Approach to Patients with ‘Psychogenic Non-Epileptic Seizures’: A Review

Epileptik olmayan nöbetler için histerik nöbet, histeroepilepsi veya psikojenik nöbet kavramlarını da içeren pek çok tanımlama kullanılmaktadır. Bu tanımlamalar arasında ‘epileptik olmayan psikojenik nöbet’ terimi daha çok tercih edilir. Epileptik olmayan psikojenik bu nöbetler, görünüşte epileptik nöbetlere tamamen benzese de, ortaya çıkış nedenleri tamamen psikojeniktir. Epileptik olmayan psikojenik nöbetler, modern psikiyatride konversiyon ve dissosiyatif bozukluk olarak tanımlanır ve bu hastalıklar, aynı zamanda depresyon, posttravmatik stres bozuklukları ve kişilik bozuklukları gibi diğer psikiyatrik problemlerle bir arada bulunur. Bu makalenin amacı psikojenik epileptik olmayan nöbetleri olan hastalarla epilepsisi olan hastalar arasında epidemiyolojik, psikiyatrik ve semiyolojik değişkenlerdeki benzerlik ve farklılıkları karşılaştırmak ve tanımlamaktır. Klinik belirti ve bulgulara dayanarak, doğru teşhise ulaşmak için epileptik olmayan psikojenik nöbetlerin doğasını iyi anlamak, doğru tedaviyi uygulayabilmenin en önemli parçasıdır. Psikojenik nöbetler paroksismal davranışlarla seyreder ve antiepileptik tedaviye yanıt vermezler. Yeni başlangıçlı psikojenik nöbetlerle psikojenik olmayan nöbetler arasındaki sistematik kıyaslamalar, eşlik eden psikolojik semptomları ve etiyolojiyi anlamak açısından önemlidir. Travmatik deneyimler, psikojenik nöbet geçiren hastalar için aynı zamanda potansiyel bir risk faktörüdür. Kanıtlar, bazı psikojenik epilepsilerin etiyolojisinde çocukluk çağı travmalarının rolü olabileceğini düşündürtmektedir. Buna benzer çalışmalar, gerçek epileptik vakalarla psikojenik epilepsilerin erken ayırıcı tanısının oldukça zor olduğuna dikkat çekmesi açısından incelemeye değerdir.

Psikojenik epileptik olmayan nöbetleri olan hastalara yaklaşım: Bir derleme

Several terms have been used for pseudo-seizures, including psychogenic non-epileptic seizures (PNES), psychogenic seizures, hysterical seizures and hysteroepilepsy. Among them, the term ‘non-epileptic seizures’ is preffered. PNES outwardly may appear similar to epilepsy, but are caused purely by emotion. PNES are defined by modern psychiatry as conversion and dissociative disorders, but these disorders may coexist with many other psychiatric disorders including depression, posttraumatic stress disorder and personality disorders. The aim of this article is to describe and to compare similarities and differences in epidemiological, psychiatric and semiologic variables between patients with psychogenic non-epileptic seizures and other patients with epilepsy. Understanding the nature of psychogenic non-epileptic seizures is necessary in order to reach the right diagnosis based on clinical symptoms and signs. Once a firm diagnosis has been reached, presenting that diagnosis to the individual patient is the first, and one of the most important part of the treatment. Nonepileptic seizures, also reffered to as pseudoseizures, are paroxysmal behaviors with psychological comorbidities and are unresponsive to treatment with antiepileptic drugs. Systematic comparisons between patients with recent onset psychogenic seizures and patients with recent onset non-psychogenic seizures may lead to a better understanding of psychological concomitants and perhaps the aetiology of psychogenic seizures. A traumatic experience may be a potential risk factor for patients with PNES. The evidence suggests that a history of childhood abuse might be involved in the aetiology of at least some cases of psychogenic seizures. Such studies are important considering the early differential diagnosis of true epileptic versus psychogenic fits is notoriously difficult.

Kaynakça

1. Bakvis P, Roelofs K, Kuyk J, Edelbroek PM, Swinkels WA, Spinhoven P. Trauma, stress, and preconscious threat processing in patients with psychogenic nonepileptic seizures. Epilepsia 2009; 50:1001-1011.

2. Dikel TN, Fennell EB, Gilmore RL. Posttraumatic stres disorder, dissociation, and sexual abuse history in epileptic and nonepileptic seizure patients. Epilepsy Behav 2003; 4:644-650.

3. Benbadis SR, Blustein JN, Sunstad L. Should patients with psychogenic nonepileptic seizures be allowed to drive. Epilepsia 2000; 41:895-897.

4. Alsaadi TM, Marquez AV. Psychogenic nonepileptic seizures. Am Fam Physician 2005; 72:849-856.

5. Reuber M, Elger CE. Psychogenic nonepileptic seizures: review and update. Epilepsy Behav 2003; 4:205-216.

6. Mellers JDC, Shaw P, Henderson M, Polkey C, David AS, Toone BK. Schizophrenia-like psychosis arising de-novo following a temporal lobectomy: timing and risk factors. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2004; 75:1003-1008.

7. Stone J, Campbell K, Sharma N, Carson A, Charles P, Sharpe WM. What should we call pseudoseizures? The patient’s perspectives. Seizure 2003; 12:568-572.

8. Volow Micheal R. Pseudoseizures: an overview. South Med J 1986; 79:600-607.

9. Scull DA. Pseudoseizures or non-epileptic seizures; 15 synonyms. J Neurol Neurosurg Psychiatry 1997; 62:200.

10. Martin RC, Gilliam FG, Kilgore M, Faught E, Kuzniecky R. Improved health care resource utilization following video- EEG-confirmed diagnosis of nonepileptic psychogenic seizures. Seizure 1998; 7:385-390.

11. Işıkay CT, Yiğit A, Öncü B, Şarman C. Anamnezin epileptik nöbet ile psikojenik nöbeti ayırmadaki güvenilirliği / The reliability of anamnesis in distinguishing between epileptic seizures and psychogenic seizures. Epilepsi 1999; 5:70-74.

12. Sheldon R, Rose S, Ritchie D, Connolly SJ, Koshman ML, Lee MA, Frenneaux M, Fisher M, Murphy W. Historical criteria that distinguish syncope from seizures. J Am Coll Cardiol 2002; 40:142-148.

13. Manford MR, Fish DR, Shorvon SD. Startle provoked epileptic seizures: features in 19 patients. J Neurol Neurosurg Psychiatry 1996; 61:151-156.

14. Schenck CH, Mahowald MW. Parasomnias. Managing bizarre sleep-related behavior disorders. Postgrad Med 2000; 107:145-156.

15. Alper K, Devinsky O, Perrine K, Vasquez B, Luciano D. Psychiatric classification of nonconversion nonepileptic seizures. Arch Neurol 1995; 52:199-201.

16. Iriarte J, Parra J, Urrestarazu E, Kuyk J. Controversies in the diagnosis and the management of psychogenic pseudoseizures. Epilepsy Behav 2003; 4:354-359.

17. Bowman ES. The differential diagnosis of epilepsy, pseudoseizures, dissociative identity disorder, and dissociative disorder not otherwise specified. Bull Menninger Clin 2000; 64:164-180.

18. Cragar DE, Berry DTR, Fakhoury TA, Cibula JE, Schmitt FA. A review of diagnostic techniques in the differential diagnosis of epileptic and nonepileptic seizures. Neuropsychol Rev 2002; 12:31-64.

19. Rowan AJ, Gates JR (editors). An introduction to current practice in the diagnosis of non-epileptic seizures. In: Non-Epileptic Seizures. Newton, Mass: Butterworth-Heinemann, 1993, 1-7.

20. Barry JJ. Nonepileptic seizures: an overview. CNS Spectr 2001; 6:956-962.

21. Shahid A, Shagufta J, Amir A, Wassef T, Ibrahim A. How to use your clinical judgement to screen for and diagnose psychogenic nonepileptic seizures without video electroencephalogram. Clin Neurosci 2011; 8:29-35.

22. Goldstein LH, Mellers JD. Ictal symptoms of anxiety, avoidance behaviour, and dissociation in patients with dissociative seizures. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2006; 77:616-621.

23. Harden C. Pseudoseizures and dissociative disorders: a common mechanism involving traumatic experiences. Seizure 1997; 6:151-155.

24. Ercan ES, Dizdarer G, Tütüncüoğlu S. Epileptik ve psikojenik nöbetleri olan çocuk ve ergenlerin, psikiyatrik, ailesel ve sosyodemografik özellikler bakımından karşılaştırılması. Ege Pediatri Bulteni 2001; 8:21-26 (Article in Turkish).

25. Koçer A, İnce N, Gözke E, Koçer E. Epileptik nöbetlerin tanısında öykünün duyarlılık ve seçiciliğinin değerlendirilmesi. Epilepsi 2002; 8:9-15 (Article in Turkish).

26. Fiszman A, Alves-Leon SV, Nunes RG, D’Andrea I, Figueira I. Traumatic events and posttraumatic stres disorder in patients with psychogenic nonepileptic seizures: a critical review. Epilepsy Behav 2004; 5:818-825.

27. Lesser RP. Treatment and outcome of psychogenic nonepileptic seizures. Epilepsy Curr 2003; 3:198-200.

28. Prigatano GP, Stonnington CM, Fisher RS. Psychological factors in the genesis and management of nonepileptic seizures: clinical observations. Epilepsy Behav 2002; 3:343-349.

29. Tezer Fİ, Uluşahin A, Saygı S. Epilepsi cerrahisi sonrası ortaya çıkan epileptik olmayan psikojenik nöbetler: olgu sunumu. J Neurol Sci Turk 2007; 24:170-177 (Article in Turkish).

Kaynak Göster

  • ISSN: 1018-8681
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 1984

9.8b 5.9b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Effects of tibolone on depressive and anxiety symptoms in symptomatic postmenopausal women

A. Yasemin KARŞIDAĞ KARAGEYİM, Çağatay KARŞIDAĞ, Esra Esin BÜYÜKBAYRAK, Bülent KARS, Meltem PİRİMOĞLU, Orhan ÜNAL, M. Cem TURAN

The relationship between the group therapeutic factors and relapse in alcohol dependent inpatients

HATİCE DEMİRBAŞ, Yıldırım B. DOĞAN, İnci Özgür İLHAN

Migren ve pupil disfonksiyonu, epizodik anizokori ile prezante olan bir baş ağrısı olgusu

Nilüfer KALE, Mesude ÖZERDEM, Nazan SAKALLI KARAGÖZ, Dursun KIRBAŞ

Evaluation of antidepressant choices for the treatment of depressive symptoms in patients with bipolar disorder

MURAT İLHAN ATAGÜN, Kürşat ALTINBAŞ, Sema YEŞİLYURT, Dilek YEŞİLBAŞ, Sinan GÜLÖKSÜZ, Timuçin ORAL

Lateralization pattern in schizophrenia and effects of antipsychotics in this pattern

Seçil ALDEMİR, Seda TAN

Uyku esnasında orgazm olan iki kadın

HALİL ÖZCAN, Cuma TAŞIN, Murat TANDOĞAN, Gülnur AKŞİT

Assessment of autonomic dysfunction in Parkinson patients by electrocardiogram

Arzu ŞANLI TÜRK, AYHAN KÖKSAL, Özlem ALTIOKKA, Fazilet KARADEMİR, Ayten Ceyhan DİRİCAN, Yavuz ALTUNKAYNAK, Tamer YAZAR, Sevim BAYBAŞ

Kallmann sendromu ve şizofreni eştanısı: Bir olgu sunumu

Bahadır BAKIM, Ersin TÜRKYILMAZ, Oğuz KARAMUSTAFAOĞLU, Onur TANKAYA, Burcu YAVUZ GÖKSAN

The predictive value of interpersonal schemas, perfectionism, and thought action-fusion in obsessive compulsive disorder

Adem AYDIN, MURAT BOYSAN, Şennur KIŞLAK TUTAREL, Temel KALAFAT, Yavuz SELVİ, LÜTFULLAH BEŞİROĞLU

Approach to Patients with ‘Psychogenic Non-Epileptic Seizures’: A Review

Selma ZİNCİR BOZKURT, Aynil YENEL, Ümit Başar SEMİZ