İş Davaları Bakımından DAVADAN FERAGATİN MÜTESELSİL SORUMLU DAVA ARKADAŞLARINA ETKİLERİ

Kaynakça

Akıntürk, T.; Müteselsil Borçluluk, Ankara 1971.

Akyiğit, E.; 4857 Sayılı İş Kanunu Şerhi, C. 1, Ankara 2006.

Akyol Aslan, L.; Medenî Usul Hukukunda Davadan Feragat, Ankara 2010.

Alangoya, Y.; Medeni Usul Hukukunda Vakıaların ve Delillerin Toplanmasına İlişkin İlkeler, İstanbul 1979.

Alangoya, Y.; Medenî Usul Hukuku Esasları, İstanbul 2001.

Alp, M.; Yeni Türk Ticaret Kanunu’na Göre Bölünme, Birleşme ve Tür Değiştirmenin İş İlişkilerine Etkisi, Çalışma ve Toplum, 2012/1.

Alpagut, G.; Mesleki Anlamda Geçici İş İlişkisi: Sınırlamadan Teşvike, A. Can Tuncay’a Armağan, İstanbul 2005.

Alpagut, G.; İş İlişkisinin Kurulması, Hükümleri ve İşin Düzenlenmesi Açısından Yargıtay’ın 2010 Yılı Kararlarının Değerlendirilmesi, Ankara 2012.

Aslanköylü, R.; Sosyal Sigortalar Kanunu Yorumu, Ankara 2003.

Aydınlı, İ.; Türk İş Hukukunda Alt İşveren İlişkisi ve Muvazaa Sorunu, Ankara 2008, (Aydınlı, Alt İşveren İlişkisi).

Aydınlı, İ.; Borç İlişkisinin Nisbilik Özelliğine Getirilen İstisnalar Işığında İş Hukukunda İşçi-İşveren İlişkilerinin Değerlendirilmesi, Çalışma ve Toplum, 2008/1.

Becker-Eberhard, E.; Dava Malzemesinin Taraflarca Getirilmesi İlkesinin Esasları ve Sınırları (Derleyen: Yıldırım, M. K.; İlkeler Işığı Altında Medeni Yargılama Hukuku, İstanbul 2006).

Belgesay, M. R.; Dava Teorisi, İstanbul 1943.

Berki, Ş.; Borçların Sukutu, AÜHFD., 1968, C. 25, S. 1-2.

Berkin, M. N.; Medenî Usul Hukuku Esasları, İstanbul 1969.

Bozkurt, A.; İş Davaları, Ankara 1999.

Buz, V.; Yenilik Doğuran Haklar, Ankara 2005.

Canbolat, F.; Müteselsil Borcun Sona Erme Nedenleri, -Borçlar Kanunu Tasarısındaki İlgili Hükümlerin Kısa Değerlendirilmesi ile Birlikte-, Ankara Barosu Dergisi, 2008/3, Yıl: 66.

Canbolat, T.; Türk İş Hukukunda Asıl İşveren-Alt İşveren İlişkileri, İstanbul 1992.

Caniklioğlu, N.; Geçici (Ödünç) İş İlişkisinin Tarafları Açısından Hukuki Sonuçları, Legal Vefa Toplantıları II, Prof. Dr. Nuri Çelik’e Saygı, Türk İş Hukukunda Üçlü İlişkiler, İstanbul 2008.

Canyürek, M.; Müteselsil Borçlulukta İç ve Dış İlişkiler, İstanbul 2003.

Çankaya, O. G./Çil, Ş.; İş Hukukunda Üçlü İlişkiler, Ankara 2006.

Çelik, N./Caniklioğlu, N./Canbolat, T.; İş Hukuku Dersleri, İstanbul 2014.

Çenberci, M.; İş Kanunu Şerhi, Ankara 1984.

Çil, Ş.; İş Hukukunda İbra Sözleşmesi, Kamu-İş, 2004/3, C. 7, (Çil, İbra Sözleşmesi).

Çil, Ş.; 4857 Sayılı İş Kanunu Şerhi, 1. Cilt, Ankara 2004, (Çil, Şerh 2004).

Çil, Ş.; İş Kanunu Şerhi, 1. Cilt, Ankara 2007.

Dağdelen, A. H.; 818 ve 6098 Sayılı Borçlar Kanunlarında Borçlular Arasında Teselsül, İstanbul 2011.

Demir, F.; İş Hukuku ve Uygulaması, İzmir 2003.

Deren Yıldırım, N.; Kesin Hükmün Subjektif Sınırları, İstanbul 1996.

Ekmekçi, Ö.; 4857 Sayılı İş Kanunu’nda Geçici (Ödünç) İş İlişkisinin Kurulması, Hükümleri ve Sona Ermesi, Legal İSGHD, 2004/2, C. 1, (Ekmekçi, Geçici İş İlişkisi, Legal İSGHD).

Ekmekçi, Ö.; Bireysel İş İlişkisinin Kurulması ve İşin Düzenlenmesi Açısından Yargıtay’ın 2003 Yılı Kararlarının Değerlendirilmesi, Ankara 2005, (Ekmekçi, 2003 Yılı Değerlendirme Semineri).

Ekmekçi, Ö.; Geçici (Ödünç) İş İlişkisinin Kurulması ve Sona Ermesi, Legal Vefa Toplantıları II, Prof. Dr. Nuri Çelik’e Saygı, Türk İş Hukukunda Üçlü İlişkiler, İstanbul 2008.

Ekonomi, M.; İşyerinin Bir Bölümünün Devri (Kısmi Devir) ve İş İlişkilerine Etkisi, Kamu-İş, 2000/Nisan, C. 5, S. 3.

Ekonomi, M.; Bireysel İş İlişkisinin Kurulması ve İşin Düzenlenmesi Açısından Yargıtay’ın 2007 Yılı Kararlarının Değerlendirilmesi, İstanbul 2009.

Engin, M.; Türk İş ve Sosyal Güvenlik Hukukunda İşveren, İstanbul 1993.

Eren, F.; Borçlar Hukuku, Genel Hükümler, İstanbul 2006.

Grunsky, W.; Grundlagen des Verfahrensrecht, Bielefeld 1974.

Günay, C. İ.; İş Davaları, Ankara 2008.

Gürdoğan, B.; Medenî Usul Hukukunda Kesin Hüküm İtirazı, Ankara 1960.

Güzel, A.; İşverenin Değişmesi-İşyerinin Devri ve Hizmet Akitlerine Etkisi, İstanbul 1987.

İnal, N.; Açıklamalı Hukuk Yargılama Usulü Yasası, C. 1, Ankara (yıl belirtilmemiş).

Kapancı, K. B.; Birlikte Borçlulukta Borçlular Arası İlişkiler, İstanbul 2014.

Karagöz, V.; İş Sözleşmesinde Cezai Şart, Ankara 2006.

Karahasan, M. R.; Sorumluluk Hukuku, İstanbul 2003.

Karslı, A.; Rücu Davaları, İstanbul 1994.

Karslı, A.; Medeni Usul Hukukunda Usulî İşlemler, İstanbul 2001.

Karslı, A.; Medeni Muhakeme Hukuku Ders Kitabı, İstanbul 2011.

Kılıçoğlu, A.; Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Ankara 2010.

Kılıçoğlu, M./Şenocak, K.; İş Kanunu Şerhi, C. 1, İstanbul 2008.

Kuru, B.; Hukuk Muhakemeleri Usulü, C. III, İstanbul 2001.

Kuru, B.; Hukuk Muhakemeleri Usulü, C. IV, İstanbul 2001, (Kuru, C. IV).

Meriç, N.; Medenî Yargılama Hukukunda Tasarruf İlkesi, Ankara 2011.

Mollamahmutoğlu, H.; İş Hukuku, Ankara 2005.

Musielak, H. J.; Grundkurs ZPO, München 2005.

Narmanlıoğlu, Ü.; İş Hukuku, Ferdi İş İlişkileri I, İzmir 1998.

Narmanlıoğlu, Ü.; Asıl İşveren-Alt İşveren İlişkisinden Doğan Sorumluluklar, Legal Vefa Toplantıları II, Prof. Dr. Nuri Çelik’e Saygı, Türk İş Hukukunda Üçlü İlişkiler, İstanbul 2008.

Oğuzman, K.; Hizmet (İş) Akdinin Feshi, İstanbul 1955.

Özkaraca, E.; İşyeri Devrinin İş Sözleşmelerine Etkisi ve İşverenlerin Hukukî Sorumluluğu, İstanbul 2008, (Özkaraca, İşyeri Devri).

Özkaraca, E.; İşyerinin Devri Halinde İşverenlerin Hukukî Sorumluluğu, Kadir Has Üniversitesi, Hukuk Fakültesi - İş Hukukunda Üçlü İş İlişkileri, Sempozyum-04 Nisan 2009, İstanbul 2009.

Pekcanıtez, H./Atalay, O./Özekes, M.; Medenî Usûl Hukuku, Ankara 2007.

Pekcanıtez, H./Atalay, O./Özekes, M.; Medenî Usûl Hukuku, Ankara 2011.

Postacıoğlu, İ.; Medeni Usul Hukuku Dersleri, İstanbul 1975.

Reisoğlu, S.; Borçlar Hukuku Genel Hükümler, İstanbul 2004.

Serozan, R.; Haksız Fiil ve Haksız Zenginleşme Sorumluluklarının Açıklarını Sözleşme Sorumluluğu ile Kapatma Eğilimi, Prof. Dr. Yavuz Alangoya İçin Armağan, İstanbul 2007.

Soyer, P.; Rekabet Yasağı Sözleşmesi, Ankara 1994.

Subaşı, İ.; İş Hukukunda Asıl İşveren-Alt İşveren İlişkisi, Prof. Dr. Sarper Süzek’e Armağan, C. I, İstanbul 2011.

Süzek, S.; İş Hukuku, İstanbul 2014.

Şahlanan, F.; Alt İşveren İşçisine Karşı Asıl İşverenin Müteselsil Sorumluluğunun Sınırları, İş Hukuku ile İlgili Yargıtay Kararları: Karar İncelemeleri, İstanbul 2011.

Şener, O. H.; Sözleşmeyle Yapılan Teminat Amaçlı Borca Katılma, DEÜ Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 11, Özel S. 2009, Basım yılı: 2010.

Taşkent, S.; Alt İşveren, Legal İSGHD, 2004/2, C. 1.

Taşpınar, S.; Medeni Yargılama Hukukunda İspat Sözleşmeleri, Ankara 2001.

Tekinay, S. S./Akman, S./Burcuoğlu, H./Altop, A.; Tekinay Borçlar Hukuku, İstanbul 1993.

Tunçomağ, K./Centel, T.; İş Hukukunun Esasları, İstanbul 2013.

Ulukapı, Ö.; Medeni Usul Hukukunda Dava Arkadaşlığı, Konya 1991.

Üstündağ, S.; Medeni Yargılama Hukuku, C. I-II, İstanbul 2000.

Yavaş, M.; Mehaz Kanun ile Türk Hukukunda ve Mukayeseli Hukukta Medeni Yargılamaya Hakim Olan İlkeler ve Hakimin Rolü, Prof. Dr. Yavuz Alangoya İçin Armağan, İstanbul 2007.

Kaynak Göster