Avrupa birliği elektrik piyasasında tüketicinin “ayıba” karşı korunması

Kaynakça

Akçura Karaman, Tuba: Üreticinin Ayıplı Ürünün Sebep Olduğu Zararlar Nedeniyle Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluğu, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2008.

Arbek, Ömer Arbek: “Ayıplı Mal veya Hizmet Sebebiyle Tüketicinin Uğradığı Zararlardan Sorumluluk”, E-akademi, S. 44, Ekim 2005, __________www.e-akademi.org/makaleler/oarbek-1.htm>>, 15.4.2012.

Aslan, İ. Yılmaz: Tüketici Hukuku, 3. Bası, Bursa 2006.

Aslan, İ. Yılmaz: Enerji Hukuku, Elektrik Piyasasında Rekabet ve Regülasyon, Cilt 1, Bursa 2007.

Atiyas, İzak: 15/16 Mart 2001 “Regülasyon ve Rekabet” konulu çalışmada sunulan tebliğ, Rekabet Kurumu Yayını No: 0081, Rekabet Kurumu, Ankara 2001, s.31-55.

Ayrancı, Hasan: Enerji Sözleşmeleri, Yetkin Kitapevi, Ankara 2010.

Can, Mustafa Erdem: Hukukî Açıdan Elektrik Piyasasında Rekabet, Turhan Kitapevi, Ankara 2006.

Demir, Mehmet: “Tüketim Mallarının Satımındaki Garantilere İlişkin AB Yönergesi ve Ülkemizdeki Yasal Düzenleme”; AÜHFD Yıl 2005 C.54 S..3 ; s. 24-51.

Edis, Seyfullah: Türk Borçlar Hukukuna Göre Satıcının Ayıba Karşı Tekeffül Borcu, Ankara 1963.

Eren, Fikret: Borçlar Hukuku Genel Hükümler Cilt II, 4. Bası, Ankara 2001.

Golmley, Aurence W.: “The Consumer Acquis and the Internal Market”, European Business Law Review, C.20, S. 3, 2009, s. 409-422.

Green, Richard: “EU Regulation and Competition Policy among the Energy Utilities”, Department of Economıcs Discussion Paper- Institute for Energy Research and Policy, University of Birmingham, Aralık 2007, __________http:// ftp://ftp.bham.ac.uk/pub/RePEc/pdf/08-01.pdf>> 15.4.2012.

Güven, Kudret: Enerji Sağlama Sözleşmeleri, Hüküm ve Sonuçları, Ankara 1994.

Havutçu, Ayşe: Türk Hukukunda Örtülü bir boşluk: Üreticinin Sorumluluğu, Ankara 2005.

Kadıoğlu, Kamil: Gerekçeli- Açıklamalı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Yargıtay Kararları ve İlgili Mevzuat, Turhan Kitapevi, Ankara 2005

Kırca, Çiğdem: Ürün Sorumluluğu, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, Ankara 2007.

Klom, Andy: “Liberalisation of Regulated Markets and its Consequences for Trade: Internal Market for Elektricity as a Case Study”, Journal for Energy and Natural Resources Law, C. 14, S.1, 1996, s. 1-13.

Nicoll, Sir William/Salmon, Trevor C.: Understanding the European Union, London 2001, s. 308.

Posch, Willibald: Introduction, Christian Campbell (ed.), International Product Liability, Yorkhill Publishing, 2007.

Sirmen, Lâle A.: “Tüketici Hukuku”, Belgin AKÇAY/ Gülüm Bayraktaroğlu, ÖZÇELİK, Lizbon Antlaşması Sonrası Avrupa Birliği Serbest Dolaşım ve Politikalar, Seçkin, Ankara 2010, s. 447-499 (SİRMEN, Tüketici Hukuku).

Sirmen, A. Lâle: Avrupa Topluluğunda Tüketicinin Korunması Politikası, Çoğaltılmış Ders Notları (SİRMEN, Çoğaltılmış Ders Notları).

Straetmans, Gert: “The Consumer Concept in EC Law”, J. Meusen/M. Pertagas/Gert Straetmans (eds), Enforcement of International Contracts in the European Union, Intersentia, Oxford 2004, s.295-322.

Straetmans, Gert: “Some Thoughts on the Future European Consumer Acquis”, European Business Law Review, C.20, S.3, 2009, s.423-442..

Tandoğan, Haluk: Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, Cilt I/1, İstanbul 2008.

Tiryaki, Betül: Tüketicinin Korunması Hukuku Açısından Ayıplı Hizmetten Doğan Sorumluluk, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, Ankara 2006.

Yavuz, Cevdet: Borçlar Hukuku Dersleri (Özel Hükümler), İstanbul 2001

Yavuz, Mustafa: Elektrik Piyasası Kanunu’nun Öngördüğü Hukuki Rejim ve Elektrik Tedarik Sözleşmeleri- Özellikle İkili Antlaşma, İstanbul 2011.

Zevkliler, Aydın: Tüketicinin Korunması Hukuku, 3. Bası, Ankara 2004.

Diğer Dökümanlar :

• Commission of European Communities, Commission Staff Working Paper, Completing the Internal Energy Market, SEC (2001) 438 final, 12.3.2001.

• Commission of European Communities, Green Paper on the Review of Consumer Acquis, COM(2006), 744 final, 08.02.2007.

• European Commision: European Economy, Liberalisation of Network Industries, No. 4, Luxemburg 1999, s. 202-206. Bkz.

• __________http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/publication8093_ en.pdf>>, 15.4.2012

• Regional Technical Center of Research on European Consumption, Energy Regulation and Consumers’ interest, Nihai Rapor, Temmuz 2007.

Kaynak Göster