Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde çalışan öğretim elemanlarının yayın etiği konusundaki bilgi ve görüşleri

Bu çalışmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde (DEÜTF) çalışmakta olan tüm akademik personelin yayın etiği konusundaki eğitim düzeyleri, öğretim elemanlarının bilimsel bir araştırmada yazar olabilmek için gerekli olduğunu düşündükleri ölçütler ve bu ölçütlerin The International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) tarafından kabul edilen yazarlık ölçütlerine uygunluğu, yazar olabilmek için anabilim dallarında uygulanan ölçütler ve öğretim elemanlarınca yayın etiği konusunda sorun olarak tanımlanan konular saptanmaya çalışılmıştır. Bu amaçla 12 soruluk bir anket formu uygulanmıştır. 657 öğretim elemanından 230'u anketi yanıtlamış; %10.4'ü daha önce konu hakkında eğitim aldığını belirtirken %89.6'sı bu konudaki bilgilerini kendi değerlendirmelerine göre yetersiz bulmuştur. Öğretim elemanlarının ICMJE tarafından kabul edilen yazarlık ölçütlerinin tümünü bilme oranı %16.0'dır. Anabilim dallarında çeviri yapmak (%32.5), istatistik değerlendirme (%32.5), anabilim dalı başkanı olmak (%28.9) oldukça sık oranlarda yazar olabilmek için yeterli görülmektedir. Öğretim elemanları yayın etiği ihlali olarak gördükleri ilk üç sorun, "Hediye yazarlık". "Araştırma sonuçlarının değiştirilerek yayımlanması" ve "Anlamlı sonuç çıkarmak için yapılan değişiklikler"dir.

Ethical considerations in scientific publications is still debated. It is mostly accepted that there should be criteria for the authorship. In this observational study we tried to investigate knowledge of the academic staff of the Dokuz Eylül University Medical Faculty on criteria for authorship which is established by The International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE). The academic staff were questioned whether they had specific education on publication ethics. The attitudes of and the problems defined by the faculty members and the criteria applied by different departments about authorship were also studied. A questionnaire with 12 questions was applied to the whole population of faculty members which was 657. Two hundred thirty of 657 answered the questionnaire (35.0%). While 10.4 % of the academic staff declared that they had an education, 89.6 % of the faculty members assessed their knowledge as "Insufficient" about ethical rules of scientific publication. ICMJE criteria were known by 16.0% of them. Translation (32.5%), statistical assessment (32.5%) or being the head of a department (28.9%) were found adequate for authorship. Gift authorship, changing the results of the study, and forcing changes in order to obtain "statistically significant" results were ranked as most imported ethic problems. It was concluded that implementation of the publication ethics issues to the pre and postgraduate education programmes would be effective.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1300-6622
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 1984

4.4b 3.1b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Takayasu arteriti ve anestezi (Olgu sunumu)

Leyla İYİLİKÇİ, Mehmet AKDOĞAN

Sürekli ambulatuvar periton diyalizi (SAPD) hastalarında S..Aureus deri taşıyıcılığının peritonit insidansına olan etkisi

Aykut SİFİL, Caner ÇAVDAR, Meral KÜÇÜKGÜVEN, Ali ÇELİK, Taner ÇAMSARI, Nuran YULUĞ

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde çalışan öğretim elemanlarının yayın etiği konusundaki bilgi ve görüşleri

Murat CİVANER, Yücel DEMİRAL, Semih ŞEMİN, Amato Zuhal OKUYAN

Koroner stent implantasyonu sonrası restenozun belirlenmesinde QT dispersiyonu

Özhan GÖLDELİ, Önder KIRIMLI, Özgür ASLAN, Özer BADAK, Sema GÜNERİ

Assessment of anaesthesia and anaesthetist through the patients' point of view

Deniz ÖZZEYBEK, Berna ONGUN, Sermin ÖZTEKİN, Zahide ELAR

Enterokoklarda aminoglikozid ve vankomisin direncinin araştırılması

Ayşe YÜCE, Aydan ÖZKÜTÜK, Zeynep GÜLAY, Nuran YULUĞ

Serviks kanserli olgularda "Southern Blot Hybridization" metodu ile human papilloma virüs DNA'sının saptanması

Sabahattin ALTUNYURT, Berrin ACAR, Serkan GÜÇLÜ, Oktay ERTEN, Neşe ATABEY, Kutsal YÖRÜKOĞLU, Meral SAKIZLI

Esansiyel hipertansiyonda dermatoglifik çalışma

M. Hakan POLAT, Metin CANER, Yasemin F. POLAT

Transözefageal ekokardiografi ile mitral darlıklı hastalarda mitral kapak alanının hesaplanmasında "Proximal isovelocity surface area" (PISA) yönteminin değeri

Özer BADAK, Cemil GÜRGÜN, Soydaş Cahide ÇINAR, Tarkan TEKTEN, Levent CAN, Cüneyt TÜRKOĞLU

Ramus superficialis nervi radialis'in anatomik incelenmesi