Bahûr İsrâîl’in Cerîde-i Felsefiye’si ve osmanlı’da İlk Das Kapital Tefrikası

Cerîde-i Felsefiye Ağustos 1912’de Bahûr İsrâîl tarafından çıkarılmış ve sadece bir sayı neşredilebilmiş Osmanlıca bir dergidir. Bilim ve felsefenin yanı sıra ekonomi ile ilgili yazılar bulunan dergide Ahmed İbrahim Bey’e ait olan biri dışındaki tüm makaleler Bahûr İsrâîl tarafından kaleme alınmıştır. Ekonomi ile ilgili yazılarda dönemin ünlü ekonomisti Mehmed Cavid Bey üzerinden liberal ekonominin eleştirisi yapılmaktadır. Bir diğer yazıda ise Karl Marks’ın ünlü eseri Kapital’in Fransızcasından yapılan bir tefrikaya başlandığı görülmektedir. Dergi ve yazarları Osmanlı’da 1908’den sonra başlayan sosyalist hareketin üyeleri olarak kabul edilebilir

Bahûr İsrâîl’s Cerîde-i Felsef iye of and First Feuilleton Of Marx’s Das Kapital in The Ottoman Perıod

Cerîde-i Felsefiye is a popular magazine published only one issue in İstanbul by Bahûr İsrâîl in August 1912. İt contained some writings about philosophy and economics. All but one penned by Bahûr İsrâîl. İn the economic writings it is criticized liberal economy and advocated Marxist economics. İn another article famous work of Marx’s Das Kapital is serialized. Magazine and its authors can be considered as members of the socialist movement began in the Ottoman Empire after 1908

___

  • Berkes, Niyazi. (1975), Türkiye İktisat Tarihi, (Cilt 2), İstanbul: Gerçek Yayınevi.
  • Cerîde-i Felsefiye, (9 Ağustos 1328), Sayı 1, Dersaâdet (İstanbul): Kanâat Matbaası.
  • Demir, Remzi. (2007), Philosophia Ottomanica Osmanlı Dönemi’nde Türk Felsefesi, (Cilt 3), Ankara: Lotus.
  • Duman, Hasan. (1986), İstanbul Kütüphaneleri Arap Harfli Süreli Yayınlar Kataloğu 1828- 1928, İstanbul.
  • Gribbin, John. (2013), Bilim Tarihi, Çeviren: Barış Gönülşen, İstanbul: Alfa
  • Korlaelçi, Murtaza. (1986), Pozitivizmin Türkiye’ye Girişi, İstanbul: İnsan Yayınları.
  • Marks, Karl. (2003), Kapital, Çeviren: Alaattin Bilgi, (Cilt 1), Eriş Yayınları.
  • Özen, M. Nihat. (1941), Son Asır Türk Edebiyatı, İstanbul: Maarif Matbaası.
  • Ülken, H. Ziya. (2005), Türkiye’de Çağdaş Düşünce Tarihi, İstanbul: Ülken Yayınları.
  • Yıldırım, Cemal (1999), Bilim Tarihi, İstanbul: Remzi Kitabevi.

___

APA Yurtoğlu, B. (2016). Bahûr İsrâîl’in Cerîde-i Felsefiye’si ve osmanlı’da İlk Das Kapital Tefrikası . Dört Öge , (9) , 115-130 .