Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde probleme dayalı öğrenim değerlendirme formlarına ilişkin güvenilirlik çalışması

Amaç: Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesinde eğirim yönlendiricilerinin, öğrencilerin PDÖ oturumlarındaki etkinliklerini değerlendirmeleri amacıyla kullandıkları formun güvenilirlik düzeyinin yükseltilmesine ilişkin çalışmanın su-nulması. Gereç ve Yöntem: 1999-2000 akademik yılında eğitim yönlendiricileri tarafından doldurulan öğrenci etkinlik değerlendirme formlarına ilişkin güvenilirlik analizleri, SPSS 8.0 for Windows programında Cronbach alpha güvenilirlik katsayıları hesaplanarak yapılmıştır. Elde edilen veriler doğrultusunda güvenilirlik katsayısı düşük olan ifadelerde düzeltmeler yapılarak, form son şekliyle 2000-2001 akademik yılında kullanılmış ve yıl sonunda tekrar forma ilişkin güvenilirlik analizi yapılarak iki yılın verileri karşılaştırümıştır. Bulgular: Formun ilk haline ilişkin güvenilirlik analizinde güvenilirlik katsayısı en düşük düzeyde bulunan değerlendirme ve sorgulama ve kendi kendine öğrenme becerilerine ilişkin ifadeler tekrar gözden geçirilerek değişiklikler yapılmıştır. 2000-2001 yılında yapılan çalışmanın sonuçlarında değerlendirme becerilerine ilişkin ifadelerin güvenilirlik katsayısının 0.96'ya, sorgulama ve kendi kendine öğrenme becerilerine ilişkin ifadelerin güvenilirlik katsayısının 0.85'e yükseldiği görülmektedir. Ancak iletişimle ilgili ifadelerde güvenilirlik katsayısının 0.83 gibi kabul edilebilir bir düzeye düşmesi nedeniyle iletişimle ilgili ifadelerin tekrar gözden geçirilmesi planlanmıştır. Sonuç: Genel olarak formun güvenilirlik analizinde Cronbach alpha katsayısının 0.83'den 0.95'e yükselmesi forma ilişkin yapılan iyileştirme çalışmasının olumlu sonuçlandığını düşündürmektedir.
Anahtar Kelimeler:

Anketler, Probleme dayalı öğrenme

A reliability study of problem-based learning evaluation forms in Dokuz Eylül University School of Medicine

Objective: The aim of this study is to preseni the reliability study of the form which is used by the tutors to evaluate the effectiveness of the students at Problem-based learning sessions in Dokuz Eylül University School of Medicine. Material and Method: Reliability analysis of the forms which is used by the tutors during the 1999-2000 academic year was done by calculating Cronbach alpha coefficient with SPSS 8.0 for Windows Programme and the items which had low reliability coefficient were revised. Revised forms were used during 2000-2001 academic year. At the end of the 2000-2001 academic year," reliability analysis was done and the results of the two years were compared. Results: The items of the evaluation and the reasoning /şelf learning skills which had low reliability coefficient were reviewed and revised. Revised forms were used in 200-2001 academic year and the reliability coefficent of the items of the evaluation skill increased to 0,96 and the reliability coefficent of the itemsreasoning/self learning skills increased to 0,85. The reliability coefficent of the items of communication skills decreased to the acceptable level (0,83)nand the revision studies were planned releated to these items. Conclusion: Following the revision study the reliaility coefficent of the total form increased from 0,83 to 0,95.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1300-6622
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 1984

5.4b 3.4b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde probleme dayalı öğrenim değerlendirme formlarına ilişkin güvenilirlik çalışması

Berna MUSAL, Sema OZAN, H. Cahit TAŞKIRAN, MAKBULE İLGİ ŞEMİN

Hipofiz adenomlarında hormon ekspresyonlarının immunohistokimyasal olarak araştırılması

Burcu KANDEMİR, Dilek TOP, Mustafa KUZUCUOĞLU, Nichal MOUMIN, Erdener ÖZER

Genişletilmiş spektrumlu beta-laktamaz üreten Klebsiella pneumoniae suşlarında imipenem, meropenem ve sefoperazon-sulbaktamin etkinliği

Aslı Gamze ŞENER, Ayşe YÜCE

Beyin ölümü kavramı ve DEÜTF anestezi yoğun bakım ünitesindeki olguların retrospektif incelenmesi

Ceyhun CAN, Ufuk GÖKER, SAYGIN ABALI, Tuğçe ÇİFTÇİ, Önder DOKSÖZ, Leyla İYİLİKÇİ, Ali GÜNERLİ

Probleme dayalı öğrenimde öğrenci perspektifi: Ne kadar değiştik?

MAKBULE İLGİ ŞEMİN, Dilek GÜLDAL, Semih ŞEMİN, Sedef GİDENER

Incontinentia pigmenti achromians

Emel FETİL, Turna İLKNUR, Nevruz BOYRAZ, Handan ÇAKMAKÇI, Arzu KOVANLIKAYA, Semra KURUL, Şebnem ÖZKAN

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde öğrencilerin eğitim etkinlikleri, fakültenin sağladığı destek / olanaklar, eğitim yönlendiricilerine ilişkin görüşleri

Berna MUSAL, H. Cahit TAŞKIRAN, Oğuz DİCLE, Şebnem ÖZKAN

Behçet sayrığında klinik bulgular. Geriye dönük inceleme

Şebnem ÖZKAN, Turan İLKNUR, Emel FETİL, Nalan GÜRLER, Nevruz BOYRAZ, Abdullah G. AYDAR, Aytuğ KOÇYİĞİT, İbrahim TOPRAK

Kolorektal adenomlarda görülen müsin profili değişikliklerinin kolorektal karsinom gelişimindeki önemi

Banu LEBE, Ali KÜPELİOĞLU

Mide kanserli hastalarda parmak ve avuç içi izleri: Bir dermatoglifik çalışma

M. Hakan POLAT, Metin CANER