Psikiyatri konsültasyonu istenen geriatrik hastaların özellikleri: Geriye dönük karşılaştırmalı bir çalışma

Amaç: Popülasyonda yaşlı sayısının artışı ile birlikte hastanelerde yatan yaşlı hastaların oranı da artış göstermiştir. Bu çalışmanın amacı, konsültasyon liyezon psikiyatrisi (KLP) kapsamında değerlendirilen geriatrik hastaların tıbbi ve psikiyatrik durumlarının geriatrik olmayan erişkin hastalarla karşılaştırılmasıdır. Yöntem: Ağustos 2005 ile Ağustos 2006 tarihleri arasında, Marmara Üniversitesi Hastanesi KLP birimince yatarak tedavileri sırasında değerlendirilmiş hastaların dosyaları geriye dönük olarak incelenmiştir. Altmışbeş yaş üstü olanlar ve 18-55 yaşları arasında olanlar olmak üzere iki grup oluşturulmuştur. Bu iki grup sosyodemografik özellikleri, konsültasyon istenme nedenleri, psikiyatrik belirti ve bulguları, tıbbi hastalıkları, madde kullanım öyküsü, psikiyatrik özgeçmiş, psikiyatrik soygeçmiş, kullanılan ilaçlar, ön tanıları ve tedavi girişimleri açısından karşılaştırılmıştır. Bulgular: Geriatrik grupta yaş ortalaması 73.0 olan 115 hasta ve geriatrik olmayan grupta yaş ortalaması 38.2 olan 129 hasta çalışmada yer almıştır. En fazla konsültasyon isteyen bölüm -her iki grup için- dahiliyedir. En sık konsültasyon istenme nedeni, geriatrik grupta psikomotor ajitasyon, geriatrik olmayan grupta depresif duygudurumdur. Geriatrik grupta deliryum tanısı, geriatrik olmayan gruba göre anlamlı derecede daha fazla konulmuştur (%41.7’ye karşı %12.4; p

Features of geriatric patients in psychiatric consultation: A retrospective comparative study

Objective: The proportion of geriatric inpatients has increased with the increase of the elderly in the general population. This study aims to compare the medical and psychiatric conditions of geriatric inpatients with those of non-geriatric adult inpatients. Method: Consultation notes of inpatients who have been referred to the Marmara University Hospital Consultation Liaison Unit from different departments, between August 2005 and August 2006 were assessed retrospectively. Patients were divided into two groups, including those over 65 years of age and those between 18-55 years. These two groups were compared according to their sociodemographic data, reasons for consultation, psychiatric signs and symptoms, medical diseases, alcohol and substance use history, personal and family psychiatric history, used medication, psychiatric diagnosis and suggested management. Results: The geriatric group consisted of 115 patients with a mean age of 73.0 years and the the non-geriatric group consisted of 129 patients with a mean age of 38.2 years. Internal Medicine Department asked for the highest number of consultations in both of the groups. The most common reasons for referral were psychomotor agitation in the geriatric group and depressive symptoms in the non-geriatric group. Delirium was diagnosed significantly more frequently in the geriatric group compared to the non-geriatric group (41.7% vs 12.4%; p<0.001). The most common medical diagnosis was hypertension in the geriatric group compared to leukemia in the non-geriatric group. The mean number of medications taken by each patient was significantly higher in the geriatric patients than in the non-geriatric patients (7.68±3.52 vs 5.65±4.07; p<0.001). Conclusions: Some issues have arisen in the psychiatric consultations of the geriatric inpatients. Delirium has to be considered in the patients with psychomotor agitation and in those who have been operated recently. The higher number of medications used by the geriatric patients is a reason that physicians have to pay attention to drug side effects and drug interactions in this group.

Kaynakça

1. Bowler C, Boyle A, Branford M, Cooper SA, Harper R, Lindesay J. Detection of psychiatric disorders in elderly medical inpatients. Age Ageing 1994; 23: 307-311.

2. Shevitz S, Silberfarb P, Lipowski ZJ. Psychiatric consultation in a general hospital: A report on 1.000 referrals. Dis Nerv Syst 1976; 37: 295-300.

3. Huyse FJ, Herzog T, Lobo A, Malt UF, Opmeer BC, Stein B, de Jonge P, van Dijck R, Creed F, Crespo MD, Cardoso G, Guimaraes-Lopes R, Mayou R, van Moffaert M, Rigatelli M, Sakkas P, Tienari P. Consultation-liaison psychiatric service delivery: Results from a European study. Gen Hosp Psychiatry 2001; 23: 124-132.

4. Valdés M, de Pablo J, Campos R, Farré JM, Girón M, Lozano M, Aibar C, García-Camba E, Martínez Calvo A, Carreras S, Stein B, Huyse F, Herzog T, Lobo A. Multinational European project and multicenter Spanish study of quality improvement of assistance on consultation-liaison psychiatry in general hospital: Clinical profile in Spain. Med Clin (Barc) 2000; 115: 690-694.

5. Navinés R, Gomez E, Franco JG, de Pablo J. Delirium in a consultation liaison psychiatry unit of a general hospital. Actas Esp Psiquiatr 2001; 29: 159-164.

6. Onur E, Yemez B, Polat S, Gürz NY, Cimilli C. Konsültasyon liyezon psikiyatrisi uygulamaları ve farmakoterapi tercihlerindeki değişim. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 2007; 17: 167-173.

7. Aladjem AD. Konsültasyon-Liyezon Psikiyatrisi. Sadock BJ, Sadock VA. Kaplan and Sadock’s Comprehensive Textbook of Pschiatry. Aydın H, Bozkurt A (Çeviri Ed.). Ankara: Güneş Kitabevi Ltd. Şti., 2007, 2225-2240.

8. Wise MG, Hilty DM, Cerda GM, Trzepacz PT. Delirium (Confusional States): In Wise MG, Rundell JR (editors). Textbook of Consultation-Liaison Psychiatry. Second Ed. Washington, DC: American Psychiatric Publishing Inc., 2002, 259.

9. Clarke DM, Smith GC. Consultation-liaison psychiatry in general medical units. Aust N Z J Psychiatry 1995; 29: 424-432.

10. Yazgan IC, Kuscu MK, Fistikci N, Keyvan A, Topcuoglu V. Geriatric psychiatry consultations in a Turkish university hospital. Int Psychogeriatr 2006; 18: 327-333.

11. Kuşçu MK, Topçuoğlu V, Altunel O, Bez Y. Deliryum tanısıyla takip edilen hastaların izlem sonuçları. Anadolu Psikiyatri Dergisi 2004; 5: 16-21.

12. Alport JE, Fava M, Rosenbaum JF. Psychopharmacologic Issues in the Medical Setting: In Stern TA, Fricchione GL, Cassem NH, Jelinek MS, Rosenbaum JF (editors). Massachusetts General Hospital Handbook of General Hospital Psychiatry. Fifth Ed. Philadelphia: Mosby 2004, 254.

13. Onur E, Cimilli C. Deliryum tedavisinde yeni bir yaklaşım: Atipik antipsikotikler. Türk Psikiyatri Dergisi 2005; 16: 216-224.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1018-8681
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 1984

4.8b 2.9b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Korpus kallosum atrofisi ve psikoz: Bir olgu sunumu

YASEMİN GÖRGÜLÜ, Serap Çakıcı ALPARSLAN, Niyazi UYGUR

Olfaktör referans sendromu: Olgu sunumu

Emine Ebru AKSU, Haluk AKSU, Abdülkadir TABO, Ömer SAATÇİOĞLU

Uzun süreli kombine antipsikotik tedavi sırasında nöroleptik malign sendrom: Olgu sunumu

Nesrin Buket TOMRUK, BURÇ ÇAĞRI POYRAZ, Ayça KILIÇ, Çağatay KARŞIDAĞ, Nihat ALPAY

Çocuk ve ergen psikiyatrisi polikliniğine başvuran hastalarda belirti ve tanı dağılımları

EVRİM AKTEPE, Kadir DEMİRCİ, Ali Metehan ÇALIŞKAN, YONCA SÖNMEZ

Relationship between dissociative experiences, abnormal sleep experiences, and sleep quality in undergraduate students

SUAT KÜÇÜKGÖNCÜ, Evin AKTAR, Ebru ERGİNBAŞ, E. Emrem BEŞTEPE, Celal ÇALIKUŞU, Fulya ALGIN, Şahap ERKOÇ

Bipolar I bozukluk ve antidepresana bağlı mani/hipomani klinik özelliklerinin karşılaştırılması

Nesrin TOMRUK, Ömer SAATÇİOĞLU, BURCU RAHŞAN ERİM, Nihat ALPAY

Psikiyatri konsültasyonu istenen geriatrik hastaların özellikleri: Geriye dönük karşılaştırmalı bir çalışma

ALİ KEYVAN, VOLKAN TOPÇUOĞLU, Aylan Gımzal GÖNENTÜRK, M. Kemal KUŞÇU, İ. Çağrı YAZGAN, Nurhan FISTIKÇI

Erkek alkol bağımlılarında depreşme ile ilişkili etkenler: 12 aylık takip çalışması

Cüneyt EVREN, Mine DURKAYA, ERCAN DALBUDAK, Selime ÇELİK, Rabia ÇETİN, Duran ÇAKMAK

Comparing the effectiveness of mood stabilizers and antidepressants for bipolar depression treatment: A retrospective chart review

Kürşat ALTINBAŞ, Timuçin E. ORAL, Danny SMITH, Nickholas CRADDOCK

Yeme bozuklukları ve duygusal istismar: Olgu sunumu

Aylin AĞIRMAN, Fulya MANER