Bölgesel Kalkınmada Peyzaj Planlama Yaklasımı: Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Bölgesinde Kalkınma Turizm İliskisi

Öz Ülkemiz tarafından kabul edilen uluslararası düzeydeki Avrupa Peyzaj Sözlesmesi’nde Peyzaj

Kaynakça

Anonim 2010. Türkiye’nin Kırsal Kalkınma Girisimi (Teknoloji Köyleri) Projesi. http://www.cka.org.tr/ (Erisim tarihi: 04.10.2010)

Anonymous 1998. Land Informatıon Bulletin. Land Information & Computer Graphics Facility. University Of Wisconsin-Madison Technical Paper No. 1.

Belknap, R.K., Harris, C.W, Furtado, J.G., Forster, R.R., Blossom, H.D. 1967. Three Approach to Environmental Resource Analysis. Landscape Architecture Research Office Graduate School of Design, Harvard University. Washington, D.C

Devlet Planlama Teskilatı (2000), “Bölgesel Gelisme Đhtisas Raporu”, Ankara.

Gültekin P., 2010. Düzce Uğursuyu ve Aksu Havzaları Ekoturizm Potansiyelinin Belirlenmesi ve Peyzaj Yönetimi.Yüksek Lisans Tezi. Düzce Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. Düzce.

Đçöz, O.,Var, T.,, Đlhan Đ., 2002. Turizm Planlaması, Ankara, Turhan Kitapevi.

Đzgi, M.T., 2007. Osmaniye ilinin Turizm Potansiyelinin Bölgesel Kalkınma Politikaları Açısından Değerlendirilmesi ve Sürdürülebilir Turizmin Gelisimi Đçin Bir Model Önerisi. Yüksek Lisans Tezi. Đstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Đstanbul.

Kalem, S., 2001. Doğal ve Kültürel Değerlerin Korunabilmesi Đçin Turizm Potansiyelinin Belirlenmesinde Bir Yöntem Yaklasımı ve Kastamonu Đli Kıyı Bölgesi ve Yakın Çevresinde Uygulaması. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı. Basılmamıs Doktora Tezi. Ankara

Sertkaya, S., 2001. Bartın Đli Kıyı Bölgesinin Turizm ve Rekreasyon Potansiyelinin Saptanması ve Değerlendirmesi Üzerine Bir Arastırma. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı. Basılmamıs Doktora Tezi. Ankara.

Sahin, S., 2003. Avrupa Peyzaj Sözlesmesi, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Peyzaj Mimarlığı Dergisi, Yayın No: 2003/1, 52-54, Ankara.

Serefoğlu, C.,2009. Kalkınmada kırsal turizmin rolü- 2007- 2013 yılları arasında ülkemizde uygulanacak olan ıpard kırsal kalkınma programındaki yeri, önemi ve beklenen gelismeler. Uzmanlık tezi. Tarım ve Köy Đsleri Bakanlığı Dıs iliskiler ve Avrupa birliği Koordinasyon Dairesi Baskanlığı. Ankara.

Topay, M., 2003. Bartın Uluyayla Peyzaj Özelliklerinin Rekreasyon-Turizm Kullanımları Açısından Değerlendirilmesi Üzerinde Bir Arastırma. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı. Basılmamıs Doktora Tezi. Ankara.

Yağcı, Ö., 2003. Turizm Ekonomisi, Ankara, Detay Kitap ve Yayıncılık.

Yasamıs, F.D., 2003. Avrupa Peyzaj Sözlesmesi’Çerçevesinde Türkiye’de Ekolojik Bölge Planlaması Esasına Dayalı Çevresel Planlama ve Yönetim. Avrupa Peyzaj Sözlesmesi ve Türkiye, s.63-72. Yıldız Teknik Üniversitesi Basım-Yayın Merkezi, Đstanbul.

Yüceyılmaz H., 2007. Avrupa Birliği Sürecinde Bölgesel Gelismeler ve Kalkınma Ajansları. Yüksek Lisans Tezi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Konya.

Kaynak Göster

APA Uzun, O , Girti Gültekin, P , Davutoğlu, Y . (2010). Bölgesel Kalkınmada Peyzaj Planlama Yaklasımı: Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Bölgesinde Kalkınma Turizm İliskisi . Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Ormancılık Dergisi , 6 (1) , 40-47 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/duzceod/issue/4826/291114