Uzun süreli kombine antipsikotik tedavi sırasında nöroleptik malign sendrom: Olgu sunumu

Nöroleptik Malign Sendrom (NMS) genellikle antipsikotik kullanımı ile görülen, nadir karşılaşılan, ancak yaşamı tehdit edebilen idiosinkratik istenmeyen bir etkidir. Yüksek ateş, otonomik dengesizlik, ekstrapiramidal bulgular ve bilinç değişiklikleri ile karakterizedir. Laboratuvar tetkiklerinde yüksek kreatin kinaz düzeyi, karaciğer ve böbrek işlevlerinde bozulma, lökositoz ve elektrolit dengesizliği görülebilir. Çeşitli demografik, hasta ve tedaviye ait özellikler ve çevresel faktörler NMS riskini artırır. Bu olgu bildiriminde, mental retardasyon, parenteral, yüksek doz ve uzun süreli tipik antipsikotiklerin birlikte kullanımı gibi bir kaç risk etkeni olan hastada NMS’un klinik özellikleri ve başetme tartışılmıştır.

Neuroleptic malignant syndrome during long-term antipsychotic combination treatment: A case report

Neuroleptic malignant sydnrome (NMS) is a rare but potentially life-threatening idiosyncratic adverse reaction, usually seen with antipsychotic treatment. It is characterized by fever, autonomic instability, extrapyramidal syndrome and altered mental state. Raised serum creatine kinase level, impaired liver and kidney function tests, leucocytosis and electrolyte disturbance may be the accompanying laboratory features. Various demographic, patient-medication and environmental factors increase the risk of NMS. In this case report, the clinical characteristics and management of NMS in a patient who has several risk factors such as mental retardation, use of parenteral, high dose typical antipsychotic combination for long duration is discussed.

Kaynakça

1. Yüksel N. Psikofarmakoloji. Bilimsel Tıp Yayınevi, Ankara, 1998, 94-97.

2. Semiz ÜB. Nöroleptik Malign Sendrom: İçinde Ceylan ME, Çetin M (editörler). Şizofreni. 4. Basım. İstanbul: İncekara Matbaacılık, 2009, 167-1176.

3. Kasantikul D, Kanchanatawan B. Neuroleptic malignant syndrome: a review and report of six cases. J Med Assoc Thai 2006; 89:2155-2160.

4. Susman VL. Clinical management of neuroleptic malignant syndrome. Psychiatr Q 2001; 72: 325-336.

5. Reulbach U, Dütsch C, Biermann T, Sperling W, Thuerauf N, Kornhuber J, Bleich S. Managing an effective treatment for neuroleptic malignant syndrome. Crit Care 2007; 11:R4.

6. Boyd RD. Neuroleptic malignant syndrome and mental retardation: review and analysis of 29 cases. Am J Ment Retard 1993; 98:143-155.

7. Urving SH, Nielsen EW. Neuroleptic malignant syndrome with severe liver failure. Acta Anaesthesiol Scand 2003; 47:1041-1043.

8. Aruna AS, Murungi JH. Fluphenazine-induced neuroleptic malignant syndrome in a schizophrenic patient. Ann Pharmacother 2005; 39:1131-1135.

9. Angelopoulos P, Markopoulou M, Kyamidis K, Bobotas K. Neuroleptic malignant syndrome without fever after addition of oxcarbazepine to long-term treatment with amisulpride. Gen Hosp Psychiatry. 2008; 30:482-484.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1018-8681
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 1984

5.5b 3.3b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Bipolar I bozukluk ve antidepresana bağlı mani/hipomani klinik özelliklerinin karşılaştırılması

Nesrin TOMRUK, Ömer SAATÇİOĞLU, BURCU RAHŞAN ERİM, Nihat ALPAY

Psikiyatri konsültasyonu istenen geriatrik hastaların özellikleri: Geriye dönük karşılaştırmalı bir çalışma

ALİ KEYVAN, VOLKAN TOPÇUOĞLU, Aylan Gımzal GÖNENTÜRK, M. Kemal KUŞÇU, İ. Çağrı YAZGAN, Nurhan FISTIKÇI

Olfaktör referans sendromu: Olgu sunumu

Emine Ebru AKSU, Haluk AKSU, Abdülkadir TABO, Ömer SAATÇİOĞLU

Uzun süreli kombine antipsikotik tedavi sırasında nöroleptik malign sendrom: Olgu sunumu

Nesrin Buket TOMRUK, BURÇ ÇAĞRI POYRAZ, Ayça KILIÇ, Çağatay KARŞIDAĞ, Nihat ALPAY

Yeme bozuklukları ve duygusal istismar: Olgu sunumu

Aylin AĞIRMAN, Fulya MANER

Korpus kallosum atrofisi ve psikoz: Bir olgu sunumu

YASEMİN GÖRGÜLÜ, Serap Çakıcı ALPARSLAN, Niyazi UYGUR

Erkek alkol bağımlılarında depreşme ile ilişkili etkenler: 12 aylık takip çalışması

Cüneyt EVREN, Mine DURKAYA, ERCAN DALBUDAK, Selime ÇELİK, Rabia ÇETİN, Duran ÇAKMAK

Comparing the effectiveness of mood stabilizers and antidepressants for bipolar depression treatment: A retrospective chart review

Kürşat ALTINBAŞ, Timuçin E. ORAL, Danny SMITH, Nickholas CRADDOCK

Çocuk ve ergen psikiyatrisi polikliniğine başvuran hastalarda belirti ve tanı dağılımları

EVRİM AKTEPE, Kadir DEMİRCİ, Ali Metehan ÇALIŞKAN, YONCA SÖNMEZ

Relationship between dissociative experiences, abnormal sleep experiences, and sleep quality in undergraduate students

SUAT KÜÇÜKGÖNCÜ, Evin AKTAR, Ebru ERGİNBAŞ, E. Emrem BEŞTEPE, Celal ÇALIKUŞU, Fulya ALGIN, Şahap ERKOÇ