HMK. m.57/1, c HÜKMÜ ÇERÇEVESİNDE İHTİYARİ DAVA ARKADAŞLIĞININ MÜMKÜN OLDUĞU HALLER

Kaynakça

Alangoya, Yavuz; Medeni Usul Hukukunda Dava Ortaklığı (Tarafların Taahhüdü), İstanbul 1965 (Tıpkıbasım 1999), (Alangoya, Dava Ortaklığı).

Alangoya, Yavuz; Medenî Usul Hukukunda Vakıaların ve Delillerin Toplanmasına İlişkin İlkeler, İstanbul 1979.

Alangoya, Yavuz/Yıldırım, Kâmil/Deren-Yıldırım, Nevhis; Medeni Usul Hukuku Esasları, İstanbul 2009.

Kudret, Aslan; Hacizde İstihkak Davası, Ankara 2005.

Bayram, A.; Birlikte Dava Açılmasında Davaların Aynı Sebepten Doğmuş Olmasının Anlamı, Adalet Dergisi, 1977, S. 3-4, s. 282 vd.

Beck’scher Online Kommentar; Hrsg. Vorwerk/Wolf, 2014.

Berner Kommentar; Schweizerische Zivilprozessordnung, Art. 1-352 und Art. 400-406 ZPO, Bern 2013.

Belgesay, Mustafa Reşit; Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu Şerhi, İstanbul 1939.

Bilge, Necip/Önen, Ergun; Medeni Yargılama Hukuku, İstanbul 1978.

Brunner, Alexander/Gasser, Dominik/Schwander, Ivo; ZPO Schweizeriche Zivilprozessordnung Kommantar, Zürich/St. Gallen, 2011.

Fasching, H. W., H. W.: Kommentarzu den Zivilprozessgesetzen, 2. Band, 1. Teilband, Wien 2002.

Günay, Cevdet İlhan; İş Davaları, Ankara 2008.

Karslı, Abdurrahim; Medeni Usul Hukuku, İstanbul 2014.

Kuru, Baki; Medeni Usul Hukukunda Dava Sebebi, AD 1967/4,s.239 vd.

Kuru, Baki; Hukuk Muhakemeleri Usulü, C.III, İstanbul 2001, (Kuru, Usul, C.III).

Kuru, Baki/Arslan, Ramazan/Yılmaz, Ejder; Medeni Usul Hukuku, Ankara 2014.

Meriç, Nedim; Medeni Yargılama Hukukunda Tasarruf İlkesi, Ankara 2011.

Musielak, Hans-Joachim; Zivilprosessordnung, ZPO mit Gerichtsverfassungsgesetz Kommentar, 11. Auflage, 2013.

Oberhammer, Paul; (Herausgeber): Schweizerische Zivilprozessordnung, Basel 2010.

Özekes, Muhammet; Medeni Usul Hukuku Bakımından Hizmet Tespit ve İşçilik Haklarına İlişkin Davaların Birlikte Açılması, Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, 2004/4, s. 1382 vd.

Pekcanıtez, Hakan; Medenî Usul Hukukunda Fer’i Müdahale, Ankara 1992.

Pekcanıtez, Hakan/Atalay, Oğuz/Özekes, Muhammet; Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı, 9. Baskı, Ankara 2010, (Pekcanıtez/Atalay/ Özekes, 9. Baskı).

Pekcanıtez, Hakan/Atalay, Oğuz/Özekes, Muhammet; Medeni Usul Hukuku, 14. Bası, Ankara 2013.

Pekcanıtez, Hakan/Atalay, Oğuz/Özekes, Muhammet; Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı, Ankara 2014, (Pekcanıtez/Atalay/Özekes, Ders Kitabı).

Pekcanıtez, Hakan/Taş Korkmaz, Hülya/Meriç, Nedim; Gerekçeli Hukuk Muhakemeleri Kanunu, Ankara 2014.

Postacıoğlu, İlhan E.; Davanın ve Kaziyei Muhkemenin Unsuru Olarak Hukukî Sebep, Dr. A. Recaî Seçkin’e Armağan, Ankara 1974, s. 497 vd.

Postacıoğlu, İlhan E.; Medeni Usul Hukuku Dersleri, 6. Bası, İstanbul 1975, (Postacıoğlu, Usul).

Prütting, Hanns/Gehrlein, Markus; ZPO Kommentar, 2. Auflage, 2010.

Rauscher, Thomas/Wax, Peter/Wenzel, Joachim; Münchener Kommentar zur ZPO, 4. Auflage, 2013.

Rechberger, Walter H.; Grundrissdesösterreichischenzivilprozessrechts; erkenntnisverfahren, Wien 2003.

Rechberger, Walter H./Simotta, Daphne-Ariane; Grundrissdesösterreichischen Zivilprozessrechts, Wien 2010.

Rosenberg, Leo/Schwab, Karl Heinz/Gottwald, Peter; Zivilprozessrecht, München 2004.

Saenger, Ingo; Zivilprozessordnung, 5. Auflage, 2013.

Spühler, Karl/Tenchio, Luca/Infanger, Dominik; Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2. Auflage, Basel 2013.

Staehelin, Adrian/Staehelin, Daniel/Grolimund, Pascal; Zivilprozessrecht, Zürich Basel Genf 2013.

Stein, F./Jonas, M.; ZPO Kommentarzur Zivilprozessordnung, Band. 2, Tübingen 2005.

Sutter-Somm, Thomas/Hasenbohler, Franz/Leuenberger, Christoph; Kommentarzur Zivilprozessordnung (ZPO), 2. Auflage, Zürich Bern Genf 2013.

Tanrıver, Süha; Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısı’nın 1 ilâ 122. Maddelerinde Yer Alan Temel Düzenlemeler ve Bunların Genel Çerçevede Değerlendirilmesi, AÜHFD, 2008/3, s. 665 vd.

Tuncay, Can/Ekmekçi, Ömer; Sosyal Güvenlik Hukuku Dersleri İstanbul 2013.

Ulukapı, Ömer; Medeni Usul Hukukunda Dava Arkadaşlığı, Konya 1991.

Umar, Bilge; Hukuk Muhakemeleri Kanunu Şerhi, 2. Baskı, Ankara 2014.

Üstündağ, Saim; Medeni Yargılama Hukuku, İstanbul 2000.

Yılmaz, Ejder; Hukuk Muhakemeleri Kanunu Şerhi, 2. Baskı, Ankara 2013.

Zöller, Richard; Zivilprozessordnung, Köln 2007.

Kaynak Göster