Paranoid tip şizofreni tanısı alan bir hastada reduplikatif paramnezi, intermetamorfoz ve capgras sendromu birlikteliği: Bir olgu sunumu

Sanrısal yanlış tanıma sendromları (Delusional mis-identification syndromes), ruhsal veya nörolojik bozukluklar zemininde gelişebilen ve hastanın çevresindeki nesne(ler) ya da yer(ler)in benzerleri ile değiştiği ya da değiştirildiğine ilişkin bir inancı kapsayan bir grup sanrılı bozukluğu içermektedir. Bu yazıda, Capgras Sendromu, intermetamorfoz ve reduplikatif paramnezinin birlikte görüldüğü bir olgu sunulmuştur. Daha önce şizofreni tanısı alan kırk üç yaşındaki kadın hastanın yakınmalarının beş yıldır aralıksız devam etmekte olduğu saptanmıştır. Öykü ve mental durum muayenesinde, reduplikatif paramnezi, intermetamorfoz ve Capgras sendromu saptanan hasta, psikometrik değerlendirmelerde, Pozitif ve Negatif Sendrom Ölçeğinden (PANSS) 100 puan (pozitif belirtiler: 26, negatif belirtiler: 20, genel psikopatoloji: 54), Mini Mental Testten ise 23 puan almıştır. Bender Gestalt testinde patoloji saptanmamıştır. Fiziksel ve nörolojik muayenede özellik saptanmayan, laboratuvar değerlendirmeleri ve görüntüleme bulguları normal olan hastanın şizofreni, paranoid tip (sürekli gidiş gösteren) tanısını karşıladığı düşünülmüş ve 10 seans elektrokonvülsif tedavi uygulanmıştır. Hastamız, elektrokonvulsif tedaviye olumlu yanıt vermesi ve Capgras, reduplikatif paramnezi ve intermetamorfoz sendromlarını bir arada göstermesi nedeniyle sunulmaya değer görülmüştür.

The co-occurence of reduplicative paramnesia, intermetamorphosis and capgras syndrome: a case presentation

Delusional misidentification syndromes include a group of delusional disorders involving a belief that the person(s)/ object(s)/ or place(s) around the patient have changed or have been changed. Those disorders can develop on the basis of mental or neurological disorders. In this paper, a case with Capgras syndrome, intermetamorphosis and reduplicative paramnesia is presented. The patient was a fourty-three years old female and her complaints had been continuing for five years. She displayed reduplicative paramnesia, intermetamorphosis and Capgras syndrome in her history. Her mental status examination scores was 100 for Positive and Negative Symptoms Scale (PANSS, positive signs: 26, negative signs: 20, general psychopathology: 54) and 23 for Mini Mental Test. No pathology could be found in Bender Gestalt test. Because her physical and neurological examinations, as well as laboratory results and imaging findings were unremarkable, she was thought to fulfill the diagnosis criteria for Schizophrenia-Paranoid Type (Continuous Course) and she was given 10 sessions of electroconvulsive therapy. The patient was presented in this case report because she had a comorbidity consisting of Capgras syndrome, reduplicative paramnesia and intermetamorphosis and she responded favorably to electroconvulsive treatment.

Kaynakça

1. Edelstyn NMJ, Oyebode F, Booker E, Humphreys GW. Facial processing and the delusional misidentification syndromes. Cogn Neuropsychiatry 1998; 3:299-314.

2. Bez Y, Nurmedov S. Reduplicative paramnesia in a case with corpus callosum lesion. Yeni Sempozyum Dergisi 2007; 45:174- 176.

3. Özten E, Tufan AE, Yaluğ İ, Cerit C, Işık S. Sanrısal yanlış tanıma: Capgras sendromlu bir olgu sunumu. Klinik Psikiyatri Dergisi 2006; 9:45-48.

4. Spier SA. Capgras’ syndrome and the delusions of misidentification. Pychiatr Ann 1992; 22:279-285.

5. Ellis HD, Young AW. Accounting for delusional misidentifications. Br J Psychiatry 1990; 157:239-248.

6. Sno HN. A continuum of misidentification symptoms. Psychopathology 1994; 27:144–147.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1018-8681
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 1984

4.9b 3b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Concomitant heart and brain hydatid cyst without other organ involvement: A case report

Mehmet Ali EKİCİ, Arzu EKİCİ, Hüseyin PER, Bülent TUNCER, Sefer KUMANDAŞ, ALİ KURTSOY

Uçucu madde kötüye kullanımı olan ergenlerin altı aylık izlem sonuçları

İBRAHİM TAYMUR, Hidayet ÇALIŞKAN, Hakan VAROL

Demans tablosuyla gelen nörosifiliz olgusu

Süleyman ÖZSELEK, Murat ERDEM, Özcan UZUN, A. Turan ILICA, Aytekin ÖZŞAHİN

Madde bağımlılığı tanısı alan gençlerde cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve aile planlaması ile ilgili bilgi düzeyi ve verilen eğitimin etkisi

HACER YALNIZ DİLCEN, Melike NEBİOĞLU, Saydam Birsen KARACAN, Mükerrem GÜVEN, Ömer GEÇİCİ

Datura stramonium zehirlenmesi: Psikiyatrik belirtilerle başvuran olgu

Sevdegül KARADAŞ, Yavuz SELVİ, Mustafa ŞAHİN, Fatih SELVİ, Reşit ÖNCÜ, Fevzi ÖZGÖKÇE

İdiyopatik Parkinson hastalığında motor ünite sayısı değişimi

Tamer YAZAR, Karagöz Nazan SAKALLI, MEHMET BARIŞ BASLO, DURSUN KIRBAŞ, Yavuz ALTUNKAYNAK, VİLDAN AYŞE YAYLA

Tip 2 diyabetes mellituslu hastalarda yaşam kalitesi ve ruhsal belirtiler

İlkay ÖZDEMİR, Çiçek HOCAOĞLU, MUSTAFA KOÇAK, H. Önder ERSÖZ

Akut lityum zehirlenmesinde tanı ve tedavi güçlükleri: Olgu sunumu

Nesrin Buket TOMRUK, Arslan Mehtap DELİCE, ABDULLAH YILDIRIM, Nihat ALPAY

An evaluation of cases with delirium in a training hospital

Murat ASLAN, Ayşe KÖROĞLU, Helvecı Fatmagül ÇELİK, Çiçek HOCAOĞLU

Hekim tutumları üzerine bir çalışma: Ölüm ve ölümcül hastaya yaklaşım

Ayşe ÖZKİRİŞ, GÜLCAN GÜLEÇ, Çınar YENİLMEZ, AHMET MUSMUL, Meltem YANAŞ