Abant Tabiat Parkı Rekreasyonel Beklentilerinin Değerlendirilmesi

Günümüzde kaliteli yaşamın temel gereksinimlerinden olan rekreasyon, kaynaklarını giderek çeşitlendirmektedir. Ancak artan kentleşme ve sanayileşme, insanları doğal alanlara yönlendirmektedir. Bu noktada Tabiat Parkları, rekreasyon için en önemli doğal kaynaklar olarak karşımıza çıkmaktadır. Çalışma, önemli bir korunan alan olan Abant Tabiat Parkı’nda yürütülmüştür. Çalışmanın amacı, alandaki rekreasyoel faaliyetlerin geliştirilmesi sürecinde, ziyaretçilerin beklentilerinin karşılanmasına katkı sağlamaktır. Bu amaçla 400 ziyaretçi ile anket çalışması yapılmıştır. Ankette ziyaretçilerin alana gelme sebepleri, memnuniyetleri ve alanın yeterliliğine ilişkin görüşleri sorgulanmıştır. Ankete ilişkin analiz sonuçları çerçevesinde, ziyaretçiler temelinde alandaki rekreasyonel faaliyetlere yönelik öneriler geliştirilmiştir. 

Evaluation of Recreational Expectations in Abant Natural Park

Nowadays, recreation which is one of the main requirements of quality living is diversifying its resources continuously. However because of rapid urbanization industrialization, tendency for natural areas is increased. At this point, nature parks emerge as the most important natural resources for recreation. The study was carried out in Abant Nature Park, which is a protected important natural area. The aim of this study was to contribute to the expectations of visitors during the process of improving recreational activities in the field. For this purpose, a survey was conducted with 400 visitors. In the survey, participants’ reasons to come to park, their satisfaction and sufficiency of the field were inquired. According to the analysis results of the survey, suggestions about recreational activities on the base of visitors were developed.

Kaynakça

Anonim. 2013. Abant YHGS Yönetim ve Gelişme Planı, Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü,

Anonim. 2014a. Abant Tabiat Parkı www.csb.gov.tr (Erişim Tarihi: 23.10.2014)

Anonim. 2014b. Abant Tabiat Parkı www.tuikapp.tuik.gov.tr (Erişim Tarihi: 23.10. 2014)

Anonim. 2016. Abant Tabiat Parkı www. bolge9.ormansu.gov.tr/(Erişim Tarihi: 10.05.2016)

Aşıkkutlu, H. S. 2013. Yedigöller Milli Parkı'nın Rekreasyonel Yönetim Planının Oluşturulması, Doktora Tezi, Düzce Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.

Ateşoğlu, İ. 2008. Bartın Balamba Orman İçi Dinlenme Yeri Rekreasyon Hizmetlerinin Ekonomik Değerinin Belirlenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.

Baş, T. 2003. Anket. Seçkin Yayıncılık, Ankara.

Bromley, P. 1990. Countryside Management. Taylor&Francis Group. ISBN: 9780419151401

Çakır, G. 2016. Müderrisoğlu, H., Kaya, L. G. Assessing the Effects of Long-Term Recreational Activities on Landscape Changes in Abant Natural Park, Turkey. Journal of Forestry Research, 27 (2):453–461.

Çalıkoğlu, G. 1989. The Relationship Between Computer Attitude, Mathematics Attitude and Knowledge about Computer of Prospective Mathematics Teachers at METU By Grade Level And Sex, Yüksek Lisans Tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.

Kaynak Göster

APA Sayın, Ş , Karadağ, A . (2016). Abant Tabiat Parkı Rekreasyonel Beklentilerinin Değerlendirilmesi . Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Ormancılık Dergisi , 12 (2) , 80-93 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/duzceod/issue/26809/288344

1430 971

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Orman Ürünleri Endüstrisi Yöneticilerinin Ekonomi Okuryazarlık Seviyelerinin Belirlenmesi: Kahramanmaraş İli Örneği

Hasan SERİN, Yunus ŞAHİN, Muhammet DURGUN

Samandere Vadisi ve Uğur Köyü – Şimşirlik (Düzce) Mevkii Florası

Nihan KOÇER, Necmi AKSOY

Küçük ve Orta Ölçekli Mobilya Sanayi İşletmelerinde Stok Yönetim Modellerinin İncelenmesi

Kadri Cemil AKYÜZ, İbrahim YILDIRIM, Sebahattin TİRYAKİ, Turan TUGAY, İlker AKYÜZ, Nadir ERSEN

Orman Ürünleri Sanayi Sektöründe İş Kazası İstatistiklerine Genel Bir Bakış

Kadri Cemil AKYÜZ, İlker AKYÜZ, Turan TUGAY, Tarık GEDİK

Konut ve Site Alanlarında Uygulanan Peyzaj Tasarımlarının Yeterliliği Üzerine Bir Araştırma: Tekirdağ Kenti

Murat ÖZYAVUZ, Yasin DÖNMEZ

Mobilya İşletmelerinde Üst Yönetim ile Alt Bölümler Arasindaki İlişki Düzeyinin Belirlenmesi

Hasan SERİN, Yunus ŞAHİN

Tarihi Nitelik Taşıyan Kentsel Bir Alanda Bitkisel Çeşitliliğin Floristik ve Estetik Açıdan İrdelenmesi

Engin EROĞLU, Sertaç KAYA, Züleyha ÖZÇELİK

Abant Tabiat Parkı Rekreasyonel Beklentilerinin Değerlendirilmesi

Şerif SAYIN, Aybike Ayfer KARADAĞ

Yerli ve Yabancı Ağaç Türlerinin Külleri ile Emprenye Edilen Sarıçam Odunun Esmer Çürüklük Mantarlarından Coniophora puteana’ya Karşı Dayanımının Araştırılması

Çağlar AKÇAY, Ufuk TOPAL

Hasanlar Barajı (Düzce-Yığılca) ve Çevresinin Ballı Bitkileri

Neval GÜNEŞ ÖZKAN, Necmi AKSOY, Ahmet Salih DEĞERMENCİ