Modernleşme Dönemi Sosyal Tarih Yazımına İlişkin Kısa Bir Değerlendirme: Urfa Örneği

Bu makale, Osmanlı İmparatorluğu modernleşme süreci kurum ve kimlikleri üzerinden üretilen belgelerin niteliklerini tartışmış ve sosyal tarih yazımında sıradan insanın gündelik yaşamı inşası hedefinin söz konusu kayıtlar üzerinden değerlendirme sürecini Urfa Sancağı üzerinden aktarmaya çalışmıştır

A Brief Evaluatıon of Modernıty Process in Writing Social History: Urfa Example

This article aims to discuss the qualities of the documents created based on institutions and identities of the Ottoman Empire’s modernity process and to transfer the evaluation process of the purpose of rebuilding of lives of ordinary people in social history writings through Urfa city

Kaynakça

İngiliz Ulusal Arşivi: FO 195/1720; FO 195/1883; FO 195/1477; FO 195/1368; FO 195/ 1932; FO 195/1976; FO 195/1305, FO 195/1369; FO 195/ 1448; FO 195/1306; FO 195/ 1545.

Amerikan Misyoner Arşivi: 640, 641, 642, 643,644, 645, 646, 647, 648, 651, 652, 653, 654, 655, 660, 661, 66 2, 663. Reeller.

Sâlnameler: Salname-i Vilâyet-i Haleb: 1320.

Şer’îyye Sicili: 23 Recep 1293- 25 Şaban 1296 tarihli Urfa Şer’îyye Sicili

Şanlıurfa, Yukarı Telfidan Köyü saha araştırması.

Adıvar, H. E. (2005). Mehmet Kalpaklı G. T. (Haz..), Mor Salkımlı Ev. İstanbul: Özgür Yayınları.

Bayraktar, H. (2007). Tanzimattan Cumhuriyet’e Urfa Elazığ: Fırat Üniversitesi Ortadoğu Araştırmaları Merkezi.

Bingöl, S. (2005). Osmanlı Mahkemelerinde Reform ve Cerîde-yi Mehâkim’deki Üst Mahkeme Kararları. Tarih Incelemeleri Dergisi, XX (19), 19-38.

Çadırcı, M. (1997). Tanzimat Döneminde Anadolu Kentleri’nin Sosyal ve Ekonomik Yapısı. Ankara: TTK.

Deringil, S. (2002). İktidarın Sembolleri ve İdeoloji II. Abdülhamit Dönemi ( 1876-1909) (Çev. G. Ç. Güven). İstanbul: YKY.

Fatma Aliye Hanım. (1995). Ahmed Cevdet Paşa ve zamanı. İstanbul: Bedir.

Foucault, M. (2006). Deliliğin Tarihi ( Çev. M. A. Kılıçbay). Ankara: İmge.

Ginzburg, C. (2011). Peynir ve kurtlar (Çev. A. Gür). İstanbul: Metis.

Kenanoğlu, M. M. (2007). Nizâmiye mahkemeleri. Islâm Ansiklopedisi, XXXIII, 185-188.

Kodaman, B. (1987). II. Abdülhamid Devri Doğu Anadolu Politikası. Ankara: Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü.

Kürkçüoğlu, C. (2008). Şanlıurfa 1850-1950. Şanlıurfa: ŞURKAV.

Nicault, C. (2001). Kudüs 1850-1948 (Çev. E. S. Vali). İstanbul: İletişim.

Ortaylı, İ. (1983). Osmanlı imparatorluğu’nun En Uzun Yüzyılı. İstanbul: Hil.

Seyitdanlıoğlu, M. (1996). Tanzimat Devri’nde Meclis-i vâlâ. Ankara: TTK.

Tanpınar, H. (2001). XIX. Asırda Türk Edebiyatı Tarihi. İstanbul: Çağlayan Kitabevi.

Urfa. (1984). Yurt Ansiklopedisi, X, 7367-7389.

Zürcher, E. (1999). Modernleşen Türkiye’nin Tarihi (Çev. Y. S. Gönen). İstanbul: İletişim Yayınları.

Kaynak Göster

APA Kutkan, Ö . (2015). Modernleşme Dönemi Sosyal Tarih Yazımına İlişkin Kısa Bir Değerlendirme: Urfa Örneği . Dört Öge , (8) , 3-8 .