Examination of psychometric properties of the Turkish version form of the oxford happiness questionnaire in university students

Amaç: Bu araştırmada, Oxford Mutluluk Ölçeği (OMÖ) Türkçe formunun psikometrik özelliklerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Araştırmanın katılımcılarını, 2011-2012 öğretim yılında Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğrenim görmekte olan 491 üniversite öğrencisi oluşturmaktadır. Katılımcıların tamamına OMÖ, rastgele seçilen 173 katılımcıya ise OMÖ ile birlikte, Yaşam Doyumu Ölçeği (YDÖ), Yaşam Yönelimi Testi (YYT), Pozitif-Negatif Duygu Ölçeği (PNDÖ) ve Öznel Mutluluk Ölçeği (ÖMÖ) uygulanmıştır. İlk olarak, ölçeğin dilsel eşdeğerliliği incelenmiştir. Dilsel eşdeğerliliğin sağlanmasının ardından, OM֒nün yapı geçerliliğini incelemek için açıklayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi yöntemlerinden yararlanılırken, ölçüt bağıntılı geçerlilik için OM֒nün çalışma kapsamında kullanılan diğer ölçme araçlarıyla korelasyonlarına bakılmıştır. OM֒nün güvenilirliği ise bileşik güvenilirlik, iç tutarlılık ve test yarılama yöntemleriyle incelenmiştir. Bulgular: Açımlayıcı faktör analizi sonuçlarına göre, özdeğeri 8.3 olan ve toplam varyansın %29.84’ünü açıklayan bir yapı elde edilmiştir. Ölçeğe ilişkin faktör yüklerinin ise 0.32 ile 0.77 arasında değiştiği görülmüştür. Doğrulayıcı faktör analizi sonucunda elde edilen değerler ise, ölçeğin tek faktörlü yapısının Türk üniversite öğrencilerinden oluşan örneklemde korunduğunu göstermiştir. Ölçüt bağıntılı geçerlilik için yapılan analiz sonucunda da, OMÖ ile mutluluğu ve iyimserliği değerlendiren diğer ölçme araçları arasında anlamlı düzeyde ilişkiler bulunmuştur. Yapılan güvenilirlik analizlerinde ise, OM֒nün Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı 0.91, test yarılama yöntemiyle elde edilen güvenilirlik katsayısı 0.86 olarak bulunmuştur. Ölçeğin bileşik güvenilirliği ise 0.91 olarak saptanmıştır. Sonuç: Bu çalışmada elde edilen bulgular, OM֒nün Türkçe formunun tek faktörlü bir yapıya sahip olduğunu ve bu formun üniversite öğrencilerinde mutluluğu değerlendirmede geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olarak kullanılabileceğini göstermektedir.

Kaynakça

1. Argyle M, Martin M, Crossland J. Happiness as a function of personality and social encounters: In Forgas JP, Innes JM. (editors). Recent Advances in Social Psychology: An International Perspective. North-Holland: Elsevier, 1989, 189-203.

2. Diener E. Subjective well-being. Psychol Bull 1984; 95:542-75.

3. Myers DG, Diener E. Who is happy? Psychol Sci 1995; 6:l0-17.

4. Eryılmaz A. Investigating adolescents’ subjective well-being with respect to using subjective well-being increasing strategies and determining life goals. The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2011; 24:44-51.

5. Beck T, Ward CH, Mendelson M, Hock J, Erbaugh J. An inventory for measuring depression.Arch Gen Psychiatry 1961; 7:158-216.

6. Hills P, Argyle M. The Oxford happiness questionnaire: a compact scale for the measurement of psychological well-being. Personality and Individual Differences 2002; 33:1073-1082.

7. Civitci N, Civitci A. Self-esteem as mediator and moderator of the relationship between loneliness and life satisfaction in adolescents. Personality and Individual Differences 2009; 47:954-958.

8. Doğan T, Çötok AN. Oxford Mutluluk Ölçeği kısa formunun Türkçe uyarlaması: Geçerlilik ve güvenirlik çalışması. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi 2011; 4:165-132 (Article in Turkish).

9. Dost M. An examination of subjective well-being and life satisfaction of students attending to universities in South Africa and Turkey. Education and Science 2010; 35:75-89.

10. Şimşek ÖF. Happiness Revisited: ontological well-being as a theory-based construct of subjective well-being. Journal of Happiness Studies 2009; 10:505-522.

11. Diener E, Emmons RA, Larsen RJ, Grifin, S. The satisfaction with Life Scale. J Pers Assess 1985; 49:71-75.

12. Joseph S, Lewis CA. The Depression–Happiness Scale: reliability and validity of a bipolar self-report scale. J Clin Psychol 1998; 54:537-544.

13. Scheier MF, Carver CS. Optimism, coping and health: assessment and implications of generalised outcome expectancies. Health Psychol 1985; 4:219-247.

14. Rosenberg M. Society and the Adolescent Self-Image. England: Wesleyan University Press, 1989.

15. Battista, PJ, Almond R. The development of meaning in life. Psychiatry 1973; 6:409-427.

16. Eysenck SBG, Eysenck HJ, Barrett P. A revised version of the psychoticism scale. Personality and Individual Differences 1985; 6:21-29.

17. Yetim Ü. Kişisel projelerin organizasyonu ve örüntüsü açısından yaşam doyumu. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir, 1993 (Article in Turkish).

18. Aydın G, Tezer E. İyimserlik, sağlık sorunları ve akademik başarı ilişkisi. Psikoloji Dergisi 1991; 7:2-9 (Article in Turkish).

19. Watson D, Tellegen A, Clark L. Development and validation of brief measures of positive and negative affect: The PANAS scales. J Pers Soc Psychol 1988; 54:1063-1070.

20. Gençöz T. Positive and negative affect schedule: a study of validity and reliability. Turkish Journal of Psychology 2000; 46:19-26.

21. Lyubomirsky S, Lepper HS. A measure of subjective happiness: preliminary reliability and construct validation. Social Indicators Research 1999; 46:137-155.

22. Doğan T, Totan T. Translation and validation of the Turkish subjective happiness scale. 3rd World Conference on Psychology, Counselling and Guidance, İzmir, 2012.

23. Büyüköztürk Ş. Veri analizi el kitabı. Pegem A Yayıncılık, Ankara, 2004 (Article in Turkish).

24. Büyüköztürk Ş, Akgün EÖ, Özkahveci Ö, Demirel F. Güdülenme ve öğrenme stratejileri ölçeğinin Türkçe formunun geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri 2004; 4:207-239 (Article in Turkish).

25. Hair FJ, Anderson ER, Tatham LR, Black CW. Multivariate Data Analysis. New Jersey: Prentice Hall, 1998.

26. Hoyle RH. Structural Equation Modeling: Concepts, Issues and Applications. Thousands Oaks, CA: Sage Publications, 1995.

27. Kline BR. Principles and practice of structural equation modeling. New York: The Guilford Press, 2005.

28. Hu L, Bentler PM. Cut-of criteria for fit indexes in covariance structure analysis: Conventional criteria versus new alternatives. Structural Equation Modeling 1999; 6:1-55.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1018-8681
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 1984

6b 3.6b