Quality of life and anxiety levels in children after day surgery

Amaç: Günübirlik cerrahi (GC), komplikasyon riskinin düşük olması ve ameliyat sonrası iyileşme süresinin kısa olması nedeniyle büyük cerrahi girişimlerden ayrılmaktadır. Büyük cerrahi girişimler sonrasında çocukların ve annelerinin kaygı düzeyi artmakta ve çocukların yaşam kalitesi bozulmaktadır. Bu çalışmada, GC öncesinde ve bir ay sonrasında çocukların ve annelerinin kaygı düzeylerinin ve çocukların yaşam kalitelerinin değerlendirmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Çalışmanın örneklem grubunu, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahisi Servisi’ne GC amacıyla yatışı yapılan 7-12 yaş grubu 32 çocuk (6 kız, 26 erkek) oluşturdu. GC öncesi Çocukluk Çağı Davranış Değerlendirme Ölçeği, GC öncesi ve bir ay sonrasında Durumluk-Sürekli Kaygı Ölçeği (DSKÖ), Çocuklar İçin Durumluk-Sürekli Kaygı Ölçeği (Ç-DSKÖ) ve Çocuklar İçin Yaşam Kalitesi Ölçeği (ÇİYKÖ) Ebeveyn Formu dolduruldu. Bulgular: GC öncesinde ve 1 ay sonrasında DSKÖ, Ç-DSKÖ, ÇİYKÖ ölçek toplam puanı ve ÇİYKÖ fiziksel sağlık toplam puanı arasında anlamlı bir fark saptanmadı. GC öncesindeki ÇİYKÖ psikososyal sağlık toplam puanı (PSTP), bir ay sonrasındaki PSTP değerlerine kıyasla daha yüksek bulundu. DSKÖ toplam puanının PSTP puanı ile ilişkili olduğu belirlendi. Sonuç: GC sonrasında çocukların psikososyal yaşam kalitelerinin azaldığı ve annenin kaygı düzeyinden etkilendiği gösterilmiştir. Bu nedenle, anneler cerrahi uygulamanın sonuçları ile ilgili bilgilendirilmeli ve cerrahi sonrası çocukların akademik becerilerini, arkadaş ilişkileri ve aile işlevselliklerini korumaya yönelik önlemler alınmalıdır.

Günübirlik cerrahi sonrası yaşam kalitesi algısı ve kaygı düzeyi

Objective: Day surgery distinguishes from major surgery with the low risk of complications and short healing time after the intervention. Children’s and their mothers’ anxiety levels increase and children’s quality of life diminishes after major surgeries. In this study, we aimed to evaluate the anxiety levels of the children and their mothers’, and the children’s quality of life before and one month after the day surgery. Method: In our study, 32 children (6 girls, 26 boys) aged 7–12 years who were hospitalized for day surgery in Children Surgery Clinic of Sakarya University Training and Research Hospital constituted the sample group. Before the day surgery, Childhood Behavior Checklist; before and one month after the day surgery, State and Trait Anxiety Inventory (STAI), State and Trait Anxiety Inventory for Children (STAI-C), and Pediatric Quality of Life Inventory (PedsQL)-parent report were completed. Results: There was not any significant difference between the scores of STAI, STAI-C, PedsQL total scale and PedsQL physical health summary before the day surgery and one month after the day surgery. The psychosocial health summary score (PSS) before the day surgery was found to be higher than the PSS one month after the day surgery. STAI total score predicted PSS score. Conclusion: It was revealed that after day surgery, children’s psychosocial quality of life deteriorates and it was affected by maternal anxiety level. Therefore, mothers should be informed about the consequences of surgical operation and precautions should be taken to protect the academic skills, peer relationships, and family functioning of children

Kaynakça

1. Warner MA, Shields SE, Chute CG. Major morbidity and mortality within 1 month of ambulatory surgery and anesthesia. JAMA 1993; 270:1437-1441.

2. Yavuz M, Dramalı A. Pediatric day surgery patient and family preparation and criteria for discharge. Nursing Forum 1998; 1:266-269.

3. Gül R, Göksu S, Mızrak A, Koruk S, Öner Ü. Günübirlik cerrahi ünitemizde ilk sekiz aylık uygulamalarımız. Gaziantep Tıp Dergisi 2008; 14:23-27 (Article in Turkish).

4. Ziegler DB, Prior MM. Preparation for surgery and adjustment to hospitalization. Nurs Clin North Am 1994; 29:655-669.

5. Bevan JC, Johnston C, Haig MJ, Tousignant G, Lucy S, Kirnon V, Assimes IK, Carranza R. Preoperative parental anxiety predicts behavioral and emotional responses to induction of anesthesia in children. Can J Anaesth 1990; 37:177-182.

6. Nagataa S, Funakosib S, Amaec S, Yoshidac S, Ambod H, Kudoe A, Yokotaf A, Uenod T, Matsuokaa H, Hayashic Y. Posttraumatic stress disorder in mothers of children who have undergone surgery for congenital disease at a pediatric surgery department. J Pediatr Surg 2008; 43:1480-1486.

7. Cassady JF Jr, Wysocki TT, Miller KM, Cancel DD, Izenberg N. Use of a preanesthetic video for facilitation of parental education and anxiolysis before pediatric ambulatory surgery. Anesth Analg 1999; 88:246-250.

8. Malster M, Perry A. Day Surgery: In Nursing Approach. St Louis: Mosby, 1999, 286-288.

9. Boyacı M. Çocuk Cerrahisinde Günübirlik Olgulara Yönelik Geliştirilen Hemşirelik Bakım Standartlarının Aile Anksiyetisinin Azaltmaya Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, 2003 (Thesis in Turkish).

10. Brosig CL, Mussatto KA, Kuhn EM, Tweddell JS. Psychosocial outcomes for preschool children and families after surgery for complex congenital heart disease. Pediatr Cardiol 2007; 28:255-262.

11. Lam MWC, Klassen AF, Montgomery CJ, LeBlanc JG, Skarsgard ED. Quality-of-life outcomes after surgical correction of pectus excavatum: a comparison of the Ravitch and Nuss procedures. J Pediatr Surg 2008; 43:819-825.

12. Karahan A, Kav S, Abbasoğlu A, Doğan N, Tepe A. Günübirlik cerrahiyi takiben hastaların ev ortamındaki deneyim ve güçlükleri. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi 2010; 3:38-48 (Article in Turkish).

13. Spielberger CS, Gorsuch RL, Lushene RE. Manual For The State Trait Anxiety Inventory. Palo Alto: Consulting Psychologists Press, 1970.

14. Öner N, LeCompte A. Süreksiz Durumluk/Sürekli Kaygı Envanteri El Kitabı, Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 1985 (Book chapter in Turkish).

15. Spielberger C. STAIC Preliminary Manual. Palo Alto: Consulting Psychologists Press, 1973.

16. Özusta HŞ. Çocuklar için durumluk-sürekli anksiyete envanteri uyarlama, geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Türk Psikoloji Dergisi 1995; 10:32-44 (Article in Turkish).

17. Varni JV, Seid M, Rode CA. The PedsQL: Measurement model for the pediatric quality of life inventory. Med Care 1999; 37:126-139.

18. Üneri OS, Ağaoğlu B, Coşkun A, Memik NC. Validity and reliability of pediatric quality of life inventory for 2- to 4-yearold and 5- to 7-year-old Turkish Children. Qual Life Res 2008; 17:307-315.

19. Memik NC, Ağaoğlu B, Coşkun A, Üneri OS, Karakaya I. Çocuklar için yaşam kalitesi ölçeğinin 13-18 yaş ergen formunun geçerlilik ve güvenilirliği. Türk Psikiyatri Dergisi 2007; 18:353- 363 (Article in Turkish).

20. Achenbach TM, Edelbrock C. Manual for the child behavior checklist 4-18 and revised child behavior profile. Burlington VT: University of Vermont, Department of Psychiatry, 1983.

21. Erol N, Arslan BL, Akçakın M. The Adaptation And Standardization Of The Child Behavior Checklist Among 6-18 Year Old Turkish Children: In Sergeant J (editor). Eunethdis: European Approaches to Hyperkinetic Disorder. Zürih: Fotoratar, 1995, 97-113.

22. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği (TARD). Anestezi Uygulama Kılavuzları, Preanestezik Hazırlık, 2005 (Article in Turkish).

23. Vatansever N. Çocuk cerrahisinde cmeliyat olan 8-12 yaş grubu çocukların hastane ortamı ve operasyondan etkilenme durumlarının belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, 2008 (Thesis in Turkish).

24. Shivananda M, Bhaduri A, Jain AG, Kumar V, Sethi S. Experiences of mothers of pediatric surgery children—A qualitative analysis. J Pediatr Nurs 2008; 23: 479-489.

25. Kain ZN, Mayes LC, O’Connor TZ, Cicchetti DV. Preoperative anxiety in children. Predictors and outcomes. Arch Pediatr Adolesc Med 1996; 150:1238-1245.

26. Vitale MG, Levy DE, Johnson MG, Gelijns AC, Moskowitz AJ, Roye BP, Verdisco L, Roye DP Jr. Assessment of quality of life in adolescent patients with orthopaedic problems: are adult measures appropriate? J Pediatr Orthop 2001; 21:622-628.

27. Winthrop AL. Health-related quality of life after pediatric trauma. Curr Opin Pediatr 2010; 22:346-351.

28. Ding R, McCarthy ML, Houseknecht E, Ziegfeld S, Knight VM, Korehbandi P, Parnell D, Klotz P, CHAT Study Group. The health-related quality of life of children with an extremity fracture: a one-year follow-up study. J Pediatr Orthop 2006; 26:157-163.

29. Çavuşoğlu YH, Üneri ÖŞ, Yağız B, Karaman A, Erdoğan D, Karaman İ, Özgüner İF. Doğumsal gastrointestinal ve abdominal anomalisi cerrahi olarak düzeltilmiş Türk çocuklarında yaşam kalitesi algısı. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi 2012;32(4):1004-10 (Article in Turkish).

30. Landolt MA, Valsangiacomo Buechel ER, Latal B. Health-related quality of life in children and adolescents after open-heart surgery. J Pediatr 2008; 152:349-355.

31. Poley MJ, Stolk EA, Tibboel D, Molenaar JC, Busschbach JJ. Short term and long term health related quality of life after congenital anorectal malformations and congenital diagraphmatic hernia. Arch Dis Child 2004; 89:836-841.

32. Hartman EE, Oort FJ, Aronson DC, Hanneman MJ, van Heurn E, de Langen ZJ, Madern GC, Rieu PN, van der Zee DC, Looyaard N, van Silfhout-Bezemer M, Sprangers MA. Explaining change in quality of life of children and adolescents with anorectal malformations of Hischsprung disease. Pediatrics 2007; 119:374- 383.

33. Johnson JH. Ambulatory Surgery: In Rothrock JC (editor). Perioperative Nursing Planning. St. Louis: Mosby, 1996, 467- 484.

34. Erdil F, Elbaş NÖ. Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği. 3. Baskı, Ankara, 1999, 97-104 (Book chapter in Turkish).

35. Kanan N. Çocuk cerrahisinde ameliyathane hemşireliğinin öncelikleri. Hemşirelik Forumu 1999; 2:14-17 (Article in Turkish).

36. Çelik A, Özbey H. Çocuklarda Ameliyatların Psikososyal Etkileri. Ekşi A (editor) Ben Hasta Değilim, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, 1999, 379-381 (Book chapter in Turkish).

37. Rudolph KD, Denning MD, Weisz JR. Determinants and consequences of children’s coping in the medical setting. Conceptualization, review and critique. Psychol Bull 1995; 118:328-357.

38. Pektekin Ç. Hastaneye kabulde hastaların anksiyetelerinin ölçülüp değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Kürsüsü, İstanbul, 1981 (Thesis in Turkish).

39. Tourigny J. Preparation for surgery. Can Nurse 1990; 86:35-37.

40. Tiedeman ME, Clatworthy S. Anxiety responses of 5 to 11 year old children during and after hospitalization. J Pediatr Nurs 1990; 5:334-343.

41. Visintainer VA, Wolfer JA. Psychological preparation for surgical pediatric patients: the effect of children’s and parents’ stress responses and adjustment. Pediatrics 1975; 56;187-202.

42. La Montagne LL, Hepworth JT, Cohen F. Effects of surgery type and attention focus on children’s coping. Nurs Res 2000; 49:245- 252.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1018-8681
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 1984

4.9b 3b