KOŞULLARI OLUŞMADAN AÇILAN BELİRSİZ ALACAK DAVASINDA MAHKEMECE VERİLECEK KARAR

Kaynakça

Akil, C.; Kısmi Dava, Ankara 2013.

Akyol Aslan, L.; Medeni Usul Hukukunda Davadan Feragat, Ankara 2011.

Alangoya, Y.; Medeni Usul Hukukunda Vakıaların ve Delilerin Toplanmasına İlişkin İlkeler, İstanbul 1979.

Alangoya, Y./Yıldırım, K./Deren-Yıldırım, N.; Medeni Usul Hukuku Esasları, 7. Baskı, İstanbul 2009.

Ateş, M.; Hukuk Muhakemeleri Kanunu Yargıtay İlke Kararları, 1. Cilt, Ankara 2013.

Berkin, N.; Tatbikatçılara Medeni Usul Hukuku Rehberi, İstanbul 1981.

Bilge, N./Önen, E.; Medeni Yargılama Hukuku Dersleri, Ankara 1978.

Budak, A. C.; Belirsiz Alacak Davası, (Bankacılar Dergisi, Özel Sayı, Ocak 2013, s. 82-86).

Çelik, A. Ç.; 6100 Sayılı Hukuk Yargılama Yasası’na Göre Tazminat ve Alacak Davaları, Ankara 2012.

Çil, Ş./Kar, B.; 6100 Sayılı HMK’ya Göre İş Yargısında Belirsiz Alacak Davası ve Kısmi Dava, 2. Baskı, Ankara 2012.

Deynekli, A.; Medeni Usul Hukukunda Islah, Ankara 2013.

Ercan, İ.; Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na Göre Belirsiz Alacak Davası (Medeni Usul ve İcra-İflas Hukukçuları Toplantısı-X, Türkiye Adalet Akademisi Yayını, İzmir 2012, s. 102-183).

Gottwald, P.; Die Unbezifferte Forderungsklage (Medeni Usul ve İcra-İflas Hukukçuları Toplantısı-X, İzmir 2012, s. 18-25).

Karaaslan, V.; Medeni Usul Hukukunda Hakimin Davayı Aydınlatma Ödevi, Ankara 2013.

Karahacıoğlu, A. H./Parlar, A.; 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu Şerhi, Ankara 2012.

Karslı, A.; Medeni Muhakeme Hukuku, 3. Baskı, İstanbul 2012.

Kılıçoğlu A. M.; Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 15. Bası, Ankara 2012.

Kılıçoğlu, M.; 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu El Şerhi, İstanbul 2012.

Kiraz, T. Ö.; 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Getirilen Yenilikler, 2. Baskı, Ankara 2012.

Kiraz, T. Ö.; Belirsiz Alacak Davası, TMSF Çatı Dergisi, 2012/30, 16-19, (Kiraz, Belirsiz Alacak Davası).

Kuru, B./Arslan, R./Yılmaz, E.; Medeni Usul Hukuku, Ders Kitabı, 25. Baskı, Ankara 2014.

Kuru, B./Budak, A. C.; Tespit Davaları, 2. Baskı, Ankara 2010.

Kuru, B./Budak, A. C.; Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun Getirdiği Başlıca Yenilikler, (Bankacılar Dergisi, 2011/78, s. 77-112).

Kuru, B.; Hukuk Muhakemeleri Usulü, C. II, İstanbul 2001, (Kuru, Usul II).

Kuru, B.; Dava Şartları, Makaleler, İstanbul 2006, (Kuru, Dava Şartları).

Loosli, P.; Die Unbezifferte Forderungsklage, unter Berücksichtigung des Kantons Zürich, Zürich 1986.

Meier, I.; Unbezifferte Forderungsklage und Waffengleichheit der Parteien (Medeni Usul ve İcra-İflas Hukukçuları Topantısı-X, İzmir 2012, s. 35- 67).

Menges, V.; Die Zulässigkeit des unbezifferten Klageantrags, Hamburg 2004.

Meriç, N.; Hakimin Davayı Aydınlatma Yükümlülüğü (Prof. Dr. Bilge Umar’a Armağan DEÜHFD, C. 11, Özel Sayı 2009, İzmir 2010, s. 377- 424).

Meriç, N.; Medeni Yargılama Hukukunda Tasarruf İlkesi, Ankara 2011, (Meriç, Tasarruf İlkesi).

Musielak, H. J.; Grundkurs ZPO, 9. Auflage, München 2007.

Nomer, H. N.; Manevi Tazminat Alacağında Kısmi Dava Açmak Mümkün müdür? (İÜHFM, 2002/1-2, s. 221-229).

Önen, E.; Medeni Yargılama Hukuku, Ankara 1979.

Özbay, İ.; 6110 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu Neler Getirdi, Ankara 2012.

Pekcanıtez, H./Atalay, O./Özekes, M.; Medeni Usul Hukuku, 14. Bası, Ankara 2014.

Pekcanıtez, H.; Hukuk Muhakemeleri Kanunu Değerlendirmesi, HUKAB Yayınları, Ankara 2012, (Pekcanıtez, HMK Değerlendirmesi).

Pekcanıtez, H.; Belirsiz Alacak Davası, Ankara 2011, (Pekcanıtez).

Pekcanıtez, H.; HMK Hakkında Genel Değerlendirme, Medeni Usul ve İcra-İflas Hukukçuları Toplantısı-X, İzmir-2012, s. 464-476).

Postacıoğlu, İ. E.; Medeni Usul Hukuku Dersleri, İstanbul 1975.

Rüzgaresen, C.; Medeni Muhakeme Hukukunda Usul Ekonomisi İlkesi, Ankara 2013.

Schilken, E.; Zivilprozessrecht, 5. Auflage, Köln, Berlin, München 2006.

Simil, C.; Belirsiz Alacak Davası, İstanbul 2013.

Tanrıver, S.; 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun Revizyonu Üzerine Bazı Düşünceler (TBBD, 2012/99, s. 15-34), (Tanrıver, Revizyon).

Tanrıver, S.; Kısmi Dava Kurumu Üzerine Bazı Düşünceler, Makalelerim- II, Ankara 2011, s. 95-113.

Taşpınar Ayvaz, S.; Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun Zaman Bakımından Uygulanması, Ankara 2013.

Tutumlu, M. A.; Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun Yeni ve Değişik Hükümlerinin Yorumu, 2. Baskı, Ankara 2012.

Umar, B.; Hukuk Muhakemeleri Kanunu Şerhi, 2. Baskı, Ankara 2014.

Üstündağ, S.; Kısmi Davaya İlişkin Bazı Hukuki Sorunlar, (Makaleler, İçtihat Tahlilleri ve Çeviriler, Ankara 2010, s. 409-423).

Üstündağ, S.; Medeni Yargılama Hukuku, C. I-II, 7. Baskı, İstanbul 2000.

Yavaş, M.; Belirsiz Alacak Davasının İş Davalarına Etkileri, İş Hukukunda Güncel Sorunlar (2), Seminer, İstanbul 2012.

Alangoya, Y./Yıldırım, K./Deren-Yıldırım, N.; Medeni Usul Hukuku Esasları, 7. Baskı, İstanbul 2009.

Yılmaz, E.; Hukuk Muhakemeleri Kanunu Şerhi, Değiştirilmiş 2. Baskı, Ankara 2013.

Yılmaz, E.; Hukuk Muhakemeleri Kanununa Göre Dava Çeşitleri, Makaleler, 2. Cilt, Ankara 2014, (Yılmaz, Dava Çeşitleri).

Kaynak Göster