Karaköy (Gündoğmuş)- Hadim arasındaki Torosların stratigrafisi

Karaköy-Hadim arasında, Geç Devoniyen-Lütesiyen aralığında oluşan otokton ve allokton birlikler yüzeyler Otokton birlik Hacıalabaz kireçtaşı (Üst Jurasik) ile başlar, üzerine uyumsuzlukla karbonat yapılışlı Saytepe formasyonu (Üst Kretase-Monsiyen) gelir. Güneybatıda Saytepe formasyonuyla yanal ilişkili ve filiş nitelikli Karaköy formasyonundan (Maastrihtiyen) sonra açılı uyumsuzlukla, filişoid içerikli Beden formasyonu (Lütesiyen) izlenir. Kuzeyde Beden formasyonunun altında ve onunla yaşıt resifal Çobanağacık kireçtaşı yeralır. Bölgedeki allokton birlikler; Taşkent, Korualan, Dedemli, Hocalar, Sinatdağı ve Gevne naplarıdır. Geç Kretase-Paleosen' de oluşan Taşkent ofiyolitli karışığı napı üzerinde Mezoyik yaşta Korualan napının çörtlü karbonatları ve Dedemli napının çörtlü- tüfıtli serileri yeralır. Hocalar napı, Zindancık metaolistostromu (Triyas?) ve onunla uyumlu Kayraklıtepe kuvarsitinden (Triyas?) oluşur. Sinatdağı napı, birbirleriyle uyumsuz olan ve ekseri karbonat yapılışı Kâhtepe (Geç Permiyen), kristalize kireçtaşından oluşan Kartallıca (Orta Triyas), Jurasik-Erken Kretase karbonatlarından ibaret Sinatdağı, Turoniyen-Koniosiyen yaşlı Türbetepe ile Kampaniyen-Maastrihtiyen fılişoidlerinden oluşmuş Söğütyaylası formasyonlannı kapsar. Gevne napı ise, karbonat-şeyl-kuvarsit içerikli Asarhkyaylası (Üst Devoniyen), kuvarsit ve kireçtaşından oluşan Yancak (Karbonifer), onkolitli kireçtaşlanndan ibaret Arpalık (Alt Permiyen), kuvarsit-şeyl-kireçtaşı yapılışlı Kuşakdağı (Üst Permiyen), oolitik-stramatolitik kireçtaşlanndan ibaret Gökçepınar (Alt Triyas), şeyl-kireçtaşı-dolomit ardışımı şeklindeki Göztaşı (Alt-Orta Triyas) ve Orta-Üst Triyas filişlerinin oluşturduğu Beyreli formasyonlarını içeren Gevne grubu ile başlar. Bunları açılı uyumsuzlukla üstleyen Jurasik-Erken Kretase yaşlı İshaklı grubu ise, karasal kırıntılılardan oluşan Çamiçi, çamurtaşı-şeyl-marndan oluşan Dedebeleni ve neritik karbonatlardan yapılı Cihandere formasyonlarından oluşmaktadır. Yukarıda sözü edilen birimler, yamaç molozu ve alüvyonlarla uyumsuz örtülürler.

The stratigraphy of the Taurides between Karaköy and Hadim

Autochthonous Unit, neritic Hacıalabaz Limestone (Upper Jurassic) underlain by Saytepe formation (Senomanian-Montian) which is formed by the faciès developed in a shallow shelf in the north and by pelagic facieses becoming after Campanian sequences is observed as being graded laterally into Saytepe formation. At the southern the Saytepe formation graded laterally in to the Karaköy formation (Maestrihtian) which is a thick flych sequence. These formations are unconformably overlain by neritic Çobanağacık Limestone (Lutetian) in the north and by Beden formation (Lutetian) in the south. Allochthonous units occur six tectonic slides and made up of Taşkent, Korualan, Dedemli, Hocalar, Sinatdağı and Gevne nappes. The Taşkent nappe is tectonic melange formed Early Cretaceous-Paleocene. The Korualan nappe consist of nodular cherty limestone. The Dedemli nappe made up chert-tuffites. Hocalar nappe is composed of the Zindancık Metaolistostrome (Triassic?) with slate-phyllite-metasandstone comprising limestone blocks Devonian, Carboniferous and Late Permian age and Kayraklıtepe quartzite, which is conformable with metasediments. Sinatdağı nappe forming this one is unconformable with each other and are formed, from bottom to top, the carbonates with detritic interbeds of Kâhtepe formation (Upper Permian) crystalized limestone of Kartallıca Limestone (Middle Triassic), Sinatdağı formation (Jurassic-Lower Cretaceous) which start with conglomerate and grades into platform carbonates, pelagic carbonates Türbetepe Limestone (Turonian-Coniatian) and flyshoid-flysh sediments of Söğütyaylası formation (Campanian Maestrichtian). Gevne nappe has been divided into two parts (Gevne and Ishakh groups). Gevne group, the formations observed here are, quartzite and shale of Asarhkyaylasi formation (Upper Devonian), limestone and quartzite alternation of Yancak Formation (Carboniferous), onchoidal limestone of Arpalık Formation (Lower Permian), lagoonar limestones interbedded with quartzite and shale of Kuşakdağı formation (Upper Permian), stromatolitic-oolitic carbonates of Gökçepmar Limestone (Lower Triassic), shale-clayey and dolomitle limestone of Göztaşı formation (Lower-Middle Triassic) and alternation of sandstone-shale-marl and limestone of Beyreli formation (Middle-Upper Triassic). Ishakh group, it overlies unconformably the Gevne group. The following formations have been observed as continental Çamiçi formation (Jurassic), mudstone and clayey limestone of Dedebeleni formation (Upper Jurassic) and dolomitte and shallow platform carbonates of the Cihandere Limestone (Upper Jurassic-Lower Cretaceous). All the units are covered by talus and alluviums.

Kaynak Göster