BANKACILIK SEKTÖRÜ ÇALIŞANLARININ SOSYAL TİCARETE İLGİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Ticaret, insan hayatında uzun süredir var olan alanlardan biridir. Geçmişten günümüze iletişim ve teknoloji alanlarında yaşanan gelişmeler, ticaret için de farklı zeminler oluşmasını sağlamıştır. Sosyal medya platformları ile ticaret faaliyetlerinin kesiştiği noktada ortaya çıkan sosyal ticaret alanı için günümüzün gelişmekte olan yeni ticaret ortamlarından biri konumundadır. Bu çalışmada, bankacılık sektörü çalışanlarının sosyal ticaret üzerine ilgileri demografik özellikler üzerinden karşılaştırılarak incelenmektedir. Kullanıcılardan veri toplama aşamasında anket yöntemi tercih edilmiştir. Pilot çalışmada 81 banka personeli çalışmaya katılmıştır. Pilot çalışmanın ardından bankacılık sektörü çalışanlarına yönelik olarak 402 katılımcı anket formundaki ifadeleri yanıtlamıştır. Toplanan yanıtlar üzerinde faktör analizi yapılmış ve genel ilgi dışında beş farklı ilgi başlığı belirlenmiştir. Yapılan analizler sonucunda beş farklı ilgiye göre katılımcıların demografik özellikleri arasındaki farklılıklar incelenmiştir. Çalışma sonucunda; genç katılımcıların sosyal ticaret ilgilerinin diğer demografik özelliklerdeki katılımcılara göre daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca cinsiyet özelliği açısından yapılan karşılaştırmalarda kadın katılımcıların sosyal ticaret faaliyetlerine daha fazla ilgi gösterdikleri belirlenmiştir.

A STUDY ON THE INTEREST OF BANKING SECTOR EMPLOYEES TO SOCIAL COMMERCE

Trade is one of the long-standing fields in human life. Developments in the fields of communication and technology from the past to the present have created different grounds for trade. Social commerce is one of the developing new trade environments of today that emerges at the intersection of social media platforms and commercial activities. In this study, the interests of the banking sector employees on social trade are examined by comparing based on demographic characteristics. Survey method was preferred for data collection from participants. In the pilot study, 81 bank staffs participated in the study. Following the pilot study, Following the pilot study, 402 participants answered the questions in the questionnaire developed for banking sector employees. Factor analysis was performed on the responses and five different interest topics were identified in addition to general interest. As a result of the analyzes, the differences between the demographic characteristics of the participants were examined according to the five different interests. As a result of this study, it was concluded that the social commerce interests of young participants were higher than those of other demographic characteristics. Furthermore, it was also concluded that female participants have more interest to social commerce activities in terms of gender characteristics.

Kaynakça

Akar, E. (2018). E-ticaret sosyal ticaret mobil ticaret pazarlama temelli yaklaşım. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Alican, C., & Saban, A. (2013). Ortaokul ve lisede öğrenim gören öğrencilerin sosyal medya kullanımına ilişkin tutumları: Ürgüp örneği. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1 (35), 1-14.

Chen, J. V., Su, B.-c., & Widjaja, A. E. (2016). Facebook C2C social commerce: A study of online impulse buying. Decision Support Systems, 57-69.

Creswell, J. W. (2016). Araştırma deseni: Nitel, nicel ve karma yontem yaklaşımları. (Çev. Edt. Selcuk Besir Demir), Ankara: Egiten Kitap.

Demirdöğmez, M., & Taş, H. Y. (2020). z kuşağının E-ticaret algısı ve E-ticareti kullanma sıklığı. Turan: Stratejik Araştırmalar Merkezi, 12(46), 26-32.

Demirdöğmez, M., Gültekin, N., & Taş, H. Y. (2018). Türkiye’de e-ticaret sektörünün yıllara göre gelişimi. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 8(15), 2216-2236.

Durukal, E., Doğaner, M., & Armağan, E. (2019). E-ticaret sitelerinde algılanan sosyal medya pazarlaması faaliyetlerinin e-sadakate etkisi. İşletme Araştırmaları Dergisi, 11 (1), 129-143.

Econsultancy (2019). The state of social Commerce in Southeast Asia https://info2.magento.com/The-State-of-Social-Commerce-in-Southeast-Asia.html (Erişim Tarihi: 2021).

Emir, O., & Durmaz, G. (2009). Afyonkarahisar'ın termal turizm imajı üzerine bir değerlendirme. Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi, 20 (1), 25-32.

Erbay, Ş., & Beydoğan, H. Ö. (2017). Eğitimcilerin eğitim araştırmalarına yönelik tutumları. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (3), 246-260.

Gibreel, O. A. I., AlOtaibi, D. A., Jeon, S., & Yoo, B. (2015). Will insta-business be the electronic contemporary bazaar? An exploratory analysis on electronic commerce in Kuwait. Proceedings of the 17th International Conference on Electronic Commerce 2015, pp. 1-6.

Huang, Z., & Benyoucef, M. (2013). From e-commerce to social commerce: A close look at design features. Electronic Commerce Research and Applications, 12(4), 246-259.

Jang, H., Ko, I., & Kim, J. (2013). The effect of group-buy social commerce and coupon on satisfaction and continuance intention--focusing on the Expectation Confirmation Model (ECM). 46th Hawaii International Conference on System Sciences, pp. 2938-2948. IEEE.

Karacan, D. (2006). Müşteri-odaklı marka denkliği ve marka denkliği unsurlarına yönelik tüketici tutumlarının ölçülmesi: Otel işletmeleri üzerine bir uygulama. (Yüksek Lisans Tezi). Çukurova Üniversitesi.

Kavukçu, M. (2018). Sosyal ağ sitelerindeki reklamların tüketicilerin satın alma davranışlarına etkisi. (Yüksek Lisans Tezi). Hitit Üniversitesi, Çorum.

Kemp (2020). Digital 2020 April Global Statshot https://wearesocial.com/blog/2020/04/digital-around-the-world-in-april-2020, (Erişim Tarihi: 2021).

Küçükgöncü, N. (2018). Sosyal medya reklamlarında tüketici algılarının tutum, davranış ve satın alma üzerindeki etkisi Kayseri'de bir uygulama. (Yüksek Lisans Tezi). Nuh Naci Yazgan Üniversitesi.

Liang, T.-P., & Turban, E. (2011). Introduction to the special issue social commerce: A research framework for social commerce. International Journal of Electronic Commerce, ss. 5-13.

Onurlubaş, E., & Öztürk, D. (2018). Sosyal medya uygulamalarının Y kuşağı satın alma davranışı üzerine etkisi: Instagram örneği. Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 9 (16), ss. 986-1016.

Orun, A. (2017). Elektronik ticaret ve sosyal ticaret ortamlarından alışveriş yapan tüketicilerin risk algısı. (Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul.

Örün, Ö., Orhan, D., Dönmez, P., & Kurt, A. A. (2015). Öğretmen adaylarının bireysel yenilikçilik profilleri ve teknoloji tutum düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5 (1), 65-76.

Özeltürkay, E. Y., Bozyiğit, S., & Gülmez, M. (2017). Instagram'dan alışveriş yapan tüketicilerin satın alma davranışları: Keşifsel bir çalışma. Marmara Üniversitesi Öneri Dergisi, 12 (48), 175-198.

Özgiden, H. (2013). Dijital kültür sürecinde elektronik ticaretin dönüşümü: Sosyal ticaret uygulamaları. (Yüksek Lisans Tezi). Ege Üniversitesi, İzmir.

Ünal, S., Dursun, B. O. Z., & Ataşer, A. (2019). Bireysel emeklilik sistemi üyeliği ve bazı demografik değişkenlerin finansal okuryazarlık ile ilişkisi. Sosyal Bilimler Metinleri, 2019(2), 104-115.

Prenksy, M. (2001). Digital natives, digital immigrants. On the Horizon, 9 (5), 1–6.

Rad, A. A., & Benyoucef, M. (2010). A model for understanding social commerce. Conference on information systems applied research. Nashville.

Salvatori, L., & Marcantoni, F. (2015). Social commerce: A literature review. Science and Information Conference, (ss. 257-262). London.

Sarıyer, N., & Zümrüt, S. (2017). Instagramda farklı süre geçiren kullanıcılar, Instagram reklamlarından farklı mı etkilenir? Girişimcilik İnovasyon ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, 1 (1), ss. 1-19.

Söyleyici, G. T., & Bozkurt, Ö. Ç. (2017). Sosyal medya ve tüketici davranışları ilişkisi: Türkiye'deki sosyal medya kullanıcıları üzerine bir araştırma. Kesit Akademi Dergisi, (9), 36-54.

Turgut, E. (2016). Sosyal medya reklamlarında tüketici algılamaları ile satın alma niyeti ve ağızdan ağıza iletişim arasındaki ilişki. (Yüksek Lisans Tezi). Selçuk Üniversitesi, Konya.

Ürgen, S. (2019). Satın alma tarzları ve sosyal medya reklamlarına yönelik tutumlar: Genç tüketiciler üzerine bir araştırma. (Yüksek Lisans Tezi). Selçuk Üniversitesi, Konya.

Ying, M. (2012). Sosyal medya platformları üzerinden pazarlama ve bu mecrayı etkin kullanan sektörler. (Yüksek Lisans Tezi). Kadir Has Üniversitesi, İstanbul.

Yüksel, E. (2010). İlköğretim II. kademe öğrencilerinin bilgisayar tutumları ve öğrenme stilleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi. (Yüksek Lisans Tezi). Bahçeşehir Üniversitesi.

Zhong, Y. (2012). Social Commerce: A new electronic commerce. Eleventh Wuhan International Conference on e-Business (ss. 164-169). Association for Information Systems AIS eLibrary.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { deusosbil722869, journal = {Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1302-3284}, eissn = {1308-0911}, address = {}, publisher = {Dokuz Eylül Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {23}, pages = {869 - 900}, doi = {10.16953/deusosbil.722869}, title = {BANKACILIK SEKTÖRÜ ÇALIŞANLARININ SOSYAL TİCARETE İLGİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA}, key = {cite}, author = {Aktaş, Murat Can and Karaman, Ersin and Bölen, Mehmet Cem} }
APA Aktaş, M , Karaman, E , Bölen, M . (2021). BANKACILIK SEKTÖRÜ ÇALIŞANLARININ SOSYAL TİCARETE İLGİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA . Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 23 (2) , 869-900 . DOI: 10.16953/deusosbil.722869
MLA Aktaş, M , Karaman, E , Bölen, M . "BANKACILIK SEKTÖRÜ ÇALIŞANLARININ SOSYAL TİCARETE İLGİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA" . Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 23 (2021 ): 869-900 <
Chicago Aktaş, M , Karaman, E , Bölen, M . "BANKACILIK SEKTÖRÜ ÇALIŞANLARININ SOSYAL TİCARETE İLGİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA". Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 23 (2021 ): 869-900
RIS TY - JOUR T1 - BANKACILIK SEKTÖRÜ ÇALIŞANLARININ SOSYAL TİCARETE İLGİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA AU - Murat Can Aktaş , Ersin Karaman , Mehmet Cem Bölen Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.16953/deusosbil.722869 DO - 10.16953/deusosbil.722869 T2 - Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 869 EP - 900 VL - 23 IS - 2 SN - 1302-3284-1308-0911 M3 - doi: 10.16953/deusosbil.722869 UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi BANKACILIK SEKTÖRÜ ÇALIŞANLARININ SOSYAL TİCARETE İLGİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA %A Murat Can Aktaş , Ersin Karaman , Mehmet Cem Bölen %T BANKACILIK SEKTÖRÜ ÇALIŞANLARININ SOSYAL TİCARETE İLGİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA %D 2021 %J Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1302-3284-1308-0911 %V 23 %N 2 %R doi: 10.16953/deusosbil.722869 %U 10.16953/deusosbil.722869
ISNAD Aktaş, Murat Can , Karaman, Ersin , Bölen, Mehmet Cem . "BANKACILIK SEKTÖRÜ ÇALIŞANLARININ SOSYAL TİCARETE İLGİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA". Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 23 / 2 (Haziran 2021): 869-900 .
AMA Aktaş M , Karaman E , Bölen M . BANKACILIK SEKTÖRÜ ÇALIŞANLARININ SOSYAL TİCARETE İLGİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. DEU Journal of GSSS. 2021; 23(2): 869-900.
Vancouver Aktaş M , Karaman E , Bölen M . BANKACILIK SEKTÖRÜ ÇALIŞANLARININ SOSYAL TİCARETE İLGİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2021; 23(2): 869-900.
IEEE M. Aktaş , E. Karaman ve M. Bölen , "BANKACILIK SEKTÖRÜ ÇALIŞANLARININ SOSYAL TİCARETE İLGİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA", Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c. 23, sayı. 2, ss. 869-900, Haz. 2021, doi:10.16953/deusosbil.722869