Düzce İlinde Faaliyet Gösteren Parke Endüstrisinin İncelenmesi

Öz Bu çalısmada parke isletmelerinin mevcut durumu, karsılastıkları sorunlar ve gelecekteki hedefleri
Anahtar Kelimeler:

Parke Endüstrisi, anket, Düzce

Kaynakça

Aytin, A 2006. Düzce Đli Orman Ürünleri Endüstrisinin Mevcut Durumu, Sorunları ve Çözüm Önerileri, Yüksek Lisans Tezi, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.

Aytin A, Sevim Korkut D 2007. Düzce Orman Ürünleri Sanayisi’nin Sorunları ve Çözüm Önerileri, Düzce Üniversitesi, Ormancılık Dergisi, 3(1), Haziran 2007, 1-17, ISSN: 1306-2182

Çolakoğlu, MH 2004. Türkiye’de Kereste ve Parke Endüstrisinin Durumu, Sorunları ve Çözüm Önerileri, Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.

DPT, 2007. Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007-2013), Ağaç Ürünleri ve Mobilya Sanayi Özel Đhtisas Komisyonu Raporu, ISBN 978-975-19 -4139-8. http://ekutup.dpt.gov.tr/

Gültekin Y.S, Kayacan B, Ok K 2009. Düzce Đli Orman Endüstrisinin Odun Hammaddesi Talebi Üzerine Arastırmalar, Düzce Üniversitesi, Ormancılık Dergisi, 5(2), 75-99.

Güngör NM, Kurtoğlu A 2009. 21. Yüzyılın Basında Türkiye Masif Parke Endüstrisinin Durumu, Bartın Orman Fakültesi Dergisi, I.Ulusal Batı Karadeniz Ormancılık Kongresi Bildiriler Kitabı, 2009, Özel Sayı, ISSN: 1302-0943, Cilt I, 82-90.

Güngör NM, Kurtoğlu A, Korkut S 2009. Solid Wood Flooring and Multilayered Parquet Industries in Turkey, Scientific Research and Essays (SRE), 4(11): 1243-1247, ISSN 1992-2248.

Güngör NM, 2008. Türkiye’de Ahsap Kökenli Parke Endüstrisinin Teknolojik Yapısı, Fire-Verimlilik ve Kalite Açısından Değerlendirilmesi, Doktora Tezi, Đ.Ü.Fen Bilimleri Enstitüsü, Đstanbul, s.103.

Kantay, R 1998. Cumhuriyetimizin 75. Yılında Türkiye Parke Endüstrisi’nin Durumu ve Sorunları, Cumhuriyetimizin 75. Yılında Ormancılığımız Sempozyumu, Bildiri Kitabı, 503-512, 21-23 Ekim 1998

Kurtoğlu A, Koç KH, Erdinler ES, Sofuoğlu SD 2009. Türkiye Orman Ürünleri Endüstrisinin Yapısal ve Eğitsel Sorunları, II.. Ormancılıkta Sosyo-Ekonomik Sorunlar Kongresi 19-21 Subat 2009, SDÜ, Isparta

Özdamar, K 2002. Paket Programlar ile Đstatistiksel Veri Analizi-1, Eskisehir, 975-6787- 00-7, 975-6787-01-5.

Tüsiad, 2008. Türk Sanayicileri ve Đsadamları Derneği, Türkiye Sanayine Sektörel Bakıs, Mayıs 2008, Yayın No. TÜSĐAD-T/2008-05/466.

Kaynak Göster

APA Korkut, D , Akbulut, S . (2010). Düzce İlinde Faaliyet Gösteren Parke Endüstrisinin İncelenmesi . Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Ormancılık Dergisi , 6 (1) , 20-31 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/duzceod/issue/4826/291104