Standart kuyu logu yöntemlerinin yeraltı suyu araştırmalarında kullanılması

Günümüzde hızla artan insan nüfusu ve sanayileşme ile birlikte, kişi ve fabrika başına düşen su tüketimi de hızla artmaktadır. Böylece yeni yeraltı su kaynaklarının araştırılması, bulunması ve en iyi verimle kullanıma açılması büyük önem taşımaktadır. Eğer bu aşamaların tümü gerektiği gibi yapılırsa, hem ülke ekonomisine hem de doğal kaynakların korunmasına büyük katkı sağlanmış olur. Bu çalışma, yeraltı su sondajlarında kullanılan standart kuyu logu yöntemleri ile bu yöntemlerin kullanılması sonucu elde edilen sonuçların tanıtılması amacıyla hazırlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, çalışmanın ilk aşamasında, su araştırma amaçlı açılan sondaj kuyularında yapılan standart kuyu logu ölçümleri ile (doğal gamma, SP, kısa ve uzun normal özdirenç loğları) bunların uygulanması sırasında dikkat edilmesi gerekli olan parametreler (ölçü alma hızı, aralığı vd.) irdelenmiştir. İkinci aşamada ise, verilerin değerlendirilmesi ve yorumlanması sonucu yeraltı su kuyularına ait elde edilebilecek bilgiler tanıtılmaya çalışılmıştır. Ayrıca örnek olarak Dikili -İzmir ve Çeşme-İzmir yöresinde yer alan iki araştırma sondajında yapılan standart kuyu loğu ölçüm sonuçlan verilmiştir.

The standard well logging methods are using to investigate ground water

Presently together with increasing population and industrialization, requirement of water increases rapidly. Thus, exploration of new water resources and effective use of them are very important. If these tasks are carried out correctly, they can have very useful contributions to economy and sustainable development of the natural resources. This study aims to explain the standard well logging methods in ground water explorations and to discuss the results obtained by these methods. In this framework, the standard well logging measurements (Natural Gamma Ray.SP, Short and Long Normal Resistivity logs) and the measurement paramaters ( measurements speed and intervals,etc.) were evaulated in terms of precautions tobe considered for the drilled ground water boreholes. In the second stage, information which could be refrieved for the ground water wells after the evaluations and interpretation, was explained. Also, the results were given for the standart well-logging measurements carried out for two wells drilled at the Dikili,Izmir and Çeşme,İzmir districts.

Kaynak Göster