Bilişim sistemine girme ve kalma suçu

Kaynakça

Artuk Mehmet Emin/Gökçen Ahmet/Yenidünya Ahmet Caner, Türk Ceza Kanunu Şerhi, 5. Cilt, Ankara, Turhan Kitapevi, 2009.

Artuk Mehmet Emin/Gökçen Ahmet/Yenidünya Ahmet Caner, Ceza

Hukuku Özel Hükümler, 9.Basım, Ankara, Turhan Kitapevi, 2008.

Artuk Mehmet Emin/Gökçen Ahmet/Yenidünya Ahmet Caner, Ceza Hukuku Genel Hükümler, 3 Basım, Ankara, Turhan Kitapevi, 2007.

Avrupa Komisyonu Siber Suç Sözleşmesi Metni, tercüme edip aktaran Ankara Barosu Siber Suç Uzmanları Komitesi, 3. Basım Ankara Barosu Yayını, Ankara 2008.

Avşar B.Zakir/Öngören Gürsel, Bilişim Hukuku, İstanbul, Türkiye Bankalar Birliği Yayınları, Yayın No:270, 2010.

Aydın Emin Doğan, Bilişim Suçları ve Hukukuna Giriş, Ankara, Doruk Yayınları, 1992.

Aydın Nurullah, Türk Suç ve Ceza Hukuku Genel ve Özel Hükümler,2. Basım, Ankara, Adalet Yayınevi, 2009.

Centel Nur/Zafer Hamide, Ceza Muhakemesi Hukuku, 5.Basım, İstanbul, Beta Yayınevi, 2008.

Centel Nur/Zafer Hamide/Çakmut Özlem, Türk Ceza Hukukuna Giriş, İstanbul, BetaYayınevi, 2005.

Çekiç Burak, İnternet Aracılığıyla İşlenen Suçlar, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hukuk Anabilim Dalı, Kamu Hukuku Bilim Dalı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2006.

Demircan Tunç, Bilişim Alanında Suçlar, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Konya, 2007.

Dülger Murat Volkan, Bilişim Suçları, Ankara, Seçkin Yayınevi, 2004.

Ergün İsmail, Siber Suçların Cezalandırılması ve Türkiye’de Durum, Ankara, Adalet Yayınevi, 2008.

Esen Sinan, Malvarlığına Karşı Suçlar, Belgelerde Sahtecilik ve Bilişim Alanındaki Suçlar, Ankara, Adalet Yayınevi, 2007.

Karagülmez Ali, Bilişim Suçları ve Soruşturma - Kovuşturma Evreleri, Ankara, Seçkin Yayınevi, 2009.

Ketizmen Muammer, Türk Ceza Hukukunda Bilişim Suçları, Ankara Adalet Yayınevi, 2008.

Kızıltan Mehmet Burak, “5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nda Bilişim Sistemine Girme, Sistemi Engelleme ve Bozma Suçları”, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı, yayınlanmamış yüksek lisans tezi, 2007.

Kiremitçioğlu Ali/Tekin Taylan, “Bilişim Suçları ve Etkin Mücadele Yöntemleri”, 14-15 Mayıs 2005 Polis Bilişim Sempozyumu, Emniyet Genel Müdürlüğü Yayını, Kataloğ No:395.

Koca Mahmut/Üzülmez İlhan, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, Ankara, Seçkin Yayınevi, 2008.

Köksal Aydın, Adı Bilgisayar Olsun, Cumhuriyet Kitapları, Bilişim Yazıları, Ankara, 2010.

Köksal Aydın, Bilişim Terimleri Sözlüğü, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, 1991.

Kunter Nurullah/Yenisey Feridun/Nuhoğlu Ayşe, Muhakeme Hukuku Dalı Olarak Ceza Muhakemesi Hukuku, 17.Basım, İstanbul, Beta Yayınevi, 2009.

Kurt Levent, Açıklamalı İçtihatlı Tüm Yönleriyle Bilişim Suçları, Ankara, Seçkin Yayınevi, 2005.

Malkoç İsmail, “Açıklamalı İçtihatlı Yeni Türk Ceza Kanunu”, Ankara, Malkoç Kitabevi, 2. Cilt, 2007.

Meran Necati, Yeni Türk Ceza Kanununda Sahtecilik - Malvarlığı - Bilişim Suçları ile Ekonomi ve Ticaret Alanında Suçlar, Ankara, Seçkin Yayınevi, 2005.

Öngören Gürsel, İnternet Hukuku, İstanbul, Öngören Hukuk Yayınları, Yayın No:1.2006.

Özbek Veli Özer/Kanbur Nihat/Doğan Koray/Bacaksız Pınar/Tepe İlker, Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler, Ankara, Seçkin Yayıncılık, 2010.

Özgenç İzzet, Türk Ceza Kanunu Gazi Şerhi (Genel Hükümler), Ankara Açık Ceza İnfaz Kurumu Matbaası, 3.Basım, 2006.

Pallı Hayati, Türk Hukukunda ve Mukayeseli Hukukta Bilişim Suçları, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kayseri, 2008.

Parlar Ali, Türk Ceza Hukukunda Bilişim Suçları, Bilge Yayınevi, Ankara, 2011.

Soyaslan Doğan, Ceza Hukuku Özel Hükümler, 8.Basım, Yetkin Yayınevi, Ankara, 2010.

Taşdemir Kubilay, Bilişim, Banka ve Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması ve Dolandırıcılık Suçları, Ankara, Cantekin Matbaacılık, 2009.

Taşkın Şaban Cankat, Bilişim Suçları, İstanbul, Beta Yayınevi, 2008.

Ünver Yener/Hakeri Hakan, Ceza Muhakemesi Hukuku, 3.Basım, Ankara, Adalet yayınevi, 2010.

Yaşar Osman/Gökçan Hasan Tahsin/Artuç Mustafa, Yorumlu, Uygulamalı Türk Ceza Kanunu, Cilt:5, Ankara, Adalet Yayınevi, 2010.

Yaycı Esra, “Bilişim Suçları” Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku Anabilim Dalı, Ceza ve Usul Hukuku Bilim Dalı, yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Ankara, 2007.

Yazıcıoğlu Recep Yılmaz, Bilgisayar Suçları: Kriminolojik, Sosyolojik ve Hukuksal Boyutları ile, İstanbul, Alfa Yayınevi, 1997.

DERGİLER ve ARMAĞANLAR

Akıncı Füsun Sokullu, “Avrupa Konseyi Siber Suç Sözleşmesinde Yer Alan Maddi Ceza Hukukuna İlişkin Düzenlemeler ve Özellikle İnternette Çocuk Pornografisi” İnternet Özel Bölümü, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Cilt: LIX, Sayı:1-2, İstanbul, 2001.

Akıncı Hatice/Alıç A.Emre/Er Cüneyd, “TCK ve Bilişim Suçları”, İnternet ve Hukuk (Derleyen Yeşim M. A. Tamer), İst. Bilgi Ünv. Yayınları, Biçkin İnci, “Siber Suç Sözleşmesi ve 5237 s. Türk Ceza Kanununda Bilişim Suçları”, Yargıtay Dergisi, Cilt:32, Ocak-Nisan 2006, Sayı:1-2.

Çankaya Ayhan, “Bilişim Suçlarıyla Mücadelede Gelinen Durum”, Bilişim Hukuku, İstanbul, Kadir Has Üniversitesi Yayınları, Derleyen Mete Tevetoğlu, 2006.

Çeken Hüseyin, “Amerika Birleşik Devletlerinde İnternet Yolu İle İşlenen Suçlara İlişkin Düzenlemeler”, Ankara, Askeri Adalet Dergisi, Sayı 144, Mayıs 2002.

Dalkılıç Aysun, “Avrupa Birliğine Uyum Sürecinde Bilişim Suçları”, Avrupa Birliğine Uyum Sürecinde Türk Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku, Proje Yöneticisi Prof.Dr. Fatih Selami Mahmutoğlu, İstabul Barosu Yayınları, İstanbul, 2008.

Değirmenci Olgun, “2004 Türk Ceza Kanunu’nun Bilişim Suçları Bakımından Değerlendirilmesi”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Yıl:18, sayı58, Mayıs-Haziran 2005.

Doğan Koray, “Bilişim Suçları ve Yeni Türk Ceza Kanunu”, Hukuk ve Adalet Eleştirel Hukuk Dergisi Yıl:2 Sayı 6-7, Ekim 2005.

Dülger Murat Volkan, “Yeni Türk Ceza Kanunu’nda Düzenlenen Bilişim Suçları ve Bu Suçlarla Mücadelede Alınması Gereken Önlemler” 14-15 Mayıs 2005 Polis Bilişim Sempozyumu, Emniyet Genel Müdürlüğü Yayını, Kataloğ No:395.

Eker Ö. Umut, “Türk Ceza Hukuku’nda Bilişim Suçları Eski TCK Bağlamında Hukukumuzda Yer Alan İlk Düzenlemeler ve 5237 s. Yeni Türk Ceza Kanunu’nun İlgili Hükümlerinin Yorumu”, Türkiye Barolar Birliği, Yıl:19, Sayı: 62, Ocak-Şubat 2006.

Er Cüneyd, “Bilişim Suçları”, Bilişim Teknolojisi Hukuku Gündemi, 2003- 2004, İstanbul Bilgi Üniversitesi Bilişim Teknolojisi Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi Yayını, 2004.

Erdoğan Yavuz, “Gönüllü Vazgeçme”, Ceza Hukuku Dergisi, Yıl:5, Sayı:13, Ağustos 2010.

Ersoy Yüksel, “Genel Hukuki Koruma Çerçevesinde Bilişim Suçları”, Prof.Dr Yılmaz GÜNAL’a Armağan, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayını, Cilt:49, No:3-4, 1994.

Flanagan Anne, “The Law and Computer Crime: Reading the Script of Reform”, İnternational Journal of Law and Information Technology, Vol:13, No:1, Oxford University Press, 2005.

Gülşen Recep, “İnternet ve Suç”, İnternet ve Toplum, Editör, Ahmet Tarcan, Ankara, Anı Yayıncılık, 2005.

Kadir Rizgar Mohammed, “The Scope and the Nature of Computer Crimes Statutes A Critical Comparative Study”, German Law Journal, June, 2010.

Kiremitçioğlu Ali/Tekin Taylan, “Bilişim Suçları ve Etkin Mücadele Yöntemleri”, 14-15 Mayıs 2005 Polis Bilişim Sempozyumu, Emniyet Genel Müdürlüğü Yayını, Kataloğ No:395, 2005.

Koca Mahmut, “Hukukumuzda TCK’nın 244 ncü maddesi Kapsamında Bilişim Sistemini Engelleme, Bozma, Verileri Yok Etme veya Değiştirme Suçu”, 9-10 Ekim 2008 Yargıtay Bilişim Hukuku Konferansı, Ankara, Yargıtay Başkanlığı Yayını, 2009.

Schjolberg Stein/Hubbard Amanda M., “Harmonizing National Legal Approaches on Cybercrime”, International Telecommunication Union WSIS Thematic Meeting on Cybercrime Geneva 28 June- 1 July 2005.

Taşkın Şaban Cankat, “Bilişim Hukuku Uluslararası Uyuşmazlıklar”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, sayı:85, Aralık 2009.

Tepe İlker, “İnternet (Bilişim) Ceza Hukuku Örneğinde Türk Ceza Hukuku’ndaki Yeni Gelişmeler” Alman Türk Karşılaştırmalı Ceza Hukuku, Yayına Hazırlayanlar Prof Dr Dr. Eric Hilgendorf, Prof Dr Yener Ünver, İstanbul, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayın No:17, 2010.

Ünver Yener, “Türk Ceza Kanunu’nun ve Ceza Kanunu Tasarısının İnternet Açısından Değerlendirilmesi”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası İnternet özel Bölümü, Cilt:LIX, Sayı:1-2, 2001.

Valerius Brian, “Almanya’da İnternet Ceza Hukuku” Alman Türk Karşılaştırmalı Ceza Hukuku, Çeviren Rabia ÜNLÜ, İstanbul, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, Yayın no:17, 2010.

Yazıcıoğlu Recep Yılmaz, “Hukukumuzda TCK’nın 243’üncü Madde Kapsamında Bilişim Sistemine Girme Eylemi” 9-10 Ekim 2008 Yargıtay Bilişim Hukuku Konferansı Yargıtay Başkanlığı Yayını, Ankara 2009.

Yazıcıoğlu Recep Yılmaz, “Bilişim Suçları Konusunda 2001 Türk Ceza Kanunu Tasarısının Değerlendirilmesi” Hukuk ve Adalet Eleştirel Hukuk Dergisi, Yıl:1, Sayı:1, Ocak-Mart 2004.

Yazıcıoğlu Recep Yılmaz, “Yeni Türk Ceza Kanunundaki Bilişim Suçlarının Genel Değerlendirilmesi”, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt:II, Sayı:2 Yıl 2005

Yenidünya Ahmet Caner, “Bilişim Sistemine Hukuka Aykırı Erişim Suçu ”, Legal Fikri ve Sınai Haklar Dergisi, İstanbul, Aralık2005, Sayı:4.

Yılmaz Sacit, “5237 Sayılı TCK’nın 244.Maddesinde Düzenlenen Bilişim Alanındaki Suçlar”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 2011 (92).

İNTERNET

Avar Elif, “Bilgisayar Suçları ve Virüsler”, http://arsiv.aksiyon.com.tr/arsiv/ 233/pages/dosyalar/dos1.html, 21.01.2010.

Mariana Sandra, Cyber Crime: a Comparative Law Analysis, http://uir.unisa.ac.za/bitstream/10500/2056/17/03chapter3.pdf 21.07.2010.

Schjolberg Stein, www.mossbyrett.of.no/info/legal.html, 19.12.2005, Aktaran, Artuk Mehmet Emin/Gökçen Ahmet/Yenidünya Ahmet Caner, Türk Ceza Kanunu Şerhi, 5. Cilt, Ankara, Turhan Kitapevi, 2009.

http://tdkterim.gov.tr 18.03.2010.

http://tr.wikipedia.org/wiki/Bluetooth, 19.03.2010.

http://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/tasari_teklif_sd.sorgu_yonlendirme, 08.04.2011

http://www.wifi-turk.com/makale-8-wi-fi-nedir-ve-bluetooth-arasindaki- farklar.html, 19.03.2010.

Kaynak Göster