Serum neuron specific enolase levels in experimental global cerebral ischemia

Tavşanlar üzerinde gerçekleştirilen bu deneysel çalışma Fakültemiz araştırma laboratuvarlarında gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın amacı, oluşturulan global serebral iskemi ile serum nöron spesifik enolaz (NSE) değerleri arasındaki ilişkiyi ve magnezyum sülfat infüzyonunun serum NSE düzeyine olan etkisini incelemek olmuştur. 12 erkek Yeni Zelanda tavşanı rastgele iki gruba ayrılarak çalışıldı. Propofol aneztezisi altında hayvanlara bir saat süren arteria karotis kommünis klipi uygulanarak serebral akım durduruldu. Küpler açıldıktan sonra birinci gruptaki toplam 6 tavşana %0.9 sodyum klorür infüzyonu; ikinci gruptaki 6 tavşana ise bir saat süreli magnezyum sülfat (2,5 mmol/kg/h) infüzyonu yapıldı. Serebral iskemi oluşturulmadan önce, oluşturulduktan bir saat sonra ve bir saatlik reperfüzyon döneminden sonra kan örnekleri alındı. Serum NSE değerleri enzim immunoassay (Cobas Core NSE EIA Roche kit) kullanılarak, serum magnezyum değerleri ise spektrofotometrik yöntemle (Menarini Cod kit) ölçüldü. Veriler Mann Whitney U testi kullanılarak değerlendirildi. Sonuçta serebral iskeminin birinci saati sonunda NSE değerlerinde anlamlı artış olduğu (p

The purpose of the present experimental study in rabbits, was to investigate the correlation between global cerebral ischemia and serum Neuron Specific Enolase (NSE) levels and the effects of magnesium sulfate infusion (MgSO<sub>4</sub>) on serum NSE levels. We used twelve male New Zealand rabbits divided randomly into two groups. Hypotensive cerebral ischemia model was performed by clipping common carotid arteries for one hour under propofol anesthesia. One hour later, clips were opened. The six rabbits (first group) were perfused only with sodium chloride 0.9% and, the other six (second group) were perfused with magnesium sulfate solution 2.5 mmol/kg/h for one hour. Blood samples were obtained for measuring serum NSE and Mg levels before cerebral ischemia, after ischemia and after reperfusion periods. Serum NSE levels were measured using enzyme immunoassay (Cobas Core NSE EIA dRoche Kit). Serum magnesium levels were determined using spectrophotometric Menarini Cod Kit. Statistical analysis were performed using Mann Whitney U test. We obtained statistically significant increases in serum neuron specific enolase concentrations after global cerebral ischemia (p<0,05). Magnesium sulfate infusion has increased serum magnesium levels(p<0,05) but not changed serum NSE levels. In conclusion, in addition to the cerebrospinal fluid, serum neuron specific enolase estimation may have a predictive value in the evaluation of the cerebral infarction and a prognostic parameter during post ischemic course. MgSO<sub>4</sub> infussion doesn't have any effect on serum NSE levels. This study has been performed in the research laboratories of Dokuz Eylül University Medical Faculty.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1300-6622
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 1984

4.5b 3.1b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Prevalence of diabetes mellitus among adult population Narlıdere district-İzmir; With reference to the affects of some major causes

Gazanfer AKSAKOĞLU, Sena YEŞİL, Reyhan UÇKU, Uğur YILMAZ

Serum neuron specific enolase levels in experimental global cerebral ischemia

Meral FADILOĞLU, Necati GÖKMEN, Ersöz Hilal KOÇDOR, Yüksel ERKİN, Semih KÜÇÜKGÜÇLÜ, Atalay ARKAN, M. Ali KOÇDOR

Çocukluk çağında akut karbonmonoksit zehirlenmesi

Semra KURUL, ADEM AYDIN, Eray DİRİK

Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu tanısına varılan olguların DSM-IV ölçütlerine göre belirti sıklığı ve dağılımı ve diğer yıkıcı davranış bozukları ile birlikteliği

Aynur PEKCANLAR, Atilla TURGAY, Süha MİRAL

Candida türlerinin tanımlanmasında Chromagar candida besiyerinin değerlendirilmesi

Aydan ÖZKÜTÜK, Aylin ŞENGÖNÜL, Nuran YULUĞ

Değişik lipidler ile beslenmenin beyin lipid bileşimine etkisi

Pınar AKAN, Murat ÖRMEN, Sedef GİDENER, Meral FADILOĞLU

Çocukluk çağında nörofibromatozis tip 1 ile ilişkili optik gliom ve yumuşak doku sarkomları

Mutafoğlu Kamer UYSAL, Nur OLGUN, Faik SARIALİOĞLU, Ayşe ERBAY, Rıza ÇETİNGÖZ, Funda ÇORAPÇIOĞLU, Üzeyir GÖNENÇ, Arzu KOVANLIKAYA, Aydanur KARGI

Akut anterior miyokard infarktüslü olgularda basit elektrokardiografik parametrelerle sol ön inen koroner arterdeki lezyon yerinin öngörülmesi

Sema GÜNERİ, Önder KIRIMLI, Ozan KINAY, Cem NAZLI, Vehip KESKİN, Ümit TEKİN

Stafilokok suşlarının teikoplanin duyarlılıklarının farklı yöntemlerle değerlendirilmesi

Zeynep GÜLAY, İ. Mehmet Ali ÖKTEM, Meral BİÇMEN, Tuba ATAY, Nuran YULUĞ

Tanısal serum proteinlerinin kantitatif değerleri üzerine ısının ve bekleme süresinin etkilerinin araştırılması

Aylin ŞENGÖNÜL, Nuran YULUĞ