Psychiatric Disorders and Demographic Characteristics Among Geriatric Outpatients in Canakkale State Hospital

Çanakkale Devlet Hastanesi psikiyatri polikliniğine başvuran yaşlı hastalarda psikiyatrik hastalıklar ve demografik özellikler Amaç: Dünya'da ve Türkiye'de yaşlı nüfus oranı giderek artmaktadır ve gelecekte bu artışın daha da belirgin olacağı tahmin edilmektedir. Bu sebeple gelecekte yaşlılığa bağlı her türlü tıbbi, psikiyatrik ve sosyal sorunun artarak karşımıza çıkacağı bilinmektedir. Yaşlılıkta sık görülen psikiyatrik hastalıkları tanımak ve tedavi stratejileri geliştirmek gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı psikiyatri polikliniğine başvuran 65 yaş üzeri olan hastaların psikiyatrik hastalıklarının dağılımını, hastalıkların cinsiyetler arası farklarını ve demografik özelliklerini değerlendirmektir.Yöntem: Çanakkale Devlet Hastanesi Psikiyatri polikliniğine Eylül 2013-Şubat 2014 tarihleri arasında sırasıyla başvuran 65 yaş üzerindeki hastaların dosyaları geriye dönük olarak değerlendirilmiştir. Hastaların demografik özellikleri ve DSM-IV-TR'ye göre Eksen I tanıları kaydedilmiştir.Bulgular: Altı aylık süre zarfında genel psikiyatri polikliniğine başvuran 1044 hastanın %15 (n=158)'i 65 yaş ve üzerinde tespit edildi. Çalışmaya alınan 158 hastanın %62'si kadın, %38'i erkekti. En sık görülen hastalıklar sırasıyla %41 depresyon, %21 yaygın anksiyete bozukluğu (YAB), %8 uyum bozukluğu (UB), %7 şizofreniydi. Kadınlarda YAB, erkeklerde ise UB istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulundu. Sonuç: Yaşlı hastalarda sıklıkla konulan tanıların bilinmesi, cinsiyetler arası tanı farklılıklarının tespit edilmesi, demografik bulguların değerlendirilmesi bu yaş grubu hastalar için geliştirilecek yeni tanı ve tedavi stratejileri geliştirilmesi açısından oldukça önemlidir

Psychiatric disorders and demographic characteristics among geriatric outpatients in Canakkale State HospitalObjective: The elderly population in Turkey and in the world is progressively increasing and the increase is expected to be more prominent in the future. As the elderly population grows, there will be an increasing demand on health services, resulting in rapidly rising medical, psychiatric, and social healthcare problems. The aim of the present study is to determine the distribution of psychiatric illness, including gender-based differences, demographic characteristics and prevalence within all elderly age groups, among patients visiting the general psychiatry outpatient clinic. Method: This was a retrospective study using data from the patient registry system for elderly patients who visited the general psychiatry outpatient clinic between September 2013 and February 2014. Patients were >=65 years of age. Patients' demographic characteristics and their Axis I diagnoses according to DSM-IV-TR were recorded.Results: Of the 1044 patients who visited the general psychiatry outpatient clinic during the 6-month period, 15% (n=158) were aged >=65 years; 62% of the 158 patients included in the study were female and 38% were male. Depression was present in 41% of patients; 21% had generalized anxiety disorder (GAD); 8% had adjustment disorder (AD), and 7% had schizophrenia. GAD was statistically significantly higher in females and AD was statistically significantly higher in males.Conclusion: Assessing demographic data including common diagnoses and diagnostic differences between genders in elderly patients is important to improve new diagnosis and treatment strategies

Kaynakça

Caglayaner H. Holistic approach to elderly health care for family physicians. Turkish Journal of Family Practice 2011; 15:42. (Turkish)

Tufan I. Ageing and the elderly in Turkey - results of the first age report from Turkey. Z Gerontol Geriatr 2009; 42:47-52. [CrossRef]

Kulaksizoglu IB. The elderly and psychiatric disorders. Clinical Advancement 2009; 22:65-74. (Turkish)

Yaman H, Yazici S, Sandholzer H. Geriatric assessment: periodic examination of elderly patients according to evidence based guidelines. Turkish Journal of Family Practice 2009; 13:27-38. (Turkish) [CrossRef]

Basara BB, Guler C, Yentur GK, Pulgat E. Health Statistics Yearbook 2012. General Directorate of Health Research, Ministry of Health, Ankara:Sentez, 2013, 3-11. (Turkish)

Lebowitz BD, Pearson JL, Schneider LS, Reynolds CF, Alexopoulos GS, Bruce ML, Conwell Y, Katz IR, Meyers BS, Morrison MF, Mossey J, Niederehe G, Parmelee P. Diagnosis and treatment of depression in late life. Consensus statement update. JAMA 1997; 278:1186-1190. [CrossRef]

Blazer D, Williams CD. Epidemiology of dysphoria and depression in an elderly population. Am J Psychiatry 1980; 137:439-444. [CrossRef]

Blazer D, Hughes DC, George LK. The epidemiology of depression in an elderly community population. Gerontologist 1987; 27:281-287. [CrossRef]

Ozel-Kizil ET, Yolac-Yarpuz A, Ekinci S, Sorgun M, Turan ED. Investigation of suicidal behavior in elderly depression patients admitted to a geropsychiatry clinic. Turkish Journal of Geriatrics 2007; 10:57-60. (Turkish)

Kurtoglu DT, Rezaki SM. Depression, cognitive impairment and disability among elderly residents living in a nursing home. Turkish J Psychiatry 1999; 10:173-179. (Turkish)

Maral I, Aslan S, Ilhan MN, Yildirim A, Candansayar S, Bumin MA. Depression and risk factors: a comparative study on elderly persons living at home and in nursing homes. Turkish J Psychiatry 2001; 12:251-259. (Turkish)

Bekaroglu M, Uluutku N, Tanriover S, Kirpinar I. Depression in an elderly population in Turkey. Acta Psychiatr Scand 1991; 84:174-178. [CrossRef]

Kalenderoglu A, Yumru M, Selek S, Cansel N, Virit O, Savas HA. Sociodemographic and clinical features of patients, who applied to the Geropsychiatry Unit of Gaziantep University Faculty of Medicine. Anatolian Journal of Psychiatry 2007; 8:179-185. (Turkish)

Turkish Statistical Institute. Life Tables. Turkish Statistical Institute New Bulletin 2014; 18522. www.tuik.gov.tr/ PreHaberBultenleri.do?id=18522. Accessed December 02, 2015. (Turkish)

Kulaksizoglu IB, Gurvit H, Polat A, Harmanci H, Cakir S, Hanagasi H, Hanagasi H, Bilgic B, Emre M. Unrecognized depression in community-dwelling elderly persons in Istanbul. Int Psychogeriatr 2005; 17:303-312. [CrossRef]

Beekman AT, de Beurs E, van Balkom AJ, Deeg DJ, van Dyck R, van Tilburg W. Anxiety and depression in later life: co-occurrence and communality of risk factors. Am J Psychiatry 2000; 157:89-95. [CrossRef]

Lenze EJ, Mulsant BH, Shear MK, Schulberg HC, Dew MA, Begley AE, Begley AE, Pollock BG, Reynolds CF. Comorbid anxiety disorders in depressed elderly patients. Am J Psychiatry 2000; 157:722-728. [CrossRef]

Mulsant BH, Reynolds CF, Shear MK, Sweet RA, Miller M. Comorbid anxiety disorders in late-life depression. Anxiety 1996; 2:242-247. [CrossRef]

Kirmizioglu Y, Dogan O, Kugu N, Akyuz G. Prevalence of anxiety disorders among elderly people. Int J Geriatr Psychiatry 2009; 24:1026-1033. [CrossRef]

Flint AJ. Generalised anxiety disorder in elderly patients: epidemiology, diagnosis and treatment options. Drugs Aging 2005; 22:101-114. [CrossRef]

Eroglu MZ, Annagur BB, Icbay E. The evaluation of generalized anxiety disorder in older adults. Gaziantep Medical Journal 2012; 18:143-147. (Turkish) [CrossRef]

Yazgan IC, Kuscu MK, Fistikci N, Keyvan A, Topcuoglu V. Geriatric psychiatry consultations in a Turkish university hospital. Int Psychogeriatr 2006; 18:327-333. [CrossRef]

Kaynak Göster

  • ISSN: 1018-8681
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 1984

5.3b 3.3b