Saptırılmış boru demetinde ısı transferi ve akış yapılarının belirlenmesi için teorik çalışma

Sunulan bu çalışmada saptırılmış bir boru demetindeki ısı transferi ve laminer akış yapılarının nümerik incelemesi yapılmıştır. Çalışma iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde saptırılmış boru demetindeki borulardan yalnız bir borunun ve boruların hepsinin ısıtılması durumunda eş sıcaklık eğrileri ve akım çizgileri gösterilmiştir. İkinci kısımda ise Reynolds sayısının etkileri araştırılmıştır. Nümerik analiz yöntemi olarak akım fonksiyonu-vorticity metodu kullanılarak ve Gauss-Seidel över relakzasyon yöntemi ile Naiver-Stokes ve Enerji denklemleri laminer, kararlı ve sıkıştırılamaz akım için çözülmüştür. Enine ve boyuna boru eksen mesafesi 1.75*1.5 olarak sabitlenip, Re=325 ve 650 için sonuçlar bulunmuştur.

Theoretical study for determination of the heat transfer and flow characteristics in the staggered tube bundle

In the present paper numerical analysis of heat transfer and laminar flow structures are studied for staggered tube bundle in crossflow. This study consists of two parts. At the first part isoterms and streamlines are shown for both only single tube heated and all tubes heated cases. At the second part effect of Reynolds number is examined. The stream function-vorticity formulation is used to solve the laminar, steady state Navier-Stokes equations and energy equation by applying Gauss-Seidel over-relaxation technique. Transverse and longitudinal tube spacing is fixed as 1.75x1.5 and results are found for Re=325 and 650.

Kaynak Göster