İdari yargıda yürütmenin durdurulmasının kanunla sınırlandırılması ve sınırlandırmanın sınırları

Kaynakça

Aslan, Zehredin; İdari Yargıda Yürütmenin Durdurulması, 2.Basım, Alfa Yayınları, İstanbul 2001.

Gözübüyük, Şeref/Tan, Turgut; İdare Hukuku, C.2 (İdari Yargılama Hukuku), 3.Bası, Turhan Kitabevi, Ankara 2008.

Kaboğlu, İbrahim Ö.; “Yürütmenin Durdurulması”, Ankara Barosu Dergisi, 1976, S.4, s. 639-658.

Kıratlı, Metin; “Yürütmenin Durdurulması”, AÜSBFD, C.21, S.4, 1966, s. 173-196.

Oytan, Muammer; Danıştay’da Görülen Davalarda YürütmeninDurdurulması, Ülkemiz Matbaası, Ankara 1973.

Özdeş, Orhan, “İdari Yargıda Yürütmenin Durdurulması ve Niteliği”, İdare Hukuku Alanında Sorumluluk (Sorumluluk Hukukundaki Yeni Gelişmeler III.Sempozyumu, Ankara, 12-13 Mayıs 1979), İstanbul 1980, s. 9-25.

Sağlam, Fazıl; Temel Hakların Sınırlanması ve Özü, AÜSBF Yayınları, Ankara 1982.

Sancakdar, Oğuz; “AİHM Kararlarının Türk İdare Hukukuna Etkileri Konusunda Genel Gözlemler”, Amme İdaresi Dergisi, C.38, S.1, Mart 2005, s. 89-112.

Sarıca, Ragıp; “Tehir-i İcra”, Danıştay Kararları ve Yürütmenin Durdurulması, Türk Hukuk Kurumu Yayınları, Ankara 1966, s. 26-30.

Yenice, Kazım; Hak Arama Özgürlüğü ve Danıştay, İnsan Hakları Yıllığı, C.2, TODAİE Yayınları, 1980, s. 111-130.

Yenice, Kazım/Esin, Yüksel; İdari Yargılama Usulü, Ankara 1983.

Kaynak Göster