Anıt Mezarların Peyzaj Mimarlığı Yönünden İncelenmesi: İzzet Baysal Anıt Mezarı Çevre Düzenlemesi Örneği

Bu çalışmada öncelikle, geçmişten bugüne kadar, çeşitli anıt mezarların yapım ilkeleri ile ilgili bulgular ortaya konulmaya, yapım süreci içerisindeki aşamalar ile birlikte, çalışmanın asıl amacı olan; anıt mezarların çevre düzenlemelerinde dikkat edilecek hususların araştırılması ve günümüzde bu bulgulara dayalı hangi kriterler doğrultusunda mekân oluşturulması gerektiği belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmada, Anıtkabir örneği ayrıntılı incelenmiş ve diğer bazı örneklerle birlikte planlama, proje ve tasarım ilkeleri doğrultusunda mekân organizasyonu konusu ele alınmıştır. Ayrıca yapılan anket çalışması ile İzzet Baysal Anıt Mezarı için halkın görüşleri alınmaya çalışılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre; Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu Gölköy Kampusu içerisinde yer alan İzzet Baysal Anıt Mezarı için peyzaj projesi hazırlanmıştır.

Investigation of Mausoleums from The Landscape Architecture Perspectives: Landscape Design Model of Izzet Baysal Mausoleum

In this study, construction principles of mausoleums were examined. All the stages during the construction of have been studied. In addition to these, the principles to design mausoleums and criteria to create artificial spaces were investigated. During the study, project, design principles and space arrangement of Ataturk mausoleum are thoroughly investigated. A survey conducted to get public opinion about the Izzet Baysal mausoleum. In the light of our research, landscape project of Izzet Baysal Mausoleum in Abant Izzet Baysal University Bolu Gölkoy Campus was designed.

Kaynakça

Ak, M.K. 2003. Anıt Mezarların Peyzaj Mimarlığı Yönünden İncelenmesi ve İzzet Baysal Anıt Mezarı Çevre Düzenlemesi Örneği. A.İ.B.Ü. Fen Bilimleri Ens. Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı Basılmamış Yüksek Lisans Tezi ve A.İ.B.Ü. Araştırma ve Geliştirme Vakfı ve BAP (Proje No: 2002.05.01.135) Proje Sonuç Raporu. Düzce.

Akar, A. 1974. Eski Türk Mezar Taşı Süslemelerine Dair. Sanat Dünyamız Dergisi, Yıl 1,

Sayı: 2, Yapı ve Kredi Bankası Yayını.

Akdoğan, G. 1962. İstanbul Peyzajının Tanziminde Peyzaj Mimarisi ile İlgili Problemler ve Ana Prensipler. A.Ü.Z.F. Yayını 194, Çalışma Dizisi:123, A.Ü. Basımevi, Ankara.

Anonim, 1994. Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi. T.C. Genelkurmay Başkanlığı Yayınları,Ankara.

Anonim, 1997. Anıtkabir’in Öyküsü. Sabah Gazetesi. Dizi No: 6, İstanbul.

Anonim, 1999. Ödül Alan Projeler. http://www.ataturk.net/bizimle/anitkabir/?sayfa=projeler

Anonim, 2002. Kocaeli Belediyesi. http://www.geocities.com/izmitrehberi/kulturtur.htm.

Anonim, 2003. Anıtkabir. Çankaya Belediyesi.http://www.cankaya-bld.gov.tr/cankaya_anitkabir.asp

Eren, K. 2003. Arredamento Mimarlık Dergisi. 4/2003 Sayısı, Boyut Matbaacılık,İstanbul.

Fedak, J. 1990. Monumental Tombs Of The Hellenistic Age. Sayfa: 42, Toronto.

Girauld, R. 1999., Göktürk İmparatorluğu. 183-184, Ötüken Matbaası, İstanbul.

Gülekli, N. 1993. Anıtkabir Rehberi, Kültür Bakanlığı Yayınları. Yayın No: 1246, Mas Matbaası, Ankara.

Haseki, M. 1977. Plastik Açıdan Türk Mezar Taşları. İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi. Yayın No: 61, İstanbul.

Irmak, A. 1972. Toprak İlmi, İstanbul Üniversitesi Yayınları. Yayın No: 184, Taş Matbaası, İstanbul.

Mann, A.W. 1988. Standards and Guidelines. Time-Saver Standards For Landscape Architecture. McGraw-Hill. U.S.

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, 2003. Bolu İklim Verileri,http://www.meteor.gov.tr/2003/iller/BOLU.htm, Ankara.

Özen, B. 1996. Anıtkabir’in Tanıtımı ve Anıtkabir’in Peyzaj Yönünden Değerlendirilmesi.

Özyuvacı, N. 1971. Topraklarda Erozyon Eğiliminin Tespitinde Kullanılan Bazı Önemli

İndeksler, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi. B, 190-207.

Ramazanoğlu, G. 2003. Kuşevleri Mimarisi. Arredamento Mimarlık Dergisi. 4/2003 Sayısı, Boyut Matbaacılık, İstanbul.

Tiryakioğlu, S. 1992. Dinler Tarihi. Bilgi Dizisi: 18, Varlık Yayınları. Sayı: 163, Kurtiş Matbaası, Ankara.

Tosun, S. 1998. Bolu’daki Sel, Taşkın ve Heyelanların Nedenleri ve Alınması Gerekli Önlemler, Bolu Valiliği, Bolu.

Walter, T. 1993. The American Reference for Burial. Landscape. Volume 32, Number 1.

Uslu, A. 1997. Tarihi Süreç İçerisinde Anadolu Mezarlıkları ve Çağdaş Bir Yaklaşımla Ankara Kenti İçin Örnek Bir Mezarlık Planlaması Üzerinde Bir Araştırma. A.Ü.Ziraat Fakültesi Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı Basılmamış Doktora Tezi. Ankara.

Kaynak Göster

APA Ak, M , Akıncı Kesim, G . (2013). Anıt Mezarların Peyzaj Mimarlığı Yönünden İncelenmesi: İzzet Baysal Anıt Mezarı Çevre Düzenlemesi Örneği . Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Ormancılık Dergisi , 9 (2) , 38-55 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/duzceod/issue/4819/288805