Demans tablosuyla gelen nörosifiliz olgusu

Nörosifiliz, Treponema pallidum’un neden olduğu, merkezi sinir sistemi tutulumu sonucu ortaya çıkan, nöropsikiyatrik bulgularla seyreden bir hastalıktır. Depresyon, mani, psikoz, kişilik değişiklikleri, deliryum ve demans başta olmak üzere hemen hemen tüm psikiyatrik bozuklukları taklit edebilir. Nörosifilizin birçok psikiyatrik hastalığa benzer görünüm gösterebilmesi, tanı karmaşası yaratması bu hastalığı gizemli bir hale getirmektedir. Ayrıca, antibiyotik kullanımı hastalığın doğal gidişini değiştirerek, nörosifilizin farklı klinik görünümlerde ortaya çıkmasına neden olabilir. Klasik nörosifiliz belirtileri yerine, daha hafif veya farklı klinik tablolar ortaya çıkabilir. Bu yazıda, primer ve sekonder dönemleri saptanamamış, nöropsikolojik belirtilerle ortaya çıkan bir nörosifiliz (tersiyer nörosifiliz) olgusu sunulmuştur.

A neurosyphilis case presenting with dementia

Neurosyphilis is an infection of central nervous system caused by Treponema pallidum and may present with neuropsychiatric symptoms. Neurosyphilis can mimic virtually any psychiatric disorder, including depression, mania, psychosis, personality changes, delirium and dementia. Neurosyphilis is a mysterious disease because it imitates psychiatric diseases leading difficulties in differential diagnosis. In addition, antibiotics may change its natural course, and therefore, its clinical manifestations. Mild or various forms of neurosyphillis may present, instead of the conventional form. In this paper, a case who could not have been detected at primary or secondary stages and presented with neuropsychological symptoms (tertiary neurosyphilis) was discussed.

Kaynakça

1. Bharucha NE. Infections of the nervous system: In Bradley WG, Daroff RB, Fenichel GM. Neurology in Clinical Practice. 3th edition. London: Butterworth - Heinemann, 2000, 1334-1335.

2. Adams RD, Victor M, Ropper AH (editors). Principles of Neurology. 7th edition, New York: Mc Graw-Hill Companies, 2000, 722-728.

3. Schmidt RP, Neurosyphilis: In Joynt RJ (editor). Clinical Neurology Vol.2 Revised edition. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 1992, 1-23.

4. Berger JR. Neurosyphilis in human immunodeficiency virus type 1-seropositive individuals. A prospective study. Arch Neurol 1991; 48:700-702.

5. Stamm WE, Handsfield HH, Rompalo AM. The association of genital ulcer disease and the acquisition of HIV infection in homosexual men. JAMA 1998; 260:1429.

6. Birnbaum NR, Goldschmidt RH, Buffet WO. Resolving the common clinical dilemmas of syphilis. Am Fam Physician 1999; 59:2233-2240.

7. Polsky I, Samuels SC. Neurosyphilis screening does some-times reveal an infectious cause of dementia. Geriatrics 2001; 56:60-62.

8. Rowland LP, Stefanis L. Spirochete infections: neurosyphilis: In Rowland LP (editor). Merrit’s Neurology. 10th edition. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2000, 182-185.

9. Acarel EE, Aslan IK, Karagöz N, Altın Ü, Örnek İ, Kırbaş D. HIV negatif nörosifiliz olgu sunumu. Demans Dergisi 2002; 2:27-31.

10. Marra CM. Neurosyphilis. Central Nervous System Infectious Diseases and Theraphy. New York: Marcel Dekker Inc.,1997, 237-252.

11. Tramont EC. Treponema Pallidum (Syphilis): In Mandell GL, Bennett JE, Dolin Mandell R (editors). Douglas and Bennett’s Principles and Practices of Infectious Diseases. 5th edition. Philedelphia: Churchill Livingstone Inc., 2000, 2474-2490.

12. Saddock BJ, Saddock VA. Klinik Psikiyatri. Aydın H, Bozkurt A (Çeviri Ed.) 8. Baskı, Ankara: Güneş Kitabevi Ltd. Şti., 2007, 454.

13. Bozdemir H, Tamam L, Özeren A, Zeren M, Sarıca Y. Neurosyphilis: Report of two patients. Annals of Medical Sciences 2000; 9:27-30.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1018-8681
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 1984

5.5b 3.3b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Madde bağımlılığı tanısı alan gençlerde cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve aile planlaması ile ilgili bilgi düzeyi ve verilen eğitimin etkisi

HACER YALNIZ DİLCEN, Melike NEBİOĞLU, Saydam Birsen KARACAN, Mükerrem GÜVEN, Ömer GEÇİCİ

Concomitant heart and brain hydatid cyst without other organ involvement: A case report

Mehmet Ali EKİCİ, Arzu EKİCİ, Hüseyin PER, Bülent TUNCER, Sefer KUMANDAŞ, ALİ KURTSOY

Akut lityum zehirlenmesinde tanı ve tedavi güçlükleri: Olgu sunumu

Nesrin Buket TOMRUK, Arslan Mehtap DELİCE, ABDULLAH YILDIRIM, Nihat ALPAY

Datura stramonium zehirlenmesi: Psikiyatrik belirtilerle başvuran olgu

Sevdegül KARADAŞ, Yavuz SELVİ, Mustafa ŞAHİN, Fatih SELVİ, Reşit ÖNCÜ, Fevzi ÖZGÖKÇE

Paranoid tip şizofreni tanısı alan bir hastada reduplikatif paramnezi, intermetamorfoz ve capgras sendromu birlikteliği: Bir olgu sunumu

RABİA BİLİCİ, A. Evren TUFAN, Karakaş Görkem UĞURLU, Sadullah SAĞLAM, Mustafa NAMLI

Demans tablosuyla gelen nörosifiliz olgusu

Süleyman ÖZSELEK, Murat ERDEM, Özcan UZUN, A. Turan ILICA, Aytekin ÖZŞAHİN

Tip 2 diyabetes mellituslu hastalarda yaşam kalitesi ve ruhsal belirtiler

İlkay ÖZDEMİR, Çiçek HOCAOĞLU, MUSTAFA KOÇAK, H. Önder ERSÖZ

Çocuk suçluluğunda sosyal ve coğrafi bölgenin belirleyici rolü

Yavuz SELVİ

Hekim tutumları üzerine bir çalışma: Ölüm ve ölümcül hastaya yaklaşım

Ayşe ÖZKİRİŞ, GÜLCAN GÜLEÇ, Çınar YENİLMEZ, AHMET MUSMUL, Meltem YANAŞ

İdiyopatik Parkinson hastalığında motor ünite sayısı değişimi

Tamer YAZAR, Karagöz Nazan SAKALLI, MEHMET BARIŞ BASLO, DURSUN KIRBAŞ, Yavuz ALTUNKAYNAK, VİLDAN AYŞE YAYLA