Bipolar I bozukluk ve antidepresana bağlı mani/hipomani klinik özelliklerinin karşılaştırılması

Amaç: Antidepresan tedavisi sırasında gelişen hipomani/mani klinisyenler tarafından sıklıkla gözden kaçırılmaktadır. Son gelişmelere göre, bipolarite, günümüzde geniş bir spektrum olarak kabul edilmektedir. Bipolar bozukluğu olan hastaların yaklaşık %40’ı yanlış tanı almakta ya da doğru tanı hastalığın daha ileri evrelerinde konulmaktadır. Antidepresan kullanımı ile ilişkili hipomani/mani için özgün tanı ölçütleri bulunmamaktadır. Bu hastalar bipolar spektruma dahil edilmemiştir. Bu çalışmada, bipolar I bozukluğun ve antidepresan kullanımına bağlı olarak ortaya çıkan mani/hipomaninin klinik özellikleri karşılaştırılarak farklı yönlerinin ortaya konması ve bipolar bozukluk içerisindeki yeri tartışılmıştır. Yöntem: Bu çalışmaya, polikliniğe başvuran 84 ardışık hasta alınmıştır. Bu hastaların 40’ına antidepresan kullanımına bağlı hipomani/mani, 44’üne ise DSM-IV kriterlerine göre bipolar I tanısı konulmuştur. Tüm hastalara SCID-I ile sosyodemografik ve klinik özellikleri sorgulayan bir form uygulanmıştır. Bulgular: Her iki gruptaki hastaların çoğu kadındı. Bipolar I grubunun akrabalarında majör depresyon oranı, antidepresan ile indüklenen mani/hipomani grubundakinden daha düşüktü. Antidepresanla ilişkili mani/hipomani, bipolar I grubu hastalarına göre, daha hafif şiddette bir bozukluk olarak saptandı. Sonuç: Bulgularımız, antidepresan kullanımına bağlı gelişen mani/hipomaninin bipolar bozukluklar içinde ayrı bir alt grupta sınıflandırılması gerektiğini düşündürmektedir.

A comparison of clinical characteristics in bipolar I disorder and antidepressant-associated mania/hypomania

Objective: Although hypomania/mania during antidepressant treatment is not rare, it is often neglected by clinicians. As a result of the recent developments in this topic, bipolarity is now accepted as a wide spectrum. Forty percent of the patients with bipolar disorder have been misdiagnosed or diagnosed in later stages of illness. There are no specific diagnostic criteria for antidepressant-induced hypomania/mania. These patients have not been included in bipolar spectrum. In this study, we aimed to compare clinical features of BP I and antidepressant-induced hypomania/mania, and discussed bipolar spectrum disorders. Method: In this study, 84 consecutive patients who referred to outpatient unit were selected. Forty of the patients were diagnosed as antidepressant-induced mania or hypomania, and 44 of them as BP I disorder according to DSM-IV criteria. All patients were given SCID-I and a data form which included sociodemographic characteristics and clinical features. Results: The majority of the patients in both groups were female. The rate of major depression among the relatives of BP I group was significantly lower than antidepressant induced manic or hypomanic group. Antidepressant-associated mania or hypomania has been observed as a milder disorder compared to BP I. Conclusions: Our results suggest that antidepressant-associated mania or hypomania should be categorized as a different subgroup in bipolar disorders.

Kaynakça

1. Chun BJ, Dunner DL. A review of antidepressant-induced hypomania in major depression: suggestions for DSM-V. Bipolar Disord 2004; 6:32-42.

2. Ghaemi SN, Lennox MS, Baldessarini RJ. Effectiveness and safety of antidepressants in long term treatment of bipolar disorder. J Clin Psychiatry 2001; 62:565-569.

3. Levy D, Kimhi R, Barak Y, Aviv A, Elizur A. Antidepressantassociated mania: a study of anxiety disorders patients. Psychopharmacology (Berl) 1998; 136:243-246.

4. Lewis JH, Winokur G. The induction of mania. A natural history study with controls. Arch Gen Psychiatry 1982; 39:303-306.

5. Angst J. Switch from depression to mania. A record study over decades between 1920 and 1982. Psychopathology 1985; 18:140-154.

6. Angst J, Dobler-Mikola A. The Zurich study: a continuum from depression to anxiety disorder? Eur Arch Psychiatry Neurol Sci 1985; 235:179-186.

7. Howland RH. Induction of mania with serotonin reuptake inhibitors. J Clin Psychopharmacol 1996; 16:425-427.

8. Akiskal HS, Walker P, Puzantian VR, King D, Rosenthal TL, Dranon M. Bipolar outcome in the course of depressive illness: Phenomenologic, familial and pharmacolgic predictors. J Affect Disord 1983; 5:115-128.

9. Akiskal HS, Bourgeois ML, Angst J, Post R, Möller H, Hirschfeld R. Re-evaluating the prevalance of and diagnostic composition within the broad clinical spectrum of bipolar disorders. J Affect Disord 2000; 59(Suppl.1):5-30.

10. Sadock BJ, Sadock VA (editors). Mood Disorders. In: Kaplan & Sadock’s Synopsis of Psychiatry Behavioral Sciences/ Clinical Psychiatry. Tenth Ed. Phialdelphia: Lippincott Williams and Wilkins, a Wolters Kluwer Business, 2007, 527-578.

11. First MB, Spitzer RL, Gibbon M, Williams JBW. Structured Clinical Interview for DSM-IV Axis I Disorders (SCID-I). Washington DC, American Psychiatric Press, 1996.

12. Çorapçıoğlu A, Aydemir Ö, Yıldız M, Köroğlu E. DSM-IV Eksen I Bozuklukları (SCID-I) için Yapılandırılmış Klinik Görüşme. Klinik Versiyon. Ankara, Hekimler Yayın Birliği, 1999.

13. Grunze H, Vieta E, Goodwin GM, Bowden C, Licht RW, Möller HJ, Kasper S. WFSBP Task Force On Treatment Guidelines For Bipolar Disorders. The World Federation of Societies of Biological Psychiatry (WFSBP) Guidelines for the Biological Treatment of Bipolar Disorders: Update 2010 on the treatment of acute bipolar depression. World J Biol Psychiatry 2010; 11:81-109.

14. Wada K, Sasaki T, Jitsuiki H, Yoshimura Y, Erabi H, Hada Y, Yamashita M. Manic/Hypomanic Switch During Acute Antidepressant Treatment for Unipolar Depression. J Clin Psychopharmacol 2006; 26:512-515.

15. Stoll AL, Mayer PV, Kolbrener M, Goldstein E, Suplit B, Lucier J, Cohen BM, Tohen M. Antidepressant-associated mania: a controlled comparison with spontaneous mania. Am J Psychiatry 1994; 151:1642-1645

16. Akiskal HS, Hantouche EG, Allilaire JF, Sechter D, Bourgeois ML, Azorin JM, Chatenêt-Duchêne L, Lancrenon S. Validating antidepressant associated hypomania (bipolar III): a systematic comparison with spontaneous hypomania (bipolar II). J Affect Disord 2003; 73:65–74.

17. Andrews G, Issakidis C, Sanderson K, Corry J, Lapsley H. Utilising survey data to inform public policy: comparison of the cost-effectiveness of treatment of ten mental disorders. Br J Psychiatry 2004; 184:526-533.

18. Goldberg JF, Truman CJ. Antidepressant-induced mania: an overview of current controversies. Bipolar Disord 2003; 5:407-420.

19. Blacker D, Lavori PW, Faraone SV, Tsuang MT. Unipolar relatives in bipolar pedigrees: a search for indicators of underlying bipolarity. Am J Med Genet 1993; 48:192-199.

20. Wehr TA, Goodwin FK. Can antidepressants cause mania and worsen the course of affective illness? Am J Psychiatry 1987; 144:1403–1411.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1018-8681
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 1984

6.2b 3.7b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Psikiyatri konsültasyonu istenen geriatrik hastaların özellikleri: Geriye dönük karşılaştırmalı bir çalışma

ALİ KEYVAN, VOLKAN TOPÇUOĞLU, Aylan Gımzal GÖNENTÜRK, M. Kemal KUŞÇU, İ. Çağrı YAZGAN, Nurhan FISTIKÇI

Bipolar I bozukluk ve antidepresana bağlı mani/hipomani klinik özelliklerinin karşılaştırılması

Nesrin TOMRUK, Ömer SAATÇİOĞLU, BURCU RAHŞAN ERİM, Nihat ALPAY

Erkek alkol bağımlılarında depreşme ile ilişkili etkenler: 12 aylık takip çalışması

Cüneyt EVREN, Mine DURKAYA, ERCAN DALBUDAK, Selime ÇELİK, Rabia ÇETİN, Duran ÇAKMAK

Olfaktör referans sendromu: Olgu sunumu

Emine Ebru AKSU, Haluk AKSU, Abdülkadir TABO, Ömer SAATÇİOĞLU

Comparing the effectiveness of mood stabilizers and antidepressants for bipolar depression treatment: A retrospective chart review

Kürşat ALTINBAŞ, Timuçin E. ORAL, Danny SMITH, Nickholas CRADDOCK

Çocuk ve ergen psikiyatrisi polikliniğine başvuran hastalarda belirti ve tanı dağılımları

EVRİM AKTEPE, Kadir DEMİRCİ, Ali Metehan ÇALIŞKAN, YONCA SÖNMEZ

Uzun süreli kombine antipsikotik tedavi sırasında nöroleptik malign sendrom: Olgu sunumu

Nesrin Buket TOMRUK, BURÇ ÇAĞRI POYRAZ, Ayça KILIÇ, Çağatay KARŞIDAĞ, Nihat ALPAY

Korpus kallosum atrofisi ve psikoz: Bir olgu sunumu

YASEMİN GÖRGÜLÜ, Serap Çakıcı ALPARSLAN, Niyazi UYGUR

Relationship between dissociative experiences, abnormal sleep experiences, and sleep quality in undergraduate students

SUAT KÜÇÜKGÖNCÜ, Evin AKTAR, Ebru ERGİNBAŞ, E. Emrem BEŞTEPE, Celal ÇALIKUŞU, Fulya ALGIN, Şahap ERKOÇ

Yeme bozuklukları ve duygusal istismar: Olgu sunumu

Aylin AĞIRMAN, Fulya MANER