YABANCI BAYRAKLI GEMİLERDE ÇALIŞAN GEMİ ADAMLARININ HİZMET SÖZLEŞMELERİNDEN KAYNAKLANAN DAVALARDA GÖREVLİ MAHKEMENİN BELİRLENMESİ

Kaynakça

Akil, Cenk: “Hâkimin Hukuku Kendiliğinden Uygulaması İlkesi”, AÜHFD Yıl 2008, C. 57 Sa. 3, s. 1-32.

Alangoya, Yavuz/Yıldırım, M. Kamil/Deren-Yıldırım, Nevhis: Medenî Usûl Hukuku Esasları, İstanbul 2011.

Ansay, Sabri Şakir: Hukuk Yargılama Usulleri, Ankara 1960.

Atamer, Kerim: “Gemi Adamlarına İlişkin Türk Ticaret Kanunu Hükümlerinin Kaynakları ve Görevli Mahkeme Sorunu”, İş Dünyası ve Hukuk - Prof. Dr. Tankut Centel’e Armağan, İstanbul 2011, s. 863-906 (Atamer, 1. Bölüm).

Atamer, Kerim: “Gemi Adamlarına İlişkin Türk Ticaret Kanunu Hükümlerinin Kaynakları ve Görevli Mahkeme Sorunu”, 2. Bölüm, E- Journal Of Yasar University, Cilt 8, Özel Sayı - 2013, Prof. Dr. Aydın Zevkliler’e Armağan, s. 405-485 (Atamer, 2. Bölüm).

Atamer, Kerim: “Gemi ve Yük Alacaklısının Haklarının Kullanılmasında Yargılama Usulü ve İcra”, XIV. Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu (4-5 Nisan 1997), Ankara, 1997, s. 205-254. (Atamer, Gemi ve Yük Alacaklısı)

Aybay, Rona: “Türk Hukukunda Gemilerin Uyruğu”, Gündüz Ökçün’e Armağan, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Dergisi, C. 47, S. 1-2, s. 83-94.

Barlas, Nuray: Gemi Alacaklısı Hakkı Veren Alacaklar ve Gemi Alacaklısı Hakkının Hukuki Niteliği, İstanbul 2000.

Başterzi, Fatma: İş Yargısı (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara 1999.

Berkin, Necmeddin M.: Tatbikatçılara Medeni Usul Hukuku Rehberi, İstanbul 1981.

Bilge, Necip/Önen, Ergun: Medeni Yargılama Hukuku, Ankara 1978.

Can, Begüm: Deniz İcra Hukukunda Gemi Alacaklısı Hakkı (Yayımlan- mamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara 2011.

Çağa, Tahir/Kender, Rayegan: Deniz Ticaret Hukuku I, İstanbul 2010.

Gökçe, Erdal: Deniz İş Kanunu’nun Hukuk Sistemindeki Yeri ve Niteliği”, İst. BD., C. 82, S. 2, Yıl 2009, s. 739-758.

Görgün, Şanal/Kodakoğlu, Mehmet: Medeni Usul Hukuku, Ankara 2012.

Günay, M. Barış: Türk ve Anglo Amerikan Hukukunda Gemi Alacaklısı Hakkı, Ankara 2009.

Kaner, İnci: “Gemi Alacaklısı Hakkı ve Gemi Alacağı”, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, Cilt, 18, Sayı, 2, Özel Sayı “6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu’nu Beklerken” 10-11-12 Mayıs 2012 - Sempozyum, 2013, s. 487-491.

Kar, Bektaş: Deniz İş Hukuku, Ankara 2012.

Karslı, Abdurrahim: Medeni Muhakeme Hukuku, İstanbul 2012.

Köseoğlu, Bilal: Hukuk Yargılamasında Ön İnceleme ve Uygulaması, Ankara 2013.

Kurt Konca, Nesibe: “Yeni Türk Ticaret Kanunu’na Göre Asliye Ticaret Mahkemeleri”, TAAD., YIL: 4, S. 15 (EKİM 2013), s.79-125.

Kuru, Baki/Yılmaz, Ejder/Arslan, Ramazan: Medeni Usul Hukuku, Ankara 2013.

Mollamahmutoğlu, Hamdi/Astarlı, Muhittin/Baysal, Ulaş: İş Hukuku, Ankara 2014.

Muşul, Timuçin: Medeni Usul Hukuku, Ankara 2012.

Ocak, Uğur: 4857 Sayılı İş Kanunu’na Göre 9, Hukuk Dairesinin Emsal İçtihatlarıyla İşçilik Alacakları, Ankara 2013.

Okay, M. Sami: Deniz ticaret Hukuku, C. I, İstanbul 1970.

Özgenç, Zeynep: “Gemi Alacaklısı Hakkına Uygulanacak Hukuk Sorunu”, İpek Yolu Canlanıyor: Türk-Çin Hukuk Zirvesi, Uluslararası Hukuk Konferansı, Konferans Bildiri Kitabı, Ankara 2013, s. 225-252.

Özman, Aydoğan: Deniz Hukuku I, Ankara 2006.

Pekcanıtez, Hakan/Atalay, Oğuz/Özekes, Muhammet: Medeni Usul Hukuku, Ankara 2013.

Postacıoğlu, İlhan E.: Medeni Usul Hukuku Dersleri, İstanbul 1975.

Süzel, Cüneyt: Gemi Alacaklısı Hakkı ve Gemi İpoteği Hakkında 1993

Cenevre Sözleşmesi ve Yeni Türk Ticaret Kanunu, İstanbul 2012.

Şahan, Havva Gül: Kuruluşu İşlevleri ve İşleyişi Bakımından Medeni Yargılama Hukukunda Özel Görevli Mahkemeler, Ankara 2012.

Toksal, Baki: Türk Ticaret Kanunu Şerhi C. I, Ankara 1986.

Türkel, Doğuş Taylan: Gemi Alacaklısı Hakkının Paraya Çevrilmesi, İzmir 2008.

Umar, Bilge: Hukuk Muhakemeleri Kanunu Şerhi, Ankara 2014.

Üstündağ, Saim: Medeni Yargılama Hukuku, C. 1-2, Yerel Mahkemelerde Yargılama, Kanun Yolları ve Tahkim, İstanbul 2000.

Yılmaz, Ejder: “Genel Kanun-Özel Kanun İlişkisi (Türk Borçlar Kanunu ve İş Kanunu Bağlamında)”, Sicil İş Hukuku Dergisi, Y. 6, S. 22, Haziran 2011, s. 22-31 (Yılmaz, Genel Kanun-Özel Kanun).

Yılmaz, Ejder: Hukuk Muhakemeleri Kanunu Şerhi, Ankara 2013 (Yılmaz, Şerh).

Kaynak Göster