Ege Bölgesi hava kirletici emisyon envanteri

Ülkemizde giderek artan hava kirliliği problemlerini çözmek için güvenilir envanter verilerine ihtiyaç vardır. Yerel yönetimler ancak böyle envanterler yardımıyla hangi tür kaynaklarda ne miktar kısıntı ile ne kadar iyileşme sağlanacağını görme şansına sahip olabilecekler, genel inanç ve yaygın kanaatlerle karar vermek suretiyle yapabilecekleri pahalı hatalardan kurtulacaklardır. Dolayısıyla iyi bir envanter çalışmasına sahip olmadan hava kalitesini iyileştirmek mümkün değildir. Bu çalışmada bölgesel ölçekte (Ege Bölgesi) tüm önemli hava kirletici kaynaklar (sanayi, evsel ısınma ve trafik) mümkün olduğunca resmi istatistiklere ve bilimsel ölçüm sonuçlarına dayanarak envanterlenmiştir. Çalışma sonunda elde edilen envanterler, bazı illerdeki veri eksikliğinden dolayı hedeflenen kalitede olmasa bile yurtiçinde bölgesel hava kalitesi belirleme çalışmaları için örnek teşkil edecek detaydadır. Çalışma sonunda, Ege Bölgesi bütününde (Kütahya ili hariç) 131.904 ton/yıl toz (PM), 899.831 ton/yıl kükürt oksit ($SO_x$), 63.323 ton/yıl azot oksit. ($NO-x$), 18.515 ton/yıl metan dışı uçucu organik bileşikler (NMVOC) ve 18.538 ton/yıl karbon monoksit (CO) emisyonunun atmosfere verildiği hesaplanmıştır.

Air pollutant emission inventory of Aegean Region

In order to be able to solve air pollution problems of increasing severity in Turkey such inventories showing the main categories of pollution are necessary. Thus local authorities will have the chance to see which source categories are to be limited first in order to achieve better quality in air. This will save them from expensive errors usually made upon using widespread "beliefs "for air quality. Thus it must be said that unless a dependable and continuously updating emission inventory is available to the local administrations solutions to air pollution problems at a reasonable cost is not possible., In this study all significant air pollutant sources in a regional framework (Aegean Region) have been inventoried on the official statistical data and scientific measurements. The inventories obtained from this study have enough details to have a demonstrative nature for other inventories at other regions in Turkey although they are not high-quality as targeted at the beginning of the study. The results obtained from the study show that 131.904 tons/year of particulate matter, 89.9831 tons/year of sulfur dioxides, 63.323 tons/year of nitrogen oxides, 1&515 tons/year of non-methane volatile organic compounds and 18.538 tons/year of CO are emitted into the atmosphere in Aegean Region.

Kaynak Göster