İki olgu eşliğinde Peyronie hastalığının cerrahi tedavisinde penil plikasyon yöntemlerinin değerlendirilmesi

Peyronie hastalığı peniste ağrı, penil kurvatür ve erektil disfonksiyona (ED) neden olan,tunika albugineanın fibroblast proliferasyonunun neden olduğu fibröz plak oluşumuyla karakterize inflamatuar bir süreçtir. Tanımlanan medikal tedavi alternatifleriyle az sayıda prospektif kontrollü çalışmada anlamlı klinik etkinlik ortaya konabilimiştir.Cerrahi tedaviler (penil plikasyon, Nesbit plikasyonu, plak insizyonu ve greft ve penil protez implantasyonu) Peyronie hastalığı stabilleştikten sonra önerilmelidir. Cerrahi tedavi sonuçlarının incelendiği çalışmalarda stabil dönemdeki deformitelerin Nesbit prosedürüyle başarıyla düzeltildiği ve bu yöntemde postoperatif ED’nin en düşük olduğu gösterilmiştir. Plak insizyonu ve greftleme yöntemi, postoperatif ED oranı yüksek olsa da belirgin penis kısalığı bulunan ve erektil fonksiyon kalitesi iyi olan hastalarda önerilmelidir. Erektil disfonksiyonu olan hastalarda ise en uygun seçenek penil protez implantasyonudur. Bu yazımızda iki olgunun sunumu eşliğinde Peyronie hastalığında penil plikasyon yöntemleri değerlendirilmiştir.

Analysis of penile plicaiıon methods in the surgical treatment of Peyronie disease with the presentation of two cases

Peyronie’s disease is characterized by an inflammatory response beneath the tunica albuginea with fibroblast proliferation forming a thickened fibrous plaque that may cause penile pain, penile curvature and erectile dysfunction (ED). Medical treatments have been described but few prospective controlled trials have revealed significant clinical benefits. Surgical treatments (penile plication, Nesbit plication, plaque incision and grafting and penile prosthesis insertion) should be considered after Peyronie’s disease has stabilized. Surgical outcome studies reveal that a stable deformity is best corrected with the least postoperative ED by a Nesbit procedure. Plaque incision and grafting should be reserved for men with good erectile function and marked penile shortening although there is a higher prevalence of postoperative ED. Implantation of a penile prosthesis is an excellent option for men with an accompanying erectile deficit. The present article reviews the penile plication methods for the surgical alternatives of Peyronie’s disease with the presantation of two cases.

Kaynakça

1. Nesbit, RM. Congenital curvature of the phallus: Report of three cases with description of corrective operation. J Urol 1965; 93: 230-232.

2. Gholami SS, Lue TF. Peyronie's disease. Urol Clin North Am 2001; 28: 377-390.

3. Lindsay MB, Schain DM, Grambsch P, Benson RC, Beard CM, Kurland LT. The incidence of Peyronie’s disease in Rochester, Minnesota 1950 through 1984. J Urol 1991; 146:1007-1009.

4. La Pera G, Pescatori ES, Calabrese M, et al. Peyronie’s disease: prevalence and association with cigarette smoking. A multicenter population-based study in men aged 50–69 years. Eur Urol 2001; 40:525-530.

5. Carrieri MP, Serraino D, Palmiotto F, Nucci G, Sasso F. A case-control study on risk factors for Peyronie's disease. J Clin Epidemiol 1998; 51: 511-515.

6. Gholami SS, Gonzalez-Cadavid NF, Lin CS, Rajfer J, Lue TF. Peyronie’s disease: a review. J Urol 2003;169: 1234–1241.

7. Gelbard MK, Dorey F, James K. The natural history of Peyronie’s disease. J Urol 1990; 144: 1376-1379.

8. Mynderse LA, Minga M. Oral therapy for Peyronie’s Disease. Int J Impot Res 2002; 14: 340-344.

9. Pryor J, Akkus E, Alter G, et al. Priapism, Peyronie’s disease, penile reconstructive surgery. In Lue TF, Basson R, Rosen R, Gıiliano F, Khoury S, Montorsi F, eds. Sexual Medicine, Sexual dysfunctions in men and women, Health publications, 2004;383-409.

10. Montorsi F, Salonia A, Maga T, et al. Evidence based assessment of long-term results of plaque incision and vein grafting for Peyronie’s disease. J Urol 2000;163: 1704-1708.

11. Levine LA, Lenting EL. A surgical algorithm for the treatment of Peyronie's disease. J Urol 1997; 158: 2149-2152.

12. Tornehl CK, Carson CC. Surgical alternatives for treating Peyronie’s disease. BJU Int 2004; 94: 774-783.

13. Tornehl C, Carson CC. Surgical treatment of Peyronie’s disease. Urol Clin N Am 2005; 32: 479-485.

14. Pryor JP, Fitzpatrick JM. Anew approach to correction of the penile deformity in Peyronie’s disease. J Urol 1979;122:622-623.

15. Rehman J, Benet A, Minsky LS, Melman A. Results of surgical treatment for abnormal penile curvature: Peyronie’s disease and congenital deviation by modified Nesbit plication. J Urol 1997;157:1288–1291.

16. Licht MR, Lewis RW. Modified Nesbit procedure for the treatment of Peyronie's disease: A comparative outcome analysis. J Urol 1997; 15: 460-463.

17. Mufti GR, Aitchison M, Bramwell SP, Paterson PJ, Scott R. Corporeal plication for surgical correction of Peyronie's disease. J Urol 1990; 144: 281-282.

18. Pryor JP. Correction of penile curvature in Peyronie’s disease: why I prefer the Nesbit technique. Int J Impotence Res 1998; 10: 129-131.

19. Savoca G, Thrombetta C, Ciampalini S, De Stefani S, Buttazzi L, Belgrano E. Long-term results with Nesbit’s procedure as treatment of Peyronie’s disease. Int J Impotence Res 2000; 12: 289-293.

20. Syed AH, Abbasi Z, Hargreave TB. Nesbit procedure for disabling Peyronie’s curvature. a median follow-up of 84 months. Urology 2003; 61: 999-1003.

21. Ralph DJ, Al-Akraa M, Pryor JP. The Nesbit operation for Peyronie's disease: 16-year experience. J Urol 1995; 4: 1362-1363.

22. Yachia D. Modified corporoplasty for the treatment of penile curvature. J Urol 1990; 143:80-82.

23. Lemberger RJ, Bishop MC, Bates CP. Nesbit’s operation for Peyronie’s disease. Br J Urol 1984; 56:721-723.

24. Daitch JA, Angermeier KW, Montague DK. Modified corporoplasty for penile curvature. Long term results and patient satisfaction. J Urol 1999; 162: 2006-2009.

25. Sulaiman MN, Gingell JC. Nesbit’s procedure for penile curvature. J Androl 1994; 15: 54-56.

26. Essed E, Schroeder F. New surgical treatment for Peyronie disease. Urology 1985; 25: 582-587.

27. Van der Drift DG, Vroege JA, Groenedijk PM, Slob AK, Schroder FH, Mikisch GH. The plication procedure for penile curvature. Surgical outcome and postoperative sexual functioning. Urol Int 2002; 69: 120-124.

28. Chahal R, Gogoi NK, Sundaram SK, Weston PM. Corporal plication for penile curvature caused by Peyronie’s disease: the patients’ perspective. BJU Int 2001; 87: 352-356.

29. Thiounn N, Missirliu A, Zerbib M, et al. Corporeal plication for surgical correction of penile curvature. Experience with 60 patients. Eur Urol 1998; 33: 401-404.

30. Geertsen UA, Brok KE, Andersen B, Nielsen HV. Peyronie curvature treated by plication of the penile fasciae. Br J Urol 1996; 77: 733-735.

31. Nooter RI, Bosch JL, Schroder FH. Peyronie’s disease and congenital penile curvature: long-term results of operative treatment with the plication procedure. Br J Urol 1994; 74: 497-500.

32. Van Der Horst C, Martinez Portillo FJ, Seif C, Alken P, Juenemann KP. Treatment of penile curvature with Essed–Schroder tunical plication: aspects of quality of life from the patients’ perspective. BJU Int 2004; 93:105-108.

33. Gholami SS, Lue TF. Correction of penile curvature using the 16-dot plication technique: A review of 132 patients. J Urol 2002; 167: 2066-2069.

Kaynak Göster

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
  • ISSN: 1300-6622
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 1984

11.2b6.7b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Bronkodilatatör tedaviye yanıtsız hışıltılı çocuk

Arzu BABAYİĞİT, Duygu ÖLMEZ, Savaş DEMİRPENÇE, Nevin UZUNER, Mehmet TÜRKMEN, Özkan KARAMAN

Genetik araştırmaların etik yönü ve bir örnek üzerinden bilgilendirilmiş gönüllü olur formu

CANAN ULUOĞLU, Nurten AKARSU, FERDA EMRİYE PERÇİN

Erken süt çocukluğu döneminde anne sütü ve formüla alan bebeklerin antropometrik verilerinin, beslenme özelliklerinin karşılaştırılması ve bu değişkenlerin kan şekeri, insülin ve IGF-1 hormonları ile ilişkisi

Uluç YİŞ, Yeşim ÖZTÜRK, Ali Rıza ŞİŞMAN, Sezer UYSAL, Benal BÜYÜKGEBİZ

Defensinler ve H. pylori enfeksiyonundaki rolleri

Bekem Özlem SOYLU, Yeşim ÖZTÜRK

Foramen supraorbitale’nin morfolojisi ve morfometrisi

Funda AKSU, Gülşah ZEYBEK, Necip ÇAPRAZ, Ekin BAŞAR, Cem EROL

Foramen mandibulae’nin lokalizasyonu ve morfometrisi

Funda AKSU, Gülşah ZEYBEK, Emre AKSU, Eyüp ÖZCAN, Necip ÇAPRAZ, Alpay M. ALİBEYOĞLU

İki olgu eşliğinde Peyronie hastalığının cerrahi tedavisinde penil plikasyon yöntemlerinin değerlendirilmesi

Ömer DEMİR, AHMET ADİL ESEN

Liken planuslu olgularda mukoza tutulum sıklığı

Sevgi AKARSU, Kamil POYRAZ, Erdoğan YAŞAR, Fikret ÜNAL, İhsan GÜNDÜZ, Şebnem ÖZKAN

Urtikaryalı olgularda etyolojik etkenlerin saptanması

Ergün KUŞKU, Özge AKBAŞ, Pınar SELÇUK, Fulya GÖNEN, Didem ERDEM, Şebnem ÖZKAN

Nörolojik gelişme geriliği riski olan sütçocuklarının erken belirlenmesinin önemi ve klinisyenin rolü

Hız Semra KURAL