6102 Sayılı yeni türk ticaret kanunu’na göre acentenin sözleşme sonrası rekabet yasağı anlaşması

Kaynakça

Arkan, Sabih, Ticari İşletme Hukuku, Ankara 2011.

Atamer, Yeşim, Acentelerin Rekabet Etme Yasağı - Sözleşme Tarafları Arasında Güç Dengesinin Bulunmadığı Hallerde Meslek Seçme Özgürlüğünün Sözleşmesel Sınırlamalara Karşı Korunması, İÜHFM, Prof. Dr. Orhan Münir Çağıl’a Armağan Sayısı, Cilt:LV, Sayı:4, Yıl:1997, s. 355-361.

Ayan, Özge, Acentenin Denkleştirme Talep Hakkı, Ankara 2008. Baumbach, Adolf/Hopt, München 2010. Klaus J., Handelsgezetzbuch, 34.Auflage,

Can, Ozan, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’na Göre Acentelikte Rekabet Yasağı Anlaşması, Ankara 2011.

Domaniç, Hayri/Ulusoy, Erol, Ticaret Hukukunun Genel Esasları, İstanbul 2007.

Ebenroth/Löwisch, in: Ebenroth/Boujong/Joost/Strohn, HGB, 2.Auflage, München 2008.

Erdem, Ercüment, Tek Satıcılık Sözleşmesinde Denkleştirme Talebi, Bilgi Toplumunda Hukuk, Ünal Tekinalp’e Armağan, C. I, İstanbul 2003, s. 92-120.

Hoyningen-Huene, 2.Auflage, Münchner Kommentar HGB, München 2005.

İmregün, Oğuz, Kara Ticareti Hukuku Dersleri, İstanbul 2001.

Kayıhan, Şaban, Yeni TTK ve TBK Işığında Türk Hukukunda Acentelik Sözleşmesi, Ankara 2011.

Kendigelen, Abuzer, Yeni Türk Ticaret Kanunu: Değişiklikler, Yenilikler ve İlk Tespitler, İstanbul 2011.

Özdemir, Necdet/Kınacıoğlu, Naci, Türk Ticaret Hukuku, Başlangıç Hükümleri, Ankara 1984.

Pelke, Christian, in: Haag/Löffler (Hrsgb.), Praxiskommentar zum Handelsrecht, 2.Auflage, München 2010.

Poroy, Reha/Yasaman, Hamdi, Ticari İşletme Hukuku, İstanbul 2007.

Röhricht, Volker/Graf v. Westphalen, Friedrich/THUME, Karl-Heinz, in: Kommentar HGB, 3.Auflage, Köln 2008.

Soyer, Polat, Rekabet Yasağı Sözleşmesi (BK m. 348-352), Ankara 1994.

Staub/Emde, Raimond, in :Staub Großkommentar HGB, 5.Auflage.

Tekinalp, Ünal, Türk Hukukunda Acentanın “Portföy Akçası” Talebi, Prof. Dr. Ali Bozer’e Armağan, Ankara 1998, s. 3-17.

Thume, Karl-Heinz, Das Wettbewerbsverbot des Handelsvertreters während der Vertragszeit, WRP 2000, s. 1033-1038.

Ülgen, Hüseyin (Teoman, Ömer/Helvacı, Mehmet/Kendigelen, Abuzer/ Kaya, Arslan/Nomer Ertan, N. Füsun): Ticari İşletme Hukuku, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2006.

Kaynak Göster