An anatomical consideration of the internal mammary (thoracic) artery and vein

Giriş: Arteria thoracica interna (ATI) ve vena thoracica interna (VTI) anatomik yerleşimleri nedeniyle koroner by-pass cerrahisinde ve meme rekonstrüksiyonlannda önemli yere sahiptir. Çalışmamızın amacı, cerrahi öneme sahip olan ATI ve VTI%in anatomik olarak incelenmesidir. Gereç ve yöntem: Çalışmamız formaldehit ile fikse edilmiş 10 erişkin insan kadavrasında gerçekleştirildi. Disseksiyon ile sternumvun her iki yaninda ATI ve VTI görünür hale getirilerek ölçümler yapıldı. Bulgular: ATFnın olguların %88,89vunda (16/18) iki dala ayrıldığı gözlendi. Ayrılma yeri 4. kostanın üst ucu (%12,50), 4. kostanin alt ucu (%6,25), 5. kostanin üst ucu (%6,25), 5. kostanin alt ucu (%43,75), 6. kostanin üst ucu (%31,75) olarak belirlendi. ATPnin ortalama çapı 2,58 mm (min-max: 2,00-3,20 mm), 5. interkostal aralık (IA)vda sternunTa ortalama uzaklığı 13,11 mm (min-max: 6,00-22,00 mm) olarak ölçüldü. VTI'nın olguların %94,44vünde (17/18) iki dala ayrıldığı gözlendi. Ayrılma yeri 1. kostanin alt ucu (%5,90), 2. kostanin üst ucu (%5,90), 2. kostanin alt ucu (%5,90), 2. IA (%17,65), 3. kostanin üst ucu (%23,50), 3. kostanin alt ucu (%5,90), 3. IA (%5,90), 4. kostanin üst ucu ( %11,72), 4. kostanin alt ucu (%5,90), 5. kostanin üst ucu ( %11,72) olarak belirlendi. VTFnin ortalama çapı 2. IA'da 3.12 mm (min-max: 1,90-5,00 mm), 3. IAV da 2,59 mm (min-max: 1,8-3,9 mm) olarak ölçüldü. Sonuç: ATI ve VTI hem proksimal hem de distal yönde gerçekleştirilecek anastomozlar için uygun özelliklere sahip damarlardır. Bu nedenle anatomik olarak iyi tanımlanmalarının klinik önemi büyüktür.

Arteria ve vena thoracica interna'nın anatomik önemi

Introduction: Anatomic position of the internal mammary vessels is important in breast reconstruction and coronary artery myocardial revascularisation. Objective of this study was to describe detailed anatomy of the internal mammary vessels. Material and method: Dissection was performed in 10 formalin fixed human cadavers . After both of the clavicles were removed the anterior mammary wall was released by cutting it on both sides of the cadavers following the midaxillary line. The parietal pleura and endothoracic fascia were stripped on the posterior surface of the anterior thoracic wall and the transversus thoracis muscle was removed. The internal thoracic vessels were dissected. The diameter and distance of the vessels from the sternum were measured from the first intercostal space (ICS) to sixth ICS. The number, relationships and bifurcation points of the vessels were recorded.Results: The internal mammary (thoracic) artery IMA was divided into twc branches in 88.89% of all cases. The point of division occured at cranial edge of 4tr. r^b, at caudal edge of 4th rib, at the cranial edge of 5th rib, at caudal edge of 5th rib atNcaudal edge of 6th rib as 12.50%, 6.25%, 6.25%, 43.75%, 31.75% respectively Thepmean diameter of the IMA was mesaured as 2.58 mm (range 2.00-3.20 mm), and* the mean distance of the IMA to the sternum was measured as 13.11 mm (range 6.00-22 mm) at the 5th ICS. The IMV was divided into two branches in 94.44% (17/18) of |he cases. The point of division occured at the caudal edge of 1st rib (5.90%), at theifranial edge of 2nd rib (5.90%), at caudal edge of 2nd rib (5.90%), at 2nd ICS (17.65%), at cranial edge of 3rd rib (23.50%), at the caudal edge of 3rd rib (5.90%), at 3rd ICS (5.90%), at cranial edge of 4th rib (11.72%), at caudal edge of 4th rib (5.90%) and at cranial edge of 5th rib (%11.72). The mean diameter of the medial IMV was mesaured as 2.48 mm (range 1.9-3.4 mm) at the 2nd ICS, and 2.59 mm (range 1.8-3.9 mm) at the 3rd ICS. Conclusion: The internal mammary vessels can provide double recipient vessels (proximal and distal ends) for anastomoses to both the deep inf<ş|jMr epigastric artery and vein.

Kaynakça

1. Coleman JJ, Bostwick J. Rectus abdominis muscle-mus-culocutaneous flap in chest-wall reconstruction. Surg Clin North Am 1989; 69: 1007- 1027. 2. Ninkovic MM, Schwabegger AH, Anderl H. Internal mammary vessels as a recipient site. Clin Plast Surg 1998; 25: 213-221. 3. Henriquez-Pino JA, Gomes WJ, Prates JC, Buffolo E. Surgical anatomy of the internal thoracic artery. Ann Thorac Surg 1997;64:1041-1045. 4. Feng LJ. Recipient vessels in free-flap breast reconst- ruction: a study of the internal mammary and thoraco- dorsal vessels. Plast Reconstr Surg 1997;99: 405-416. 5. Li S, Mu L, Li Y, et al. Breast reconstruction with the free bipedicled inferior TRAM flap by anastomosis to the proximal and distal ends of the internal mammary vessels. J Reconstr Microsurg 2002;18: 161-168. 6. Demirkılıç U, Bolcal C, Küçükarslan N, et al. Çok genç hastalarda (20-29 yaş) koroner arter by-pass greft cerra- hisi orta ve geç dönem sonuçları. Anadolu Kardiyoloji Dergisi 2004; 4:25-29. 7. Ekim H, Kutay V, Demirbağ R. Internal torasik arterin anatomisi ve diseksiyon tekniklerinin sternal dolaşıma ve solunum fonksiyonuna etkisi. T Klin J Cardiovas- cular Surg 2003;4:27-32. 8. Soyluoğlu Aİ, Tanyeli E, Marur T, Ertem AD, Özkuş K. Türkiye'de yaşayan insanlarda arteria thoracica in-terna'nın sternum kenarına uzaklığı. Karadeniz Tıp Dergisi 1996;9:44-45. 9. Yazıcioğlu L, Aral A. Koroner arter by-pass cerrahisin- de internal mammarian arter greftlerinde uygun anas- tomoz bölgesi. Klinik Bilimler&Doktor 1999;5:493-496 10. Yazıcioğlu L, ElalmışAÖ, Kaya K, Aral A, Özyurda Ü. Koroner arter by-pass cerrahisinde bilateral internal mammariyan arter deneyimlerimiz. T Klin J Cardiovascular Surg 2003;4:95-99. 11. Hefel L, Schwabegger A, Ninkovic M, et al. Internal mammary vessels: anatomical and clinical considerati- ons. BrJ Plast Surg 1995; 48: 527-532. 12. Pietrasik K, Bakon L, Zdunek P, Wojda-Gradowska U, Dobosz P, Kolesnik A. Clinical anatomy of internal thoracic artery branches. Clinical Anatomy 1999:^2: 307-314. 13. Arnez ZM, Valdatta L, Tyler MP, Planinsek F. Anatomy of the internal mammary veins and their use in free TRAM flap breast reconstruction. Br J Plast S.urg 1995; 48: 540-545. 14. Han S, Yoon SY, Park JM. The anatomical evaluation of internal mammary vessels using sonography and 2- dimensional computed tomography in Asian. The Bri- tish Association of Plast Surg 2003;56:684-688. 15. Zenn MR, Heitmann C. Extended TRAM flap: feasi- bility study on fresh human cadavers. Ann Plast Surg 2003; 50: 256-262. 16. Williams PL, Warwick R. Gray's Anatomy 36th ed. WB-Saunders, Philadelphia 1973; 644- 645. 17. Last RJ. Anatomy Regional and Applied 7th ed. Churchill Livingstone, Edinburgh, 1984; 217. 18. Kremer K, Platzer W. Chirurgische Operationslehre, Band 2. Thieme Verlag, Stuttgart, 1991. 19. Schwabegger AH, Bodner G, Rieger M, Jaschke W, Ninkovich MM. Internal mammary vessels as a model for power doppler imaging of recipient vessels in mic- rosurgery. Plast Reconstr Surg 1999;104:6:1656-1661. 20. Clark CP 3rd, Rohrich RJ, Copit S, Pittman CE, Robinson J. An anatomic study of the internal mam- mary veins: clinical implications for free-tissue-transfer breast reconstruction. Plast Reconstr Surg 1997; 99:2: 400-404.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1300-6622
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 1984

4.4b 3.1b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Tek trokar ile karın içinde laparoskopik appendektomi: Yeni bir yöntem

Oğuz ATEŞ, Gülce HAKGÜDER, Mustafa OLGUNER, Feza M. AKGÜR

Su kaynaklı bir parazit: Cryptosporidium

Selma USLUCA, Ümit AKSOY

Tekrarlayan hışıltının nadir bir nedeni olarak pulmoner arter slingi

Arzu BABAYİĞİT, Duygu ÖLMEZ, Nevin UZUNER, Özkan KARAMAN, Gül SAYLAM, Nurettin ÜNAL, Handan ÇAKMAKÇI

Akciğer apseli bir süt çocuğu

Duygu ÖLMEZ, Arzu BABAYİĞİT, Nevin UZUNER, Nazan KAVAS, Eray DİRİK, Özkan KARAMAN, Handan ÇAKMAKÇI

Akut gastroenteritli olguların başvuru surasındaki bulgularının ve tedaviye yanıtlarının değerlendirilmesi

ADEM AYDIN, Nur ARSLAN, Gülbahar BİM, Nezaket KOÇAK, Cevdet G. SAĞILTICI, Çetin GÜNDOĞDU, Nurettin ÜNAL, HASAN HÜSEYİN ÖZKAN

Parsiyel sitokrom C oksidaz eksikliği ile ilişkili Leigh sendromu: Olgu sunumu

Uluç YİŞ, Orkide HÜDAOĞLU, Semra KURUL, Handan ÇAKMAKÇI, Erdener ÖZER, Eray DİRİK

Başka nedenlerle laparoskopi yapılan hastalarda processus vaginalis açıklığının değerlendirilmesi

Gülce HAKGÜDER, Meltem ÇAĞLAR, Oğuz ATEŞ, Mustafa OLGUNER, Feza M. AKGÜR

An anatomical consideration of the internal mammary (thoracic) artery and vein

Çiğdem İÇKE, MUSTAFA GÜVENÇER, Esin KORMAN, İpek ERGÜR

Hemorajik şok sonrası farklı resüsitasyon sıvılarının no-reflow fenomenine etkileri

Selda ATEŞ, Oğuz ATEŞ, Gülce HAKGÜDER, Erol GÖKEL, Çimen OLGUNER, Mustafa OLGUNER, Zahide ELAR, SERPİL PAKSOY, Şerafettin CANDA, Feza M. AKGÜR

Hirschsprung hastalığında tek basamaklı transanal endorektal pull-through ameliyatı sırasında genişlemiş gangliyonik segment varlığının anorektal ve üriner fonksiyonlara etkisi

Oğuz ATEŞ, Gülce HAKGÜDER, Yeliz KART, Mustafa OLGUNER, Feza M. AKGÜR