YÜKSEK