Endemik Seseli resinosum Freyn & Sint. Bitkisinin Kuraklık Stresine Fizyolojik ve Antioksidatif Tepkileri

Seseli resinosum Freyn & Sint. Türkiye'nin Batı Karadeniz bölgesinin kayalık habitatına ait çok yıllık endemik bir bitkidir. Bu çalışmada, Seseli resinosum’un kuraklığa olan tepkilerini ve tolerans mekanizmasını anlamak için bağıl su içeriği (RWC), klorofil floresansı, lipid peroksidasyonu (TBARS), hidrojen peroksit (H2O2) miktarı, prolin içeriği ve antioksidan enzim miktarındaki değişimleri kuraklık stresini teşvik eden polietilen glikol (PEG) 6000 ( %5, 10 ve 15) varlığında analiz edilmiştir. Yapraktaki RWC değişmeden kalırken, klorofil floresansı yüksek PEG seviyesi (%15) ile azalmıştır. Ayrıca, PEG uygulamasının artmasıyla H2O2 ve prolin birikimi gözlenmiş, ancak TBARS miktarında artış belirlenmemiştir. Dahası, kuraklık altındaki H2O2 miktarındaki artış, süperoksit dismutaz, katalaz ve glutatyon redüktaz aktivitelerindeki artışa eşlik etmiştir. Diğer taraftan, PEG-teşvikli kuraklık stresi peroksidaz ve askorbat peroksidaz aktivitelerinde azalmaya neden olmuştur. Bu sonuçlar, endemik Seseli resinosum bitkisinin, kurak şartlar altında antioksidan enzim aktivitelerindeki artışla su durumunu koruyarak etkili bir kuraklık toleransına sahip olduğunu göstermektedir. Bu çalışmada, endemik Seseli resinosum'un fizyolojik ve antioksidatif tepkileri hakkında önemli bilgiler ilk kez ortaya konulmuştur.

Physiological and Antioxidative Responses of Endemic Plant Seseli resinosum Freyn & Sint. to Drought Stress

Seseli resinosum Freyn & Sint. is an endemic perennial plant of rocky habitat of Western Black Sea region of Turkey. To understand drought responses and tolerance mechanism of Seseli resinosum, relative water content (RWC), chlorophyll fluorescence, lipid peroxidation (TBARS), hydrogen peroxide (H2O2), proline content and changes in antioxidant enzymes were assayed in polyethylene glycol (PEG) 6000 (5, 10 and 15%) induced drought stress in the present study. Leaf RWC maintained unchanged, while chlorophyll fluorescence reduced with high level of PEG (15%). Additionally, H2O2 and proline accumulation were determined with the increase of PEG application, but no increase in the amount of TBARS was determined. Moreover, the increment in H2O2 content under drought was accompanied by increased in superoxide dismutase, catalase and glutathione reductase activities. On the other hand, PEG-induced drought stress caused a reduction in peroxidase and ascorbate peroxidase activities. These results suggest that endemic Seseli resinosum plant have an efficient drought tolerance, as displayed by enhanced antioxidant enzyme activities with maintaining water status under drought conditions. In this study, important information about physiological and antioxidative responses of endemic Seseli resinosum was revealed for the first time.

Kaynakça

Referans1 Abid, M., Ali, S., Qi, L. K., Zahoor, R., Tian, Z., Jiang, D., Snider, J. L., & Dai, T. (2018). Physiological and biochemical changes during drought and recovery periods at tillering and jointing stages in wheat (Triticum aestivum L.). Scientific Reports, 8, 4615.

Referans2 Aebi, H. (1984). Catalase in vitro. In: Methods in Enzymology. (eds) Colowick, S. P., Kaplan, N. O., Orlando: Academic Press, 114–121.

Referans3 Amoah, J. N., Ko, C. S., Yoon, J. S., & Weon, S. Y. (2019). Effect of drought acclimation on oxidative stress and transcript expression in wheat (Triticum aestivum L.). Journal of Plant Interactions, 14(1), 492-505.

Referans4 Asada, K., & Takahashi, M. (1987). Production and scavenging of active oxygen in photosynthesis. In: Photoinhibition. (eds) Kyle, D. J., Osmond, B. J., Arntzen, C. J., Elsevier, Amsterdam, pp. 227-287.

Referans5 Ashraf, M., & Foolad, M.R. (2007). Roles of glycine betaine and proline in improving plant abiotic stress resistance. Environmental and Experimental Botany, 59, 206–216.

Kaynak Göster

APA Torun, H , Aydın, H . (2021). Physiological and Antioxidative Responses of Endemic Plant Seseli resinosum Freyn & Sint. to Drought Stress . Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Ormancılık Dergisi , 17 (1) , 199-213 .