Katı atık alanlarındaki gömülü plastik atıkların özdirenç yöntemi ile belirlenmesi

Plastik malzemelerin ucuz ve hafif olmaları ambalaj ve koruma sanayinde kullanımlarını gittikçe artırmıştır. Bu nedenle son yıllarda katı atıkların önemli bir bölümü bu plastik malzemelerden oluşmaktadır. Diğer taraftan hacim olarak çok yer kaplamaları ve doğada yok olma sürelerinin uzun yıllar alması gibi istenmeyen özellikleri de bulunmaktadır. Bu olumsuzlukları ortadan kaldırmak için gelişmiş ülkelerde geriye kazanılmaları ve değerlendirilmeleri çözüm olarak görülmüştür. Gelişmekte olan ülkelerde ise geriye kazanma ve değerlendirme teknikleri yeterince uygulanmamakta, katı atık depolama alanlarında rasgele toplanmaktadırlar. Özellikle hacimleri nedeniyle katı atık alanında çok yer kapladıkları için ya yakılarak ya da atık alanı çevresine yayılıp toprakla örtülerek yok edilmeye çalışılmaktadır. Böyle bir katı atık depolama alanı örneği olarak, İsparta katı atık sahası seçilmiştir. Atıklar sürekli yakılırken zaman zaman da atık alanı çevresine yayılmakta ve toprakla örtülmektedir. Plastik atıkların katı atık alanı çevresindeki, sınırlarını ve derinliğini belirlemek amacıyla özdirenç araştırması yapılmıştır. Özdirenç uygulamasının yanısıra katı atık alanındaki araştırma çukurlarından alınan numunelerin toprak ve su kimyası analizleri yapılmış ve özdirenç ölçü sonuçlan ile karşılaştırılmıştır. Karşılaştırmada yüksek özdirenç değerleri ölçülen yerlerdeki araştırma çukurlarında plastik atıkların bulunduğu gözlenmiştir.

Determination of buried plastic waste near solid waste deposits by resistivity method

The consumption of the plastic materials, which are cheap and light, are gradually increasing in pocking and storage industries. This is why the plastic materials consist of the important part of the solid wastes in present. On the other hand, they have undesirable properties such as they occupy large area in volume and annihilation time is very long. To overcome the problem, the recycling of the plastic waste and their reevaluation are performed in developed countries. In developing countries, recycling and reevaluation techniques are not employed carefully, and solid waste are collected in storage area in random way. Since they occupy large areas in solid waste deposits, for demolishing, they are either burned out or covered by soil. Isparta solid waste deposit area has been chosen as an example for a case study. There, solid wastes are burned out continuously and sometimes they are being distributed around waste storage area.In order to find out the boundary and depth of the plastic wastes around the solid waste deposit, a resistivity work has been applied. In addition soil and water chemistry analysis of the examples collected from trenches opening along the solid waste deposit has been made and compared with the results of the resistivity works. It was observed that the trench opened in the area of high resistivity values contained plastic wastes.

Kaynak Göster