Adana İlindeki Küçük Ölçekli Mobilya İşletmelerinde İş Kazalarının Analizi

Bu çalışmada, Adana ilinde küçük ölçekli mobilya işletmelerindeki iş kazaları analiz edilmiştir. Çalışmada 61 farklı işletmedeki 550 çalışandan 238’ine iş kazaları ile ilgili anket düzenlenmiştir. Sonuç olarak üretim kısmında kazaların daha fazla olduğu, kazaların en önemli nedenlerinin de eğitim ve ekipman yetersizliği olduğu belirlenmiştir.

Analysis of Occupational Accidents in Small Scale Furniture Enterprises in Adana Province

In this study, occupational accidents that occurred in small-scale furniture enterprises in the Province of Adana were analyzed. In the study, 238 employees out of 550 in 61 different enterprises were interviewed in a survey about occupational accidents. As result, accidents were found to occur greater during the production process, and the most important causes for the accidents included the lack of training and equipment.

Kaynakça

Arpat, B. 2015. İş Güvenliği Kültürünün İş Kazalarına Etkileri: Metal Sektörü-Denizli İli Örneği, Doktora Tezi, Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya. Camkurt, M. Z. 2007. İşyeri Çalışma Sistemi ve İşyeri Fiziksel Föktörlerinin İş Kazaları Üzerindeki Etkisi, TÜHİS İş Hukuku ve İktisat Dergisi, 20(6), 21(1): 80-106. Çolak, M., Çetin, T. 2017. Approach of students to Occupational Health and Safety in Furniture Industry, Press Academia Procedia, 3: 723-728. Gedik,T., İlhan, A. 2014. Sakarya İli Mobilya İmalatçılarında İş Sağlığı ve İş Güvenliği Üzerine Bir İnceleme, Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 15: 123-129. Gençer, E. 2014. Kalite Yönetim Sistemi İle İş Sağlığı ve İşçi Güvenliği Yönetim Sisteminin İmalat Sektöründe İş Kazası ve Meslek Hastalıklarının Etkisinin Araştırılması, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara. İlhan, A., Koşar, G., Karapınar, A., Gedik, T. 2013. Sakarya İli Mobilya İmalatında İş Kazası ve Meslek Hastalıklarının Ortaya Çıkış Nedenlerinin Analizi. Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 13(2): 202-210. Kalaycı, Ş. 2010. SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, Asil Yayın Dağıtım, Ankara. Kıratlı, N. 2015. Döküm Sektöründe Çalışan İşçilerin İş Kazası Geçirme Durumu ve Etkileyen Risk Faktörleri. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara. Kurt, Ş. 2002. İş Kazalarının Analizi ve Küçük Ölçekli Mobilya Sanayii İşletmelerinde Uygulanması. Trabzon İli Örneği, Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.

Kaynak Göster

APA İnce, M , Sevim Korkut, D . (2019). Adana İlindeki Küçük Ölçekli Mobilya İşletmelerinde İş Kazalarının Analizi . Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Ormancılık Dergisi , 15 (1) , 1-10 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/duzceod/issue/47396/596833