HMK HÜKÜMLERİNE GÖRE TEMİNAT KURUMU VE DAVA ŞARTI NİTELİĞİ

Kaynakça

Alangoya, Yavuz; İsviçre Hukukunda Çekişmesiz Yargıya (Nizasız Kaza) İlişkin Düşünceler, Medenî Usul ve İcra-İflâs Hukukçuları Toplantısı- IV, Ankara 2006, (s. 110-121).

Ansay, Sabri Şakir; Hukuk Yargılama Usulleri, Ankara 1960.

Berti, Stephen V.; Einführung in die Schweizerische Zivilprozessordnung, Basel 2011.

Bilge, Necip/Önen, Ergun; Medeni Yargılama Hukuku Dersleri, 3. Bası, Ankara 1978.

Çelikel, Aysel/Erdem, B. Bahadır; Milletlerarası Özel Hukuk, 11. Bası, İstanbul 2012.

Çiçekli, Bülent; Yabancılar Hukuku, 2. Bası, Ankara 2009.

Develioğlu, Hüseyin Murat; Kefalet Sözleşmesini Düzenleyen Hükümler Işığında Bağımsız Garanti Sözleşmeleri, İstanbul 2009.

Ercan, İbrahim; İcra ve İflas Hukukunda Mal Varlığının Terki Suretiyle Konkordato, Konya 2008.

Giebel, Martin; Münchener Kommentar zur Zivilprozessordnung, Band 1, 3. Auflage, München 2008.

Hoffmann, Bernd Von/Thorn, Karsten/Firsching, Karl; Internationales Privatrecht, 9. Auflage, München 2007.

Karslı, Abdurrahim; Medeni Muhakeme Hukuku Ders Kitabı, 2. Bası, İstanbul 2011.

Kılıçoğlu, Mustafa; 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu El Şerhi, İstanbul 2012.

Kıyak, Emre; Türkiye’de Mutad Meskeni Olma Yan Türk Vatandaşları İçin Teminat Gösterme Yükümlülüğü, EÜHFD, C. XVI, S. 1-2, 2012, (s. 225-246).

Kuru, Baki/Arslan, Ramazan/Yılmaz, Ejder; Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı, 22. Bası, Ankara 2011.

Kuru, Baki; Hukuk Muhakemeleri Usulü, C. IV, 6. Bası, İstanbul 2001.

Kuru, Baki/Arslan, Ramazan/Yılmaz, Ejder; İcra ve İflas Hukuku Ders Kitabı, 27. Bası, Ankara 2013.

Kuru, Baki; İcra ve İflas Hukuku El Kitabı, 2. Bası, Ankara 2013.

Kuru, Baki; Dava Şartları, Ord. Prof. Dr. Sabri Şakir Ansay’ın Hatırasına Armağan, S. 194, 1964, (s. 109-147).

Musielak, Hans Joachim/Foerste, Ulrich; Kommentar zur Zivilprozessordnung, 8. Auflage, München 2011.

Nomer, Ergin; Devletler Hususî Hukuku, 19. Bası, İstanbul 2011.

Okur, Mustafa; Adli Teminat, Ankara 2011.

Onar, Sıddık Sami/Belgesay, Mustafa Reşit; Adliye Hukukunun Umumi Esasları, İstanbul 1944.

Özden, Bülent; Alman Hukukunda ‘Cautio Judicatum Solvi’ Kuralı, MHB, C.10, S. 1-2, 1990.

Özekes, Muhammet; Medenî Usul Hukukunda Asli Müdahale, İstanbul 1995.

Özen, Burak; Kefalet Sözleşmesi, İstanbul 2008.

Pekcanıtez, Hakan; Medenî Usul Hukukunda Fer’i Müdahale, Ankara 1992.

Pekcanıtez, Hakan/Atalay, Oğuz/Özekes, Muhammet; Medenî Usul Hukuku, 12. Bası, Ankara 2011.

Schack, Heimo; Internationales Zivilverfahrensrecht, 3. Auflage, München 2002.

Schütze, Rolf A.; Das Internationale Zivilprozessrecht in der ZPO, Berlin 2008.

Somm, Thomas Sutter; Schwerpunkte und Leitlinien des Vorentwurs zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Die Künftige Schweizerische Zivilprozessordnung, Zürich 2003, s. 11-23.

Tandoğan, Haluk; Borçlar Hukuku, Özel Borç İlişkileri, C. II, 5. Bası, İstanbul 2010.

Tanrıver, Süha; HMK Tasarısının 1 ila 122. Maddelerinde Yer Alan Temel Düzenlemeler ve Bunların Genel Çerçevede Değerlendirilmesi, AÜHFD, C. 57, S. 3, 2008, (s. 635-664).

Taşpınar Ayvaz, Sema; İcra İflas Hukukunda Yeniden Yapılandırma, Ankara 2005.

Turhan, Turgut; Davacının veya Davaya Katılanın Teminat Gösterme Yükümü, Prof. Dr. Osman F. Berki’ye Armağan, Ankara 1977, (s. 853- 905).

Tutumlu, Mehmet Akif; Kuram ve Uygulama Açısından Hukuk Muhakemeleri Kanununun Yeni ve Değişik Hükümlerinin Yorumu, 2. Bası, Ankara 2012.

Tütüncübaşı, Uğur; Milletlerarası Usul Hukukunda Teminat Gösterme Yükümlülüğü, DEÜHFD, C. 12, S. 2, 2010, (s. 183-223).

Ulukapı, Ömer; Medeni Usul Hukukunda Dava Arkadaşlığı, Konya 1991

Umar, Bilge; Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısı’na Katkı, TBBD, S. 67, 2006, (s. 121-162).

Unat, İlhan; Davacının Yabancı Niteliğine Dayanan Adli Teminatın Uygulanma Alanı, AÜSBFD, C. 28, S. 3, 1973, (s. 1-13).

Üstündağ, Saim; Medeni Yargılama Hukuku, C. I-II, İstanbul 2000.

Walter, Hans Peter; Auf dem Weg zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, SJZ 100, Zürich 2004, (s. 313-321).

Yavuz, Cevdet/Acar, Faruk/Özen, Burak; Borçlar Hukuku Dersleri, Özel Hükümler, 8. Bası, İstanbul 2010.

Yılmaz, Ejder; Hukuk Sözlüğü, 5. Bası, Ankara 1996.

Yılmaz, Ejder; Davada İnanca, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ellinci Yıl Armağanı, C. I, Ankara 1977, (s. 381-410).

Kaynak Göster