An evaluation of cases with delirium in a training hospital

Amaç: Deliryumun, dahili ve cerrahi dallarda tedavi gören hastalarda ve özellikle de merkezi sinir sistemi bozukluğu olan yaşlılarda daha fazla risk taşıdığı klinik uygulamalarda gösterilmiştir. Biz de bu nedenle, hastanemizde psikiyatri konsültasyonları içinde deliryumlu olguların görülme sıklığı ve tedavi yaklaşımını değerlendirmeyi amaçladık. Yöntem: Bu çalışma hastalara uygulanan psikiyatri konsültasyonlarına ait veritabanı ve konsültasyon formlarının geriye dönük olarak değerlendirilmesi ile gerçekleştirildi. İlgili konsültasyon formları, Psikiyatri Anabilim Dalı tarafından hazırlanan ve hastaların sosyodemografik özellikleri, mevcut tıbbi tanı ve tedavisi, konsültasyon isteme amacı, önceki psikiyatrik öyküsü, ruhsal muayene bulguları, tanı ve tedavi-izlem planını içeren sorulardan oluşmakta olup, araştırmacılar tarafından konsültasyon sırasında hastalara uygulanmıştır. DSM-IV’e göre deliryum tanısı alan olgular çalışmaya dahil edilmiştir. Bulgular: Çalışmanın gerçekleştirildiği 1 Temmuz 2009 - 30 Haziran 2010 tarihleri arasındaki dönemde, Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yatarak tedavi gören toplam hasta sayısı 29 410 idi. Aynı dönem içinde, psikiyatri konsültasyonu istenen toplam 405 hastadan 106’sına deliryum tanısı konduğu saptandı. Psikiyatri konsültasyonu istenen deliryumlu olgular hastanede yatan tüm hastaların sadece %0.36’nı oluşturmaktaydı. Sonuç: Genel hastane popülasyonu içerisinde %11-41 gibi oranlarda olduğu bildirilen deliryum için hastanemizdeki %0.36’lık oranın çok düşük olup deliryum tanısı nedeni ile psikiyatri konsültasyonu isteminin çok yetersiz olduğu anlaşılmaktadır. Bu nedenle, genel hastanelerde konsültasyon-liyezon psikiyatrisinin hızla etkin hale getirilmesi ve multidisipliner tedavi yaklaşımların benimsenmesi gereklidir.

Bir eğitim hastanesinde deliryumlu olguların değerlendirilmesi

Objective: Clinical practices have shown that delirium generally confers more risk in patients who receive treatment in internal medicine and surgery clinics, and particularly in the elderly with central nervous system insufficiency. We, therefore, intended to investigate the frequency of delirium patients and treatment approaches among patients who requested psychiatric consultation in our hospital. Method: This study was conducted through a retrospective assessment of database and consultation forms of psychiatric consultations performed. Consultation forms prepared by the Department of Psychiatry included questions about socio-demographic characteristics of the patients, their current medical diagnosis and treatment, objective of the consultation request, psychiatric history, mental examination findings, and diagnosis and treatment follow-up plan. All patients were evaluated for the development and persistence of delirium on a daily basis by psychiatry specialist with expertise in delirium assessment, using the Diagnostic Statistical Manual IV (DSM-IV) criteria of the American Psychiatric Association, the reference standard for delirium ratings. Results: During the study period (1 July 2009 to 30 June 2010), a total of 29410 patients were hospitalized in the Rize Training and Research Hospital. Within the same period, a psychiatric consultation was requested for 405 patients, among them, 106 diagnosed with delirium. Patients with delirium for whom psychiatric consultation was requested made only 0.36% of all hospitalized patients. Conclusions: 0.36% is a very low rate for delirium diagnosis, which is reportedly observed in 11 to 41% of the general hospital populations, and it may be said that psychiatric consultation requests for delirium are very limited. Our findings necessitate that consultation-liaison psychiatry should be made effective and a multidisciplinary treatment approach should be adopted in general hospitals as soon as possible.

Kaynakça

1. Wise MG, Trzepacz PT. Delirium: In Rundell JR, Wise MG (editors). Textbook of Consultation-Liaison Psychiatry. First Ed. Washington: The Amercan Psychiatric Press, 1996, 259-274.

2. Taylor D, Lewis S. Delirium. J Neurol Neurosurg Psychiatry 1993, 56:742-751.

3. Vazquez F, O’laherty M, Michelangelo H. Epidemiology of delirium in eldery inpatients. Medicina (B Aires) 2000; 60:555- 560.

4. Fann J. The epidemiology of delirium: A review of studies and methodogical issues. Semin Clin Neuropsychiatry 2000; 5:64-74.

5. Bucht G, Gustafson Y, Sandberg O. Epidemiology of delirium. Dement Geriatr Cogn Disord 1999; 10:315-318.

6. Laurila JV, Pitkala KH, Strandberg TE, Tilvis RS. The impact of different diagnostic criteria on prevalence rates for delirium. Dement Geriatr Cong Disord 2003;16: 156-162.

7. Milstein A, Pollack A, Kleinman G, Barak Y. Confusion/ delirium following cataract surgery: An incidence study of 1-year duration. Int Psychogeriatr 2002; 14:301-306.

8. Elie M, Rousseau F, Cole M, Primeau F, McCusker J, Bellavance F. Prevalence and detection of delirium in elderly emergency department patients. CMAJ 2000; 163:977-981.

9. Irons MJ, Farac E, Brady WJ, Huff S. Mental status screening of emergency deparment patients: Normative study of the Quick Confusion Scale. Acad Emerg Med 2002; 9:989-994.

10. Schneider F, Böhler H, Habel U, Salloum JB, Stierstorfer A, Hummel TC, Miller C, Friedrichs R, Müller EE, Sandmann W. Risk factors for post operative delirium in vascular surgery. Gen Hosp Psychiatry 2002; 24:28-34.

11. Liteker D, Locala J, Franco K, Bronson DL, Tannous Z. Preoperative risk factors for postoperative delirium. Gen Hosp Psychiatry 2001; 23:84-89.

12. Van der Mast RC, Fekkes D, Pepplinkhuizen L, Habbema JD. Incidence of and preoperative predictors for delirium after cardiac surgery. J Psychosomatic Res 1999; 46:479: 483.

13. Gagnon P, Allard P, Mâsse B, DeSerres M. Delirium in terminal cancer: A prospective study using daily screening early diagnosis and continuous monitoring. J Pain Symptom Manage 2000; 19:412-426.

14. Inouye S, Schlesinger MJ, Lydon TJ. Delirium: A symptom of how hospital care is failing older persons and a window to improve quality of hospital care. Am J Med 1999; 106:565-573.

15. Wilber ST, Gerson LW. A research agenda for geriatric emergency medicine. Acad Emerg Med 2003; 10:251-260.

16. McCusker J, Cole MG, Dendukuri N, Belzile E. Does delirium increase hospital stay? J Am Geriatr Soc 2003; 51:1539-1546.

17. Keyvan A, Topçuoglu V, Gonentur AG, Kuşçu MK, Yazgan IC, Fıstıkcı N. Features of geriatric patients in psychiatric consultation: a retrospective comparative study. Düşünen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2010; 23:109-111.

18. Kiely DK, Bergmann MA, Murphy KM, Jones RN, Orav EJ, Marcantonio ER. Delirium among newly admitted postacute facility patients: Prevalence, symptoms, and severity. J Gerontol A Biol Sci Med Sci 2003; 58:441-445.

19. Trzepacz P. The Delirium Rate Scale. Psychosomatics 1999; 40:193-204.

20. Erol D, Akturk G, Hocaoglu C. Postoperative delirium in the elderly. XXX. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Congress Bildiri Özet Kitabı, 1996, 26.

21. Dilts SL, Mann N, Dilts G. Accuracy of referring psychiatric diagnosis on a consultation-liaison service. Psychosomatics 2003; 4:407-411.

22. Weinberger MW, Carnes M. Diagnosis and management of delirium. Prim Care Update Ob Gyns 1997; 4:80-86.

23. Onur E, Ulas H, Cimilli C. Psychiatric consultation and delirium. VII.Bahar Sempozyumu Program ve Bildiri Özet Kitabı. 2003, 141.

24. Eker E. Deliryum. Geriatri ve Geriatrik Nöropsikiyatri Dergisi 2009;1:9.

25. Donmez CM, Gundogar D, Demirci S. Delirium: Causes and clinical approach: Review. Turkiye Klinikleri J Med Sci 2007, 27:718-724.

26. Kırpınar I. Deliryum: Tanı, oluş nedenleri, bakım ve tedavi yaklaşımları. Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi 2009;2:1- 13.

27. Onur E, Cimilli C. Deliryum tedavisinde yeni bir yaklaşım: atipik antipsikotikler. Türk Psikiyatri Derg 2005; 16:216-224.

28. Rais AR, Williams K, Rais T, Singh T, Tamburrino M. Use of intramuscular ziprasidone for the control of acute psychosis or agitation in an inpatient geriatric population: an open-label study. Psychiatry (Edgmont) 2010; 7:17-24.

29. Ozbolt LB, Paniagua MA, Kaiser RM. Atypical antipsychotics for the treatment of delirious elders. J Am Med Dir Assoc 2008; 9:18-28.

30. Lonergan E, Britton AM, Luxenberg J, Wyller T. Antipsychotics for delirium. Cochrane Database Syst Rev 2007; 2:CD005594.

31. Pelland C, Trudel JF. Atypical antipsychotic efficacy and safety in managing delirium: a systematic review and critical analysis. Psychol Neuropsychiatr Vieil 2009 ;7:109-119.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1018-8681
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 1984

6b 3.6b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Concomitant heart and brain hydatid cyst without other organ involvement: A case report

Mehmet Ali EKİCİ, Arzu EKİCİ, Hüseyin PER, Bülent TUNCER, Sefer KUMANDAŞ, ALİ KURTSOY

Akut lityum zehirlenmesinde tanı ve tedavi güçlükleri: Olgu sunumu

Nesrin Buket TOMRUK, Arslan Mehtap DELİCE, ABDULLAH YILDIRIM, Nihat ALPAY

Çocuk suçluluğunda sosyal ve coğrafi bölgenin belirleyici rolü

Yavuz SELVİ

Demans tablosuyla gelen nörosifiliz olgusu

Süleyman ÖZSELEK, Murat ERDEM, Özcan UZUN, A. Turan ILICA, Aytekin ÖZŞAHİN

Tip 2 diyabetes mellituslu hastalarda yaşam kalitesi ve ruhsal belirtiler

İlkay ÖZDEMİR, Çiçek HOCAOĞLU, MUSTAFA KOÇAK, H. Önder ERSÖZ

Hekim tutumları üzerine bir çalışma: Ölüm ve ölümcül hastaya yaklaşım

Ayşe ÖZKİRİŞ, GÜLCAN GÜLEÇ, Çınar YENİLMEZ, AHMET MUSMUL, Meltem YANAŞ

An evaluation of cases with delirium in a training hospital

Murat ASLAN, Ayşe KÖROĞLU, Helvecı Fatmagül ÇELİK, Çiçek HOCAOĞLU

Uçucu madde kötüye kullanımı olan ergenlerin altı aylık izlem sonuçları

İBRAHİM TAYMUR, Hidayet ÇALIŞKAN, Hakan VAROL

Çocuk ve ergen psikiyatrisi polikliniğine başvuran hastalarda tanı dağılımı

İBRAHİM DURUKAN, DURSUN KARAMAN, Koray KARA, Türker TÜRKER, Ali Evren TUFAN, ÖZHAN YALÇIN, Koray KARABEKİROĞLU

Madde bağımlılığı tanısı alan gençlerde cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve aile planlaması ile ilgili bilgi düzeyi ve verilen eğitimin etkisi

HACER YALNIZ DİLCEN, Melike NEBİOĞLU, Saydam Birsen KARACAN, Mükerrem GÜVEN, Ömer GEÇİCİ